Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.05.2020, 13:33

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000018206, Raiņa ielas 69 (Daugavpils Centrālais parks), daļas 20m2 platībā, tirdzniecības paviljona uzstādīšanai, nomas tiesību izsolē ieguva SIA “LiDi ART”, reģ.Nr. 41503085608.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000018206, Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), daļas nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2020.gada 27.maija plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000018206, Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais  parks), daļa 20 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – tirdzniecības paviljona uzstādīšanai, vasaras sezonas periodā (katra gada laika posmā no 1.maija līdz 31.augustam).

Nomas tiesību termiņš - 3 (trīs) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 17,00 EUR (septiņpadsmit eiro 00 centi) mēnesī.

Izsoles solis – 10,00 EUR (desmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2020.gada_22.maijam plkst. 16:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 20,00 EUR (divdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), kadastra apzīmējums 05000018206” un drošības naudu 65,00 EUR (sešdesmit pieci eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), kadastra apzīmējums 05000018206”.

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

Tālrunis uzziņām: 65404355.

Kopējā informācija