Šobrīd Daugavpilī

Par zemes vienības Riņķa ielā 17, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
80
Pieņemts:
23.02.2017
Publicēts:
23.02.2017

Datnes

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 22.decembra lēmumu Nr.694 “Par zemes vienības Riņķa ielā 17, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 2017.gada 8.februāra protokolu Nr.1, un sakarā ar to, ka (vārds un uzvārds), izsludinātajā izsolē nosolīja augstāko cenu un ieguva tiesības pirkt zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000220311, Riņķa       ielā 17, Daugavpilī, un samaksāja avansu par šo zemes vienību, atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt zemes vienības 1337 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000220311, Riņķa ielā 17, Daugavpilī, 2017.gada 8.februāra izsoles rezultātus un noslēgt zemes pirkuma līgumu ar (vārds un uzvārds), (personas kods) (turpmāk Pircējs), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000220311 pārdošanu par izsolē nosolīto cenu EUR 9460 (deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro).
  2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai:

        2.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000220311, Riņķa ielā 17, Daugavpilī;

2.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto zemes vienību ar nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam.

 

Domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)                                                 

J.Lāčplēsis