Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.10.2020, 16:29

          INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTIEM

     Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000018206, Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), daļas 50 m2 platībā, telts novietošanai, nomas tiesību izsolē ieguva SIA “Suncity”, vienotais reģistrācijas Nr.41503085415.

          INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

      Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2020.gada 12.februārī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

      Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000018206, Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), daļa 50 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

     Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – telts novietošana (bērnu automašīnu, bērnu elektrisko elektromašīnu, elektroskūteru un elektrovelosipēdu nomai).

        Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

      Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 41,00 EUR (četrdesmit viens eiro 00 centi) mēnesī.

         Izsoles solis – 10,00 EUR (desmit eiro 00 centi).

     Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

      Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2020.gada_7.februārim plkst. 16:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), kadastra apzīmējums 05000018206” un drošības naudu 125,00 EUR (viens simts divdesmit pieci eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), kadastra apzīmējums 05000018206”.

  Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

      Tālruņi uzziņām: 65404355, 65404353.

Kopējā informācija