Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 12:16

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 031 0023 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 031 0004), Daugavpilī, daļu 13680 m2 platībā, dzelzceļa infrastruktūras izbūvei, nomas tiesības izsolē ieguva Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS", reģ.Nr.58503007191.

* * *

Paziņojums par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 031 0023 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 031 0004) Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2020.gada 2.septembrī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 031 0023 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 031 0004), Daugavpilī, daļa 13680 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – dzelzceļa infrastruktūras izbūve.  

Nomas tiesību termiņš - 30 (trīsdesmit) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksa – 2850,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro 00 centi) gadā.

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Personai, kura iegūst nomas tiesības, par saviem līdzekļiem nepieciešams Zemesgabalu labiekārtot un uzturēt kārtībā, kā arī uzturēt kārtībā tam piegulošo teritoriju.

Personai, kura iegūst nomas tiesības, Zemesgabalā jānodrošina visu esošo inženiertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī jānodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes tīkliem.

Inženierbūves izbūve jāveic būvniecības regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un objektu jānodod ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro īpašumā noteiktie apgrūtinājumi, saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto, un inženierbūves aizsargjosla nedrīkst pārsniegt iznomājamā Zemesgabala robežas.      

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2020.gada_31.augustam plkst. 18:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 100,00 EUR (viens simts eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli kadastra apzīmējums 0500 031 0023 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 031 0004)” un drošības naudu 900,00 EUR (deviņi simti eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 031 0023 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 031 0004)”.

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

Tālruņi uzziņām: 65404355, 65404353.

Kopējā informācija