Šobrīd Daugavpilī

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
82
Pieņemts:
09.03.2017
Publicēts:
09.03.2017

Datnes

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu, likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmumu Nr.651 apstiprināto noteikumu Nr.3 „Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs” 4.punktu, ņemot vērā J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas 2017.gada 27.februārī vēstuli Nr.1.-13./21 „Par atļauju pieņemt dāvinājumu” un J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktores Gaļinas Smuļko izvērtējumu par interešu konflikta neesamību pieņemot minēto dāvinājumu (ziedojumu), to, ka dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšana neietekmē lēmumu pieņemšanu attiecībā uz fondu „Poļu izglītība ārzemēs”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 2.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 2.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 14  (V.Bojarūns, V.Borisjonoks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, N.Petrova, V.Pučka, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

  1. Atļaut J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktorei Gaļinai Smuļko pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no fonda „Poļu izglītība ārzemēs” (Fundacja „Oświata Polska za Granicą” skw. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa Polska) par kopējo vērtību 15946,75 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši eiro 75 centi) J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas vajadzībām:

1.1. optikas komplektu 190,00 EUR (viens simts deviņdesmit eiro 00 centi) vērtībā;

1.2. ciparu cameras 1730,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit eiro 00 centi) vērtībā;

1.3. bērnu rotaļu laukumu: šūpoles un vieglatlētikas komplekss 2733,22 EUR (divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs eiro 22 centi) vērtībā;

1.4. sieviešu tautas tērpus 7311,55 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti vienpadsmit eiro      55 centi) vērtībā;

1.5. vīriešu tautas tērpus 3981,98 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens eiro 98 centi) vērtībā.

  1. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktorei Gaļinai Smuļko, ievērot normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju).

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                             

J.Lāčplēsis