Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejoši soli Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kadastra Nr.05000050919, Šaurās ielas 19 rajonā, Daugavpilī, kas sastāv no zemes vienību (starpgabals) 203 m2 platībā.

Izsoles sākumcena – 867,00 EUR (astoņi simti sešdesmit septiņi eiro 00 centi).

Izsoles solis – 80,00 EUR astoņdesmit eiro 00 centi).

To var apbūvēt tikai pēc apvienošanas ar blakusesošu zemes vienību.

Izsole notiks 2020.gada 16.decembrī plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Avanss – 10%  no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles.    

Galīgo norēķinu var veikt sešu mēnešu laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā (iepriekš sazinoties pa tālruni) darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas līdz 2020.gada 10.decembra plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 50 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā vienā no Daugavpils pilsētas domes (reģistrācijas Nr.90000077325) kontiem:

  • Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
  • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
  • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
  • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.

Tālrunis uzziņām: 65404354, 65404358.

Kopējā informācija