Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.03.2020, 14:19

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU RAKSTISKO IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Dzintaru iela 74, Daugavpils

Nomas objekta veids:

  •  Aktīvā sporta un atpūtas ēka;
  •  Veikals, kafetērija un inventāra novietne;
  •  Kustama manta.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/būves kadastra apzīmējumi: 0500 029 0812 ; 0500 029 0812 001, 0500 029 0812 002

Zemesgabala platība (m²): iznomājamā daļa  - 756,51 m2  (kopējā zemesgabala platība, kadastra Nr.0500 029 0812, 6545 m2 , Dzintaru ielā 74, Daugavpilī)

Iznomājamā telpu platība (m2): 143,4 m2 - ēka ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0812 001; 83,2 m2 - ēka ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0812 002

Lietošanas mērķis: Komercdarbība (kafejnīcas darbības nodrošināšana - prioritāte; veikals, inventāra novietne; sports un  atpūta; ar tūrismu saistīta darbība)

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Izsoles veids (rakstiska/mutiska): rakstiska;

                      pirmā vai atkārtotā : pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 15.aprīlim (iesk.)  

Nomas tiesības tiks piešķirtas rakstiskā izsolē:

            nomas pieteikuma iesniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas dome Īpašuma pārvaldīšanas departaments (K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), 7.kab.(dokumenti nosūtāmi pa pastu)

            reģistrēšanas kārtība - pieteikumu saņemšanas secībā;

            izsoles datums, laiks vieta - 2020.gada 24.aprīlis, plkst. 11.00 Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – sākumcena izsolē (EUR) mēnesī (bez PVN): 255,00 EUR

Izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR

Izsoles nodrošinājums – 1000 EUR

Zemes nomas maksa (eiro) gadā : 1,5 % apmērā no zemes iznomājamās daļas (756,51 m2) kadastrālās vērtības

Iznomāšanas termiņš (gadi): 10 gadi

Cita informācija par nomas objektu  - uz zemesgabala ar kopējo platību 6545 m2 Dzintaru ielā  74, Daugavpilī, atrodas pilsētas sabiedriskā pludmale un iedzīvotāju aktīvās atpūtas vieta.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā  (eiro) :  -  

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību nodot apakšnomā

Citi iznomāšanas nosacījumi:

1. Nomnieks, papildus nomas maksai, apmaksā:

  • komunālo pakalpojumu maksājumus (elektroenerģija, ūdens, kanalizācija);
  •  nekustamā īpašuma nodokli;
  •  zemes nomu.

2. Nomniekam jānodrošina:

  • nomas objekta  apsardze;
  • nomas objekta uzturēšana un apsaimniekošana;
  • brīva pieeja Stropu ezeram, promenādei, bērnu rotaļu laukumam;
  • par saviem līdzekļiem pasūtīt sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinumu par ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0812 002 tehnisko stāvokli.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni 65404377, Dmitrijs Grigorjevs.

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Nomas objekta iznomātājs (nosaukums, reģ. numurs, adrese): Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):  A.Vilcāne +37165404348, +37125625161, aija.vilcane@daugavpils.lv, I.Ašpize 65404354, irina.aspize@daugavpils.lv

 

 

 

 

 

 

Kopējā informācija