Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.08.2020, 15:30

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējumu 05000360106, Lidotāju ielā 10, Daugavpilī, daļas

zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Nr. p.k.

Īpašums

Kadastra apzīmējums

(kadastra Nr.)

Iznomājamā platība, m2

Mērķis

Augstākās nomas maksas piedāvātājs

1.

Pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības Lidotāju ielā 10, Daugavpilī, daļa

 

0500 036 0106

 

5416

 

Dzelzceļa sliežu izbūve

 

 SIA “INTERGAZ”

 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2018.gada 26.novembrī plkst.14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts – Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības ar kopējo platību 347352 m2, kadastra apzīmējums 05000360106, Lidotāju ielā 10, Daugavpilī, daļa 5416 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals), inženierbūves (dzelzceļa sliežu) izbūvei.

Nomas tiesību termiņš - 10 (desmit) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 1028.00 EUR (viens tūkstotis divdesmit astoņi eiro 00 centi) gadā. 

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā Domes darba laikā no 2018.gada 12.novembra līdz 2018.gada_22.novembra plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 100.00 EUR (viens simts eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000360106” un drošības naudu 345.00 EUR (trīs simti četrdesmit pieci eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000360106”.

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

Informāciju par nomas tiesību izsoli var saņemt Domes 7.kabinetā.

Tālruņi uzziņām: 65404354; 65404353

 

Kopējā informācija