Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

INFORMĀCIJA PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

   Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas 81,1m2 platībā Raiņa ielā 29, Daugavpilī, 10.02.2020. rakstiskajā izsolē ieguva SIA “Vaikuļāni”, reģistrācijas Nr.41503060708. Nomas līgums jānoslēdz ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, kontakttālr. 654 24443) saskaņā ar izsoles noteikumu 9.1.punktu.

 Izsoles komisija

 

 INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Raiņa iela 29, Daugavpils.

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas.

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 8208, 0500 001 8208 002 (telpu grupa 001); 0500 001 8208 003 (telpu grupas 001 daļa)

Zemesgabala platība (m²): iznomājamas 811/15665 domājamās daļas no zemesgabala 3115 m2 platībā

Būvju/telpu platība (m2): 81,1 m2

Lietošanas mērķis: komercdarbība, t.sk. kas ir saistīta ar sportu

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 m2 (eiro)  mēnesī (bez PVN): 2,73 EUR

Zemes nomas maksa (eiro) gadā (bez PVN): 1,5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz nomas objektu, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos noteiktā minimālā nomas maksas apmērā.

Iznomāšanas termiņš (gadi): 5 (pieci).

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Cita informācija par nomas objektu: Neapdzīvojamā telpa ir iznomāta līdz jaunās nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas. Līgums ar nomas tiesību ieguvēju tiks noslēgts pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas starp 2016.gada 29.februāra nomas līguma pusēm.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    nav nepieciešami.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un

zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus.                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                     pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 7.februārim (iesk.), plkst.16.00.  

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2020.gada 10.februāris, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni 26457759 – Jānis Anspoks.

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese):   Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils.

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts): A.Vilcāne 654 04348, aija.vilcane@daugavpils.lv, I.Ašpize 65404354, irina.aspize@daugavpils.lv

 

Kopējā informācija