Šobrīd Daugavpilī

27.07.2017. Lēmums Nr.382 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.04.2021, 23:26

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un  darbinieku atlīdzības likumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes protokolu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 9 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, V.Kononovs, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – 2 (A.Broks, J.Dukšinskis), ATTURAS – 3  (R.Joksts, I.Kokina, H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

  1. Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.157 apstiprinātajos noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.1. Noteikt  domes deputātiem, kuri ieņem algotu amatu domē, mēnešalgu šādā apmērā:

6.1.1. domes priekšsēdētājam  – Centrālās  statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram (turpmāk – mēneša vidējās darba samaksas apmērs), kas noapaļots pilnos eiro,  piemērojot  koeficientu - 2,43;

6.1.2. domes priekšsēdētāja 1.vietniekam  - mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojot koeficientu  - 2,20;

6.1.3. domes priekšsēdētāja vietniekiem - mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojot koeficientu  - 1,96;

6.1.4. Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam - mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojot koeficientu  - 1,31;

6.1.5. Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētājam - mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojot koeficientu  - 1,31;

6.1.6. Mājokļu komitejas priekšsēdētājam -   mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojot koeficientu  - 1,31.”

1.2.  Papildināt ar 6.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.1.1 Mēnešalga tiek noapaļota pilnos eiro.”

1.3. Svītrot 6.5.3 apakšpunktu.

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.78 “Par amatalgu noteikšanu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem, atlīdzības apmēra noteikšanu par deputāta pienākumu pildīšanu un atlīdzības apmēru par darbu domes izveidotajās pastāvīgajās komisijās un darba grupās”, 2008.gada 23.decembra lēmumu Nr.1086 “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumā Nr.78 “Par amatalgu noteikšanu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem, atlīdzības apmēra noteikšanu par deputāta pienākumu pildīšanu un atlīdzības apmēru par darbu domes izveidotajās pastāvīgajās komisijās un darba grupās””, 2009.gada 3.septembra lēmumu Nr.561 „Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumā Nr.78 “Par amatalgu noteikšanu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem, atlīdzības apmēra noteikšanu par deputāta pienākumu pildīšanu un atlīdzības apmēru par darbu domes izveidotajās pastāvīgajās komisijās un darba grupās”” un 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.567 “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumā Nr.78”.
  2. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.augustā.

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                           

A.Elksniņš