Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU RAKSTISKO IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Ūdens iela 24, Daugavpils

Nomas objekta veids: ēkas nesošās sienas daļa (iekšējā) ēkas bēniņos un jumta daļa 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/būves kadastra apzīmējumi: 0500 015 4704; 0500 015 4704 001 

Iznomājamā nomas objekta platība (m2): sienas daļa - 5 m2 ; jumta daļa - 2 m2

Lietošanas mērķis: mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošana un ekspluatācija

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Izsoles veids (rakstiska/mutiska): rakstiska;

                      pirmā vai atkārtotā : pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 27.novembrim (iesk.), plkst.16.00  

Nomas tiesības tiks piešķirtas rakstiskā izsolē:

            nomas pieteikuma iesniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas dome Īpašuma pārvaldīšanas departaments (K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), 7.kab.

            reģistrēšanas kārtība - pieteikumu saņemšanas secībā;

            izsoles datums, laiks vieta - 2020.gada 4.decembris, plkst. 11.00 Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – sākumcena izsolē (EUR) mēnesī (bez PVN): 149,00 EUR

Izsoles reģistrācijas maksa – 30 EUR

Izsoles nodrošinājums – 200 EUR

Zemes nomas maksa (eiro) gadā : nav

Iznomāšanas termiņš (gadi): 12 gadi

Cita informācija par nomas objektu  - Nomas objektā mobilā tīkla 5G izmantošana ir aizliegta

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā  (eiro) :  -  

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu

Citi iznomāšanas nosacījumi: visus izdevumus, kas saistīti ar elektroenerģijas patēriņa uzskaiti un ir nepieciešami sakaru bāzes ierīkošanai un darbībai, apmaksā nomnieks. 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni 654 04354, 654 04348.

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Nomas objekta iznomātājs: Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersonas (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):  A.Vilcāne +37165404348, +37125625161, aija.vilcane@daugavpils.lv, I.Ašpize 65404354, irina.aspize@daugavpils.lv

Kopējā informācija