Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.01.2021, 12:26

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2306, Rīgas ielas 54A rajonā, Daugavpilī, daļu 24,50 m2 platībā, vasaras terases izvietošana un uzturēšana ar piesaisti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, nomas tiesības izsolē ieguva SIA “Art HUB”, reģ.Nr.41503088676.

* * *

Paziņojums par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 54A rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2020.gada 28.oktobrī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 54A rajonā, Daugavpilī, daļa 24,50 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – vasaras terases izvietošana un uzturēšana ar piesaisti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai.  

Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksa – 262 EUR (divi simti sešdesmit divi eiro 00 centi) gadā.

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

Persona, kura iegūst nomas tiesības, nodrošina vasaras terases uzturēšanu pienācīgā tehniskā kārtībā un to vizuālā izskata atbilstību saskaņotajai dokumentācijai.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2020.gada_26.oktobrim plkst. 18:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 30,00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 54A rajonā, Daugavpilī” un drošības naudu 70,00 EUR (septiņdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 54A rajonā, Daugavpilī)”.

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

Tālruņi uzziņām: 65404355, 65404353.

Kopējā informācija

Saistītie dokumenti