Šobrīd Daugavpilī

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
71
Pieņemts:
23.02.2017
Publicēts:
23.02.2017

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 23.februāra saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma raksts.

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                             

J.Lāčplēsis