Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

Informācija par izsoles rezultātiem

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas 82,73 m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0500 001 6502 001 Stacijas ielā 45, Daugavpilī, un telpu eksplikācijā atzīmētas ar Nr.93 daļa, 101, 102, 103, 104, 105, 106 un 107 daļa (telpu grupas 001 daļa) rakstiskā izsolē ieguva Vikkiv SIA, reģistrācijas Nr.41503079334.

Informācija par nomas līguma slēgšanu:

Nomas tiesību ieguvējam 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas ir jānoslēdz nomas līgumu ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde”, reģistrācijas Nr.90011647754, juridiska adrese Stacijas iela 47A, Daugavpils (iepriekš vienojoties pa tālruni 654 24443), vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Stacijas iela 45A, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas Nr.93 daļa, 101, 102, 103, 104, 105, 106 un 107 daļa (telpu grupas 001 daļa)

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 6502, 0500 001 6502 001 (telpu grupas 001 daļa)

Zemesgabala platība (m²): 8273/482370 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 14762 m2 platībā                                    

Būvju/telpu platība (m2): 82,73 m2

Lietošanas mērķis: sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (kafejnīcas ierīkošana)

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN):  1,00 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): 5 (pieci)

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro): nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                      pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2021.gada 4.jūnijam (Dokumenti izsolei ir nosūtāmi pa pastu).

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2021.gada 11.jūnijā, Daugavpils pilsētas domes Konferenču zālē, plkst.10.00

Saistībā ar Covid – 19 izplatību valstī ieviestajiem ierobežojumiem nomas tiesību pretendentam jāinformē par tā piedalīšanos izsolē klātienē vismaz 30 minūtes pirms izsoles sākuma (tālr.65404354, 65404348)

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālr. 65407191 vai 29339959 - Leonora Kokiņa

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese): Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

 

Kopējā informācija