Šobrīd Daugavpilī

09.03.2017. Lēmums Nr.84 Par Daugavpils Saskaņas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Stājās spēkā
Dok. Nr.:
84
Pieņemts:
09.03.2017
Publicēts:
09.03.2017
Stājas spēkā:
09.03.2017

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 2.marta sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 14  (V.Bojarūns, V.Borisjonoks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, N.Petrova, V.Pučka, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

  1. Apstiprināt Daugavpils Saskaņas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.
  2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1039 „Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu”.

 

Pielikumā: Daugavpils Saskaņas pamatskolas nolikums.

 

Domes priekšsēdētājs                           (personiskais paraksts)                             

J.Lāčplēsis