Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 12:16

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000051619, Smilšu ielā (pie “Luxor”), Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2020.gada 29.jūlijā plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 005 1619, Smilšu ielā (pie “Luxor”), Daugavpilī, daļa 8 m2 platībā, nomas tiesība bez apbūves tiesības uz 5 (pieciem) gadiem, turpmāk – Zemesgabals.

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – vieglo taksometru stāvvietas izmantošana.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksa – 58 EUR (piecdesmit astoņi eiro) gadā.

Vieglo taksometru skaits - 1 /viens/.

Izsoles solis – 40 EUR (četrdesmit eiro) apmērā.

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Zemesgabala labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro Zemesgabala plānā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2020.gada_27.jūlijam plkst. 18:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Smilšu ielā (pie “Luxor”), kadastra apzīmējums 05000051619” un drošības naudu 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Smilšu ielā (pie “Luxor”), kadastra apzīmējums 05000051619”.

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un/vai valsts budžetā, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

Tālruņi uzziņām: 65404355, 65405353.

Kopējā informācija