Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

Informācija par izsoles rezultātiem

       Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt garāžas ēku 87,6 m2 platībā Varšavas ielā 45A, Daugavpilī, rakstiskā izsolē ieguva SIA “Autobath-house”, reģistrācijas Nr.41503064998.

     Informācija par nomas līguma slēgšanu:

Nomas tiesību ieguvējam 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas ir jānoslēdz nomas līgumu ar Daugavpils pilsētas domi (reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta kontakttālr.:654 04354, 654 04348.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Varšavas iela 45A, Daugavpils

Nomas objekta veids: garāžas ēka

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 004 9405, 0500 004 9401 004

Zemesgabala platība (m²): pašvaldībai piederošs zemes gabals 451 m2 platībā.                                    

Būvju/telpu platība (m2): 87,6 m2

Lietošanas mērķis: automazgātava, garāža

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN):  1,00 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR.

Iznomāšanas termiņš (gadi): 5 gadi

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro): nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus                   

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                        pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 14.aprīlim (iesk.), plkst.17.00.  

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2020.gada 21.aprīlī, plkst.13.30., Daugavpils pilsētas domē

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni  654 04354, 654 04348

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese): Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, aija.vilcane@daugavpils.lv  I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv  

 

Kopējā informācija