Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.01.2021, 12:26

Informācija par izsoles rezultātiem

    Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 015 0105, Lielā iela 49, Daugavpils, daļu ar kopējo platību 159,7 m2 rakstiskā izsolē ieguva SIA “XL FOOD”, reģistrācijas Nr.41503086590, juridiskā adrese: Lielā iela 49, Daugavpils.

 Informācija par nomas līguma slēgšanu:

     Nomas tiesību ieguvējam 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas ir jānoslēdz nomas līgumu ar Daugavpils pilsētas domi (reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta kontakttālruņi 654 04354, 654 04348.

05.10.2020.

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI 

Nekustamā īpašuma adrese: Lielā iela 49, Daugavpils.

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas.

Kadastra numurs: 0500 015 0105

Būvju kadastra apzīmējumi: 0500 015 0105 001; 0500 015 0105 006

Zemesgabala platība (m²): 1597/5461 domājamās daļas no zemesgabala 7537 m2 platībā.                                    

Būvju/telpu platība (m2): 159,7 m2, t.sk.:

  • neapdzīvojamās telpas Nr.23, 24, 25, 26 – 121,2 m2 ēkā ar kadastra apzīmējumu 0500 015 0105 001;
  •  neapdzīvojamā telpa Nr.1 – 38,5 m2 ēkā ar kadastra apzīmējumu 0500 015 0105 006.

Lietošanas mērķis: puspagraba telpas, garāža

Atzīme „kultūras piemineklis”: Nekustamais īpašums Lielajā ielā 49, Daugavpilī, atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa “Grīvas proģimnāzija” (saskaņā ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu aizsardzības kārtas Nr.4786) teritorijā 2629 m2.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 m2  (eiro) mēnesī (bez PVN):  0,71 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 015 0105  kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos noteiktā minimuma apmērā (28 EUR).

Iznomāšanas termiņš: līdz 2031.gada 21.februārim

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību nodot apakšnomā.

Cita informācija par nomas objektu:  Ēkai ar kadastra apzīmējumu 05000150105001 ir centrālā apkure, kas tiek veikta ar malku un oglēm. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 015 0105 daļa ir iznomāta.

Citi iznomāšanas nosacījumi:

Maksājumus par elektroenerģiju, nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu nomnieks maksā papildus.

Jānoslēdz vienošanos par neapdzīvojamo telpu 121,2 m2 platībā apkures izdevumu segšanu ar nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 015 0105, daļas nomnieku (22.02.2019. nomas līgums Nr.D-2019/69).

Jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (no 13.06.2018. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju.

Izsoles veids (rakstiska/mutiska): rakstiska;

                      pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 25.septembrim, plkst.17.00  

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:          

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

Reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

Pieteikuma atvēršanas datums, laiks, vieta - 2020.gada 2.oktobris, plkst.13.30, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruņiem +371 65404348, +371 25625161, +371 65404354

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese): Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 65404348, aija.vilcane@daugavpils.lv; I.Ašpize 65404354, irina.aspize@daugavpils.lv

Kopējā informācija