Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) nomas izsoles komisija (apstiprināta ar Domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.39 „Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2102, Rīgas un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī, daļu nomas tiesību izsoli”) paziņo, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2102, Rīgas un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī, daļas 80 m2 platībā un 66 m2 platībā bez apbūves tiesības uz 5 (pieciem) gadiem, kafejnīcas un terašu novietošanai, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, nomas tiesības rakstiskajā izsolē ieguva - SIA Gattopardo, reģ.Nr.41503074286. Nomas gada maksa – 2177,70 EUR bez PVN.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2102, Rīgas un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2021.gada 9.martā plkst.14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2102, Rīgas un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī, daļas 80 m2 platībā un 66 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – kafejnīcas un terašu novietošana, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.  

Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksa – 1560 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit eiro 00 centi) gadā.

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

Persona, kura iegūst nomas tiesības, nodrošina kafejnīcas un vasaras terases uzturēšanu pienācīgā tehniskā kārtībā un to vizuālā izskata atbilstību saskaņotajai dokumentācijai.

Izsoles dalībnieki var reģistrēties uz izsoli līdz 2021.gada 2.martam, iepriekš samaksājot dalības maksu 30,00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 001 2102, Rīgas un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī” un drošības naudu 300,00 EUR (trīs simti eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 001 2102, Rīgas un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī)” un nosūtot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, pa pastu slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam (K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401), saskaņā ar Domes apstiprināto izsoles noteikumu 5.punktu (sk.pielikumu).

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

Tālruņi uzziņām: 65404355.

Kopējā informācija