Šobrīd Daugavpilī

Par Poļu kultūras centra 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
83
Pieņemts:
09.03.2017
Publicēts:
09.03.2017

Datnes

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 2.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 2.marta sēdes protokols Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 14  (V.Bojarūns, V.Borisjonoks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, N.Petrova, V.Pučka, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Poļu kultūras centra (reģ.Nr.90000520513, juridiskā adrese: Varšavas iela 30, Daugavpils) 2016.gada  pārskatu.

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                 

J.Lāčplēsis