Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

Informācija par izsoles rezultātiem

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamas telpas 63,9 m2 platībā Ak.Graftio ielā 29, Daugavpilī, rakstiskā izsolē ieguva SIA “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģistrācijas Nr.55403012521.

Informācija par nomas līguma slēgšanu: SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (kontakttālr.654 07281).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Ak.Graftio iela 29, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 021 1112, 0500 021 1112 001 (telpu grupas 002 un 003)

Zemesgabala platība (m²): 639/121202 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 8027 m2 platībā.                                    

Būvju/telpu platība (m2): 63,9 m2

Lietošanas mērķis: vispārēja tipa aptieka

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN):  1,75 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR.

Iznomāšanas termiņš (gadi): 5 gadi

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un

zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                        pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 12.martam (iesk.), plkst.17.00.   

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2020.gada 16.martā, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni  654 37044, SIA „DDzKSU” 3.namu apsaimniekošanas iecirknis

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese): Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

                                                                         

 

Kopējā informācija