Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka rezerves zemes fondā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000043608, Jelgavas ielās 23 rajonā, Daugavpilī, daļas 48 m2 platībā, vasaras terases novietošanai vasaras sezonas periodā (uz laika periodu no 1.maija līdz 1.oktobrim), nomas tiesību izsolē ieguva fiziska persona - V.Kursišs.

 

INFORMĀCIJA par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000043608, Jelgavas ielas 23 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2020.gada 25.februārī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000043608, Jelgavas ielas 23 rajonā, daļa 48 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – vasaras terases novietošanai vasaras sezonas periodā (uz laika periodu no 1.maija līdz 1.oktobrim).

Nomas tiesību termiņš līdz 2021.gada 11.februārim.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 24,00 EUR (divdesmit četri eiro 00 centi) mēnesī.

Izsoles solis – 10,00 EUR (desmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Zemesgabala labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2020.gada_21.februārim plkst. 16:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Jelgavas ielas 23 rajonā, kadastra apzīmējums 05000043608” un drošības naudu 85,00 EUR (astoņdesmit pieci eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Jelgavas ielas 23 rajonā, kadastra apzīmējums 05000043608”.

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

Tālruņi uzziņām: 65404355, 65404353.

Kopējā informācija

Saistītie dokumenti