Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu -  zemes vienību (starpgabals) 218 m2 platībā, kadastra Nr.05000371037 (kadastra apzīmējums 05000371037), Liliju ielas 14 rajonā, Daugavpilī, starp Daugavpils pilsētas domes 12.11.2020. lēmuma Nr.580 3.2.punktā noteiktajām personām, saskaņā ar izsoles noteikumiem kas apstiprināti ar 25.01.2021. rīkojumu Nr.24.

Nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 938,00 EUR.

Solis – 50,00EUR.

Izsole notiks 10.02.2021. plkst.17:15 Daugavpils pilsētas domes Konferenču zālē, Kr. Valdemāra      iela 1, Daugavpils.

Uz zemes vienības izsoli var reģistrēties Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, 7.kabinetā darbdienās Domes darba laikā (iepriekš sazinoties pa tālruni: 65404354) vai atsūtot dokumentus pa pastu (pasta adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai 7.kab.) līdz 05.02.2021. plkst.16:00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (938,00 eiro) – 93.80 EUR (deviņdesmit trīs eiro 80 centi) ar atzīmi - „zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371037, Liliju ielas 14 rajonā, Daugavpilī, izsoles nodrošinājums” un reģistrācijas maksu 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – „zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371037, Liliju ielas 14 rajonā, Daugavpilī, izsoles reģistrācijas maksa”.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā vienā no Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) kontiem:

  • Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
  • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
  • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
  • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

Tālrunis uzziņām: 65404354; 65404358

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas pašvaldība atsavina nekustamo īpašumu -  zemes vienību (starpgabals) 218 m2 platībā, kadastra Nr.05000371037 (kadastra apzīmējums 05000371037), Liliju ielas 14 rajonā, Daugavpilī:

  • Nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 938,00 EUR.

Ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas tiks saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kura (-u) īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, izsole netiks rīkota un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai (-ām)  par nosacīto cenu.

Gadījumā, ja mēneša laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas pieteikumu par zemes starpgabala pirkšanu iesniegs vairāku nekustamo īpašumu īpašnieki (visi kopīpašnieki), kuru īpašumā esošie nekustamie īpašumi piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, 10.02.2021. tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Tālrunis uzziņām: 65404354; 65404358

Kopējā informācija