Šobrīd Daugavpilī

Par aizņēmuma ņemšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
73
Pieņemts:
23.02.2017
Publicēts:
23.02.2017

Datnes

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 2016.gada 8.jūlija Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.353 “Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē””, 2016.gada 4.oktobra līgumu par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” Nr.EKII-2/3 īstenošanu, Finanšu komitejas 2017.gada 16.februāra sēdes protokolu Nr.6,  atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

  1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi EUR 995 054 (deviņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši piecdesmit četri eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē”, Nr.EKII-2/3 īstenošanai, priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.
  2. Aizņēmumu izņemt 2017.gadā.
  3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2019.gada martu.
  4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                              

J.Lāčplēsis