Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2020, 14:48

Informācija par izsoles rezultātiem

       Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt divstāvu ēku 143,4 m2 platībā, būves kadastra apzīmējums 0500 029 0812 001, vienstāva koka/mūra ēku 83,2 m2 platībā, būves kadastra apzīmējums 0500 029 0812 002 un kustamo mantu Dzintaru ielā 74, Daugavpilī, rakstiskā izsolē ieguva biedrība “Latgales sporta un tūrisma attīstības centrs”, reģistrācijas Nr.40008282740, juridiskā adrese: Grodņas iela 40-22, Daugavpils.

     Informācija par nomas līguma slēgšanu:

     Biedrībai “Latgales sporta un tūrisma attīstības centrs” 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas ir jānoslēdz nomas līgumu ar Daugavpils pilsētas domi (reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.

     Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta kontakttālr.:65404354, 65404348, 25625161.

 

     Daugavpils pilsētas domes nomas objekta Dzintaru ielā 74, Daugavpilī, izsoles komisija paziņo: sakarā ar to, ka nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, pamatojoties uz nomas tiesību izsoles noteikumu 6.9.punktu, nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti tiks paziņoti 2020.gada 28.aprīlī plkst.15.00 Daugavpils pilsētas domes Konferenču zālē.

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU RAKSTISKO IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Dzintaru iela 74, Daugavpils

Nomas objekta veids:

  •  Aktīvā sporta un atpūtas ēka;
  •  Veikals, kafetērija un inventāra novietne;
  •  Kustama manta.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/būves kadastra apzīmējumi: 0500 029 0812 ; 0500 029 0812 001, 0500 029 0812 002

Zemesgabala platība (m²): iznomājamā daļa  - 756,51 m2  (kopējā zemesgabala platība, kadastra Nr.0500 029 0812, 6545 m2 , Dzintaru ielā 74, Daugavpilī)

Iznomājamā telpu platība (m2): 143,4 m2 - ēka ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0812 001; 83,2 m2 - ēka ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0812 002

Lietošanas mērķis: Komercdarbība (kafejnīcas darbības nodrošināšana - prioritāte; veikals, inventāra novietne; sports un  atpūta; ar tūrismu saistīta darbība)

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Izsoles veids (rakstiska/mutiska): rakstiska;

                      pirmā vai atkārtotā : pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 15.aprīlim (iesk.)  

Nomas tiesības tiks piešķirtas rakstiskā izsolē:

            nomas pieteikuma iesniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas dome Īpašuma pārvaldīšanas departaments (K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), 7.kab.(dokumenti nosūtāmi pa pastu)

            reģistrēšanas kārtība - pieteikumu saņemšanas secībā;

            izsoles datums, laiks vieta - 2020.gada 24.aprīlis, plkst. 11.00 Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – sākumcena izsolē (EUR) mēnesī (bez PVN): 255,00 EUR

Izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR

Izsoles nodrošinājums – 1000 EUR

Zemes nomas maksa (eiro) gadā : 1,5 % apmērā no zemes iznomājamās daļas (756,51 m2) kadastrālās vērtības

Iznomāšanas termiņš (gadi): 10 gadi

Cita informācija par nomas objektu  - uz zemesgabala ar kopējo platību 6545 m2 Dzintaru ielā  74, Daugavpilī, atrodas pilsētas sabiedriskā pludmale un iedzīvotāju aktīvās atpūtas vieta.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā  (eiro) :  -  

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību nodot apakšnomā

Citi iznomāšanas nosacījumi:

1. Nomnieks, papildus nomas maksai, apmaksā:

  • komunālo pakalpojumu maksājumus (elektroenerģija, ūdens, kanalizācija);
  •  nekustamā īpašuma nodokli;
  •  zemes nomu.

2. Nomniekam jānodrošina:

  • nomas objekta  apsardze;
  • nomas objekta uzturēšana un apsaimniekošana;
  • brīva pieeja Stropu ezeram, promenādei, bērnu rotaļu laukumam;
  • par saviem līdzekļiem pasūtīt sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinumu par ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0812 002 tehnisko stāvokli.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni 65404377, Dmitrijs Grigorjevs.

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Nomas objekta iznomātājs (nosaukums, reģ. numurs, adrese): Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):  A.Vilcāne +37165404348, +37125625161, aija.vilcane@daugavpils.lv, I.Ašpize 65404354, irina.aspize@daugavpils.lv

 

 

 

 

 

 

Kopējā informācija