Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.01.2021, 12:26

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejoši soli Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību 13620 m2 platībā, kadastra Nr.05000020105 (kadastra apzīmējums 05000020105), Fabrikas ielā 22, Daugavpilī.

Izsoles sākumcena – 69600,00 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti eiro 00 centi).

Izsoles solis – 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro 00 centi).

Izsole notiks 2020.gada 19.novembrī plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Avanss – 10%  no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles.    

Galīgo norēķinu var veikt sešu mēnešu laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas centra apbūves teritorija, kurā pieļaujama vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve kā papildizmantošanas veids (plašāka informācija par izmantošanas nosacījumiem skatāma 24.09.2020. Daugavpils pilsētas domes lēmuma Nr.469 pielikumā “Zemes vienības Fabrikas ielā 22, Daugavpilī, izsoles noteikumi”).      

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas domes 7.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2020.gada 13.novembra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas (69600,00 EUR) un reģistrācijas maksu 200,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā vienā no Daugavpils pilsētas domes (reģistrācijas Nr.90000077325) kontiem:

  • Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
  • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
  • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
  • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.

Tālrunis uzziņām: 65404354, 65404358.

Kopējā informācija