Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000017319, Vienības ielas 4 rajonā, Daugavpilī, 195 m2 platībā, piebraukšanas nodrošināšanai piegulošajai teritorijai, nomas tiesību izsolē ieguva fiziska persona – O.Dedelis.

 

INFORMĀCIJA par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017319, Vienības ielas 4 rajonā, Daugavpilī, nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2020.gada 27.februārī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017319, Vienības ielas 4 rajonā, Daugavpilī, 195 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – piebraukšanas nodrošināšanai piegulošajai teritorijai.

Nomas tiesību termiņš līdz 2022.gada 19.janvārim.  

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro 00 centi) gadā.

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Zemesgabala labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2020.gada_21.februārim plkst. 16:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Vienības ielas 4 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000017319” un drošības naudu 185,00 EUR (viens simts astoņdesmit pieci eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Vienības ielas 4 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000017319”.

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

Tālruņi uzziņām: 65404355, 65404353.

Kopējā informācija

Saistītie dokumenti