Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2021, 11:59

INFORMĀCIJA PAR APBŪVES TIESĪBAS IZSOLI

Zemes vienības adrese

Lidotāju iela 19, Daugavpils

Zemes vienības platība (m²)

6578

Zemes vienības kadastra apzīmējums

05000360008

Lietošanas mērķis

Saskaņā ar spēkā esošo Daugavpils pilsētas teritoriālo plānojumu - rūpnieciskās apbūves teritorija

Zemes vienības apgrūtinājumi:

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

ceļa servitūta teritorija

ceļa servitūta teritorija

pierobeža

 

0.0183 ha

 

0.0255 ha

0.0145 ha

0.6578 ha

Zemes vienības īpašnieks

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Apbūves tiesībai paredzētās zemes vienības daļas platība (m2)

6578 m2

Apbūves tiesības mērķis

Nedzīvojamas ēkas būvniecība

Apbūves tiesības izsoles sākumcena EUR gadā

(PVN jāmaksā papildus)

1776,00

Apbūves tiesības termiņš (gadi)

10 gadi (kopš apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā)

Cita informācija par apbūves tiesībai paredzēto zemes vienības daļu

 -

Izsoles veids

Mutiska

Pirmā

Izsoles laiks un vieta

2020.gada 27.oktobrī Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 14.00

Apbūves tiesības pretendentu pieteikšanas termiņš

No 2020.gada 19.oktobra līdz 2020.gada 23.oktobra plkst.16:00

Dokumentu reģistrēšanas kārtība

Pieteikumu saņemšanas secībā (dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši izsoles noteikumos norādītajam) Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kabinetā

Apbūves tiesībai paredzētās zemes vienības daļas apskates vieta

Lidotāju iela 19, Daugavpils

Apbūves tiesības piešķīrējs

Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, reģ. Nr.90000077325

Kontakttālruņi

65404358, 65404354

Kopējā informācija