Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

Informācija par izsoles rezultātiem

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamas telpas 79,2 m2 platībā Tartu ielā 15A, Daugavpilī, rakstiskā izsolē ieguva SIA “Europe Energy Engineering”, reģistrācijas Nr.41503056219.

Informācija par nomas līguma slēgšanu: SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (kontakttālr.654 07281).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Tartu iela 15A, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 008 0801, 0500 008 0801 001 (telpu grupas 004 un 003 daļa)

Zemesgabala platība (m²): 792/10109 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 2441 m2 platībā.                                    

Būvju/telpu platība (m2): 79,2 m2

Lietošanas mērķis: veikals, darbnīca, birojs

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN):  1,42 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR.

Iznomāšanas termiņš (gadi): līdz 2023.gada 31.decembrim

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un

zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                        pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 10.martam (iesk.), plkst.17.00.   

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2020.gada 13.martā, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni  654 44031,

SIA „DDzKSU” 2.namu apsaimniekošanas iecirknis

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese): Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

Kopējā informācija