Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 12:16

 INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7609, Viestura – Lāčplēša ielu krustojumā, Daugavpilī, daļu, bez apbūves tiesības uz 5 (pieciem) gadiem vieglo taksometru stāvvietu izmantošanai, nomas tiesības izsolē ieguva:

Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.jūlija lēmuma Nr.302 izsoles noteikumu 1.pielikumā zemesgabalam, kas atzīmēts ar Nr.1 - SIA “MnSTAR”, vienotais reģistrācijas Nr.41503083486.

Savukārt, Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.jūlija lēmuma Nr.302 izsoles noteikumu 1.pielikumā zemesgabalam, kas atzīmēts ar Nr.2 – zemes nomas tiesību izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.

***

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017609, Viestura – Lāčplēša ielu krustojumā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2020.gada 29.jūlijā plkst. 11:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekti:

1) Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 7609, Viestura – Lāčplēša ielu krustojumā, Daugavpilī, daļa 8 m2 platībā, nomas tiesība bez apbūves tiesības uz 5 (pieciem) gadiem (izsoles noteikumu 1.pielikumā zemesgabals atzīmēts ar Nr.1);

2) Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 7609, Viestura – Lāčplēša ielu krustojumā, Daugavpilī, daļa 8 m2 platībā, nomas tiesība bez apbūves tiesības uz 5 (pieciem) gadiem (izsoles noteikumu 1.pielikumā zemesgabals atzīmēts ar Nr.2), turpmāk visi kopā un katrs atsevišķi – Zemesgabals.

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – vieglo taksometru stāvvietas izmantošana.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksa – 104 EUR (viens simts četri eiro) gadā par katru izsoles objektu atsevišķi.

Vieglo taksometru skaits, katrā izsoles objektā, ir 1 /viens/.

Izsoles solis – 100 EUR (viens simts eiro) apmērā.

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Zemesgabala labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro Zemesgabala plānā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2020.gada_27.jūlijam plkst. 18:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Viestura – Lāčplēša ielu krustojumā, kadastra apzīmējums 05000017609” un drošības naudu 100,00 EUR (viens simts eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Viestura – Lāčplēša ielu krustojumā, kadastra apzīmējums 05000017609, zemesgabala Nr.___”.

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un/vai valsts budžetā, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

Tālruņi uzziņām: 65404355, 65405353.

Kopējā informācija