Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

INFORMĀCIJA PAR IZSOLES REZULTĀTU

     Ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 29.decembra lēmumu Nr.719 tika apstiprināts jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību 6435,3 m2 un ar ēku saistītās infrastruktūras, kas tiks uzbūvēta uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 05000070151 (kadastra Nr.05000070156) Spaļu ielā 4 k-2, Daugavpilī, 2020.gada 22.decembra nomas tiesību izsoles rezultāts un nolemts noslēgt nomas līgumu ar SIA “STARS MET”, reģistrācijas Nr.41503061031, juridiskā adrese: Andreja Pumpura iela 100, Daugavpils, par nomas maksu 7401,00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti viens eiro un 00 centi) mēnesī (bez PVN).

     SIA "STARS MET" ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas ir jānoslēdz nomas līgums ar Daugavpils pilsētas domi (reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 1, Daugavpils) vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekšminētajā termiņā SIA "STARS MET" nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

     Informāciju par nomas līguma noslēgšanu var iegūt pa tālr.65404348; 25625161; aija.vilcane@daugavpils.lv.

06.01.2021.

 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nomas objekta adrese: Spaļu iela 4 k-2, Daugavpils

Nomas objekta veids: jaunbūvējamā ražošanas ēka un ar ēku saistītā infrastruktūra

Zemesgabala, uz kura tiks uzbūvēts nomas objekts, kadastra numurs/ apzīmējums: 0500 007 0156; 0500 007 0151     

Zemesgabala platība: 9960 m2                         

Jaunbūvējamās ēkas kopējā platība (m2): 6435,3 m2 (platība tiks precizēta pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādes)

Ēkas galvenais lietošanas veids: rūpnieciskās ražošanas ēka

Ēkas izmantošanas mērķis: rūpnieciskās ražošanas telpas ar biroja telpām

Nomas objekta nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) mēnesī [EUR, bez PVN]: 7401,00 EUR

Izsoles solis par nomas objektu mēnesī: 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums: 27000,00 EUR

Izsoles dalības maksa: 100,00 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) un ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) gadi.

Nomas līguma pagarināšana: Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Zemes nomas maksa (eiro) gadā (bez PVN): noteikta 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (ZKV) saskaņā ar MK 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. (Informācijai – uz 01.11.2020. ZKV sastāda 31353 EUR (1,5 % - 470,30 EUR.)).

Informācija par nomas objektu:

Atbilstoši SIA „BM-projekts”, reģistrācijas Nr.40103196966, izstrādātājam būvprojektam “Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Spaļu ielā 4, Daugavpilī” tiek būvēta 3-stāvu ražošanas un biroja bloka ēka un izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Projektētā ēka tiks uzbūvēta uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošas zemes vienības Spaļu ielā 4 k-2, Daugavpilī, 9960 m2 platībā.

Izstrādājot ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojektu, tika paredzēta vides pieejamība gan ēkā, gan zemesgabala teritorijā, ugunsdrošības prasību izpilde, funkcionālam plānojumam un ilgtspējībai.

Ēka projektēta, kā viens būvapjoms ar divām funkcionālām zonām - biroju telpu zona (līdz 70 darbiniekiem) un ražošanas telpu zona (līdz 80 darbiniekiem). 

Cita informācija par nomas objektu: ēku plānots uzcelt un nodot ekspluatācijā 2022.gada IV ceturksnī.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi (eiro): Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā Nomniekam par saviem līdzekļiem jāveic ēkas pielāgošana ražošanas vajadzībām, ja tāda ir nepieciešama, atbilstoši plānotajai saimnieciskajai darbībai.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: Ar Daugavpils pilsētas domes rakstveida piekrišanu Nomniekam ir tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.

Citi iznomāšanas nosacījumi:

1. Nomas objekts nomniekam tiks nodots nomā ar pieņemšanas – nodošanas aktu 30 darba dienu laikā pēc nomas objekta būvniecības pabeigšanas un tā pieņemšanas ekspluatācijā.

2. Nomas maksu u.c. maksājumus nomnieks maksā iznomātājam pēc nomas objekta nodošanas nomā ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

3. Nomniekam, papildus nomas maksai, iznomātājam jāmaksā nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu, kā arī par saviem līdzekļiem jāsedz maksājumus par komunālajiem, apsaimniekošanas, sakaru, apsardzes u.c. pakalpojumiem.

4. Nomniekam līdz 2023.gada 31.decembrim:

  • jāizveido ne mazāk kā 100 (simts) jaunas darba vietas;
  • jāveic investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk par 1000000 EUR (viens miljons eiro) apmērā.

Izsoles veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli; 

pirmā vai atkārtotā: pirmā

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 11.decembrim, plkst.16:00.  

Nomas tiesības tiks piešķirtas mutiskā izsolē:

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - Daugavpils pilsētas domē K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 7.kab. vai nosūtot pa pastu.

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

izsoles datums – 2020.gada 22.decembris;

norises laiks, vieta – Domes Konferenču zālē, plkst.15.00,

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni .+371 654 04358 ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Alekseju Nikolajevu.

Nomas objekta dokumentācija: Ar būvprojekta dokumentāciju var iepazīties K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 8.kab. (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Valdis Muižnieks, tālr.+371 654 04341, valdis.muiznieks@daugavpils.lv).

Iznomātājs: Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Kontaktpersonas: Ivonna Funte, tālr. +371 65404351, ivonna.funte@daugavpils.lv;

Aleksejs Nikolajevs, tālr. +371 65404358, aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv;

Aija Vilcāne, tālr. +371 65404348, +371 25625161, aija.vilcane@daugavpils

SAISTĪTIE DOKUMENTI:

Domes lēmums.pdf

Izsoles noteikumi.doc

Apliecinājums par darba vietām.docx

Apliecinājums par investīcijām.docx

Informācija biznesa plāna sagatavošanai.docx

Līguma projekts.doc

Pieteikums dalībai izsolē_Spaļu iela 4_k-2.doc

Skaidrojošais apraksts_Spaļu 4 k2.pdf

Zemes plāni_Spaļu 4 k2.pdf

Zemesgramata_Spaļu 4 k2.pdf

 

Kopējā informācija

Saistītie dokumenti