Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

Paziņojums par izsoli

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemes vienību 694 m2 platībā, kadastra Nr.05000260108, un uz tās esošās būves 18.novembra ielā 368, Daugavpilī.

Izsoles sākumcena – 2446 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit seši eiro).

Izsoles solis – 50 EUR (piecdesmit eiro).

Izsole notiks 2021.gada 21.aprīlī plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt sešu mēnešu laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas domes 4.kabinetā Domes darba laikā (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404352) vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas dome, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, 4.kabinets, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401)  kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 15.aprīļa plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas (244,60 EUR) un reģistrācijas maksu 50 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā vienā no Daugavpils pilsētas domes (reģistrācijas Nr.90000077325) kontiem:

  • Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
  • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
  • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
  • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.

Tālrunis uzzinām: 65404352; 65404358.

 

Kopējā informācija