Šobrīd Daugavpilī

12.10.2017. Lēmums Nr.566 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra noteikumos (sabiedrisko organizāciju atbalsts fonda noteikumi)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Stājās spēkā
Aktuālā redakcija:
Grozīts
Dok. Nr.:
566
Pieņemts:
12.10.2017
Publicēts:
12.10.2017
Stājas spēkā:
12.10.2017

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju brīvprātīgās iniciatīvas un aktivitātes, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2017.gada 3.oktobra kopsēdes protokolu Nr.1, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 3.oktobra kopsēdes protokolu Nr.1, atklāti balsojot: PAR – 10 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, R.Joksts, I.Kokina, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (L.Jankovska), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20 „Par noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajos noteikumos Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:

 1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

„1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas dome (turpmāk – Dome) no pašvaldības kārtējā gada budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” (turpmāk – Fonds) finansiāli atbalsta sabiedriskās organizācijas (biedrības, nodibinājumus) (turpmāk – Sabiedriskās organizācijas). Sabiedriskajām organizācijām ir jānodrošina Domes piešķirtā līdzfinansējuma ekonomiska un racionāla izlietošana. Tiek paredzēti trīs līdzfinansējuma veidi:

1.1. konkursa kārtībā;

1.2. līdzfinansējums aktivitātes braucienam, kas paredz Daugavpils pilsētas popularizēšanu ārpus pašvaldības teritorijas, Latvijas Republikas robežās;

1.3. līdzfinansējums plānotajam projektam, ja Sabiedriskās organizācijas projektu īsteno no cita fonda līdzekļiem, bet tā realizācijai nepieciešams Sabiedriskās organizācijas līdzfinansējums.”.

 

 1. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Ar līdzfinansējumu var tikt atbalstītas Sabiedriskās organizācijas, kuras atbilst ne mazāk kā trim šādiem kritērijiem:

 • veicina Daugavpils pilsētas iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā;
 • veicina sadarbību starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un Sabiedriskajām organizācijām;
 • paredz oriģinālu uz attīstību orientētu, Sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldībā;
 • piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos Daugavpils pilsētā;
 • rosina, izmantojot vietējos resursus, kopt esošās un radīt ilgtspējīgas tradīcijas Daugavpils pilsētas pašvaldībā;
 • nodrošina un piedāvā iesaisti mūžizglītības aktivitātēs Daugavpils pilsētā;
 • īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām Daugavpils pilsētā;
 • piedāvā brīvā laika pavadīšanas, aktīvās atpūtas dažādošanas un uzlabošanas iespējas Daugavpils pilsētā;
 • īsteno idejas, kas stiprina pilsētas iedzīvotājos vēlmi aktīvi darboties un apliecināt savu piederību Daugavpilij;
 • stiprina nacionālo identitāti;
 • veicina Daugavpils kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un kopšanu;
 • popularizē Daugavpils pilsētu ārpus pašvaldības teritorijas;
 • veicina un popularizē veselīgu dzīvesveidu Daugavpils pilsētā;
 • nodrošina vai piedāvā inovatīvus sociālos pakalpojumus noteiktām sociālajām iedzīvotāju grupām Daugavpils pilsētā;
 • iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi Daugavpils pilsētā;
 • veicina sabiedrības integrācijas procesus Daugavpils pilsētas pašvaldībā.”.

 

 1. Izteikt noteikumu 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.1. projektu konkurss tiek izsludināts reizi gadā; ja pirmajā projektu konkursa kārtā netiek izlietoti visi Fondā paredzētie līdzekļi, var tikt rīkota projektu konkursa otrā kārta;”

 

 1. Izteikt noteikumu 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.2. Sabiedriskā organizācija valdes izziņu par biedru skaitu un pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši noteikumu 1.pielikumam, pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.februārim, savukārt, ja tiek rīkota  projektu konkursa otrā kārta, Sabiedriskā organizācija minētos dokumentus iesniedz līdz kārtējā gada 15.novembrim;”.

 

 1. Izteikt noteikumu 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

         “11.1. pieteikums, kas sagatavots atbilstoši noteikumu 3.pielikumam, Sabiedriskās organizācijas valdes izziņa par biedru skaitu un Sabiedriskajai organizācijai adresēta oficiāla ielūguma apliecināta kopija, kurā minēts precīzs pasākuma norises laiks, vieta, programma, uzaicinātāja vārds un adrese, jāiesniedz Domē ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms paredzētā brauciena;”.

 

 1. Izteikt noteikumu 12.2. punktu šādā redakcijā:

                        “12.2. pieteikums, kas sagatavots atbilstoši noteikumu 5.pielikumam, Sabiedriskās organizācijas valdes izziņa par biedru skaitu un Sabiedriskās organizācijas projekta īstenošanas finansējuma līguma apliecināta kopija, kurā minēts precīzs projekta nosaukums, norises laiks, vieta, finansējuma avots un apjoms, jāiesniedz Domē ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.decembrim;”.

 

 

 

 1. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

“23.1 Ja darba grupas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā pieteikuma izskatīšanā, viņš par to informē pārējos darba grupas locekļus un nepiedalās attiecīgā pieteikuma izvērtēšanā un atzinuma sagatavošanā.”.

 

 1. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

 

 1. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

 

 1. Izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).

 

 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks          (personiskais paraksts)                               

I.Prelatovs