Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
9
Pieņemts:
26.04.2018
Publicēts:
26.04.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 14.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 14.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par apropriācijas palielināšanu.
 2. Par aizņēmuma ņemšanu.
 3. Par aizņēmuma ņemšanu.
 4. Par aizņēmuma ņemšanu.
 5. Par aizņēmuma ņemšanu.
 6. Par aizņēmuma ņemšanu.
 7. Par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas 2017.gada pārskata saskaņošanu.
 8. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu.
 9. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 10. Par grozījumu 2017.gada 28.septembra noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām”.
 11. Par grozījumu 2017.gada 28.septembra noteikumos Nr.4 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”.
 12. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi.
 13. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Futbola centrs Daugavpils” nolikumā.
 14. Par dalību pasākumā un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 15. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 16. Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 17. Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 18. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 19. Par sadarbības līguma noslēgšanu.
 20. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.687.
 21. Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 65A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.21 pārdošanu.
 22. Par zemes gabala Stadiona ielā 6B, Daugavpilī, 5630/217050 domājamo daļu pārdošanu.
 23. Par zemes gabala Miera ielā 143A, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu.
 24. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 25. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde”.
 26. Par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 22, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam „Sociālo pakalpojumu aģentūra”.
 27. Par nekustamā īpašuma iegūšanu.
 28. Par zemes vienību daļu nomas tiesību izsoli.
 29. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000154505, Randenes iela 2G, Daugavpils, pārdošanu.
 30. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283829, Butļerova iela 1 k-1-22, Daugavpils, pārdošanu.
 31. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210013, Naujenes ielas 19A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 32. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
 33. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
 34. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” apstiprināšanu.
 35. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 9.novembra lēmumā Nr.641 “Par lokālplānojuma “Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu”.
 36. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” -2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju.
 37. Par apropriācijas palielināšanu.

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 14 Domes deputāti – A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,                                                                                                                                                                                                                                                                             A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts,

                                                                            I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs,

                                                                            J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka,

                                                                            A.Zdanovskis

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 1 Domes deputāte – M.Ivanova-Jevsejeva  –  iemesls nav zināms.

                                                                                                                                             

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                        D.Krīviņa, S.Trošimovs, M.Jenbajevs, S.Pupiņa, E.Ugarinko,

                                        G.Vanaga, E.Upeniece, Ž.Kobzeva, M.Dimitrijeva, K.Rasis, I.Cauņa

                                        R.Golovans, T.Dubina, I.Funte, I.Šalkovskis, A.Jemeļjanovs

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                        V.Plonis, Ģ.Kolendo, A.Vasiļjeva, L.Millere, A.Pudāns,

                                        N.Jakubovska, N.Bogdanova

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  P.Gallers, A.Kaznačejeva, D.Vasiļjevs, A.Cvetkovs.

 

Uzaicināts Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes mācītājs M.Sivickis.

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzines p.i. E.Fjodorova.

 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa lūdz deputātus izskatīt papildjautājumus:

 

 1. “Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju”.

 

 1. ”Par apropriācijas palielināšanu”.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus balsot par papildjautājumu iekļaušanu darba kārtībā.

 

 Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

        

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumus:

 

 1. “Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju”.

 

 1. ” Par apropriācijas palielināšanu”.

 

V.Kononovs norāda uz to, ka iepriekšējā Daugavpils pilsētas domes sēdē netika atbalstīti lēmuma projekti „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” 2017.gada pārskata apstiprināšanu” un „Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu” un jautā, vai tie tika atkārtoti izskatīti profilējošās komitejās, ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 33.pantu?

 

   R.Golovans skaidro, ka šie lēmuma projekti jau tika izskatīti profilējošās komitejās un atbalstīti, līdz ar to, atkārtoti ir jāizskata tikai Daugavpils pilsētas domes sēdē.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar diviem papildjautājumiem.

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

 

1.§       (174.)

 

Par apropriācijas palielināšanu

A.Pudāns, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu. Iestādes saņemtos papildu ieņēmumus atļauts novirzīt izdevumu finansēšanai tikai pēc pieprasījuma apstiprināšanas Domes Finanšu komitejā un Domē. Domes Finanšu nodaļai, izdarītos grozījumus, iekļaut kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils) speciālā budžeta programmai „Bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzība – Zaļumstādījumu atjaunošana” saskaņā ar pielikumu.

       Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” speciālā budžeta programmas „Bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzība – Zaļumstādījumu atjaunošana” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

 

2.§       (175.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada 12.maija protokolu Nr.4 iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2.pantā noteiktajā kartībā "Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPD 2016/62, Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2018.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.5 iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā “Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”, identifikācijas Nr. DPD 2018/8, Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2018.gada 26.marta sēdes protokolu Nr.4 iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā “Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes objektos”, identifikācijas Nr. DPD 2018/26, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot:        PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi EUR 137286 (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit seši eiro 00 centi) apmērā uz 20 gadiem investīcijām Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošanai.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

3.§       (176.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 2018.gada 10.janvāra Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/055, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10,  atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 1 409 644 EUR (viens miljons četri simti deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit četri eiro        00 centi) apmērā, uz 20 gadiem Eiropas Savienības fonda projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 – Malu ielā 7, Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/17/I/055 īstenošanai.
 2. Aizņēmumu izņemt pa gadiem:

2018.gadā - 742 297 EUR;

2019.gadā – 667 347 EUR.

 1. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 2. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

4.§       (177.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās  daļas 2.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras „Radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta Nr. LLI-326 „Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” (CIRCUIT) ietvaros” identifikācijas numurs DPD 2018/29 komisijas 2018.gada 6.aprīļa lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.4, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10,  atklāti balsojot:       PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 22125 EUR (divdesmit divi tūkstoši viens simts divdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā, uz 10 gadiem projekta „Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” (CIRCUIT, Nr.LLI-326) īstenošanai.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

5.§       (178.)

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās  daļas 2.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras „Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.)” identifikācijas numurs DPD 2017/84 komisijas 2018.gada 19.marta lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.11), Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošanai (Siguldas, Odu un Vaļņu ielu rajonos)” identifikācijas numurs DPD 2016/109 komisijas 2016.gada 27.septembra lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.5), Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem 5.6.2.SAM ierobežotā projektu iesniegumu atlases projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” būvdarbu uzsākšanai būvobjektā: Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī”.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

6.§      (179.)  

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās  daļas 2.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras „Būvniecības darbu veikšana (jaunas ēkas būvniecība) Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstībai II kārtai (SAM 5.6.2.)” identifikācijas numurs DPD 2017/85 komisijas 2018.gada 9.marta lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.13), Daugavpils pilsētas domes iepirkuma "Būvuzraudzība būvniecības darbiem - jaunas ēkas būvniecībai Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstībai II kārtai (SAM 5.6.2.)” identifikācijas numurs DPD 2017/153 komisijas 2018.gada 28.marta lēmums (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.4), Daugavpils pilsētas domes atklāta konkursa "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstībai” identifikācijas numurs DPD 2015/137 komisijas 2016.gada 5.janvāra lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.6), Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras „Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.)” identifikācijas numurs DPD 2017/84 komisijas 2018.gada 19.marta lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.11), Daugavpils pilsētas domes iepirkuma konkursa "Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.)” identifikācijas numurs DPD 2017/84 komisijas 2018.gada 2.marta lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.9), Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 925 000 EUR (deviņi simti divdesmit pieci tūkstoši eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem 5.6.2.SAM ierobežotā projektu iesniegumu atlases projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” (5.6.2. SAM)” būvdarbu uzsākšanai būvobjektiem: Būvniecības darbu veikšana (jaunas ēkas būvniecība) Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai; Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī; Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018. gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

7.§       (180.)

 

Par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas 2017.gada pārskata saskaņošanu

I.Cauņa, I.Kokina, A.Elksniņš, R.Eigims

 

I.Kokina atzīmē, ka bāriņtiesa ir Daugavpils pilsētas domes nodaļa, bet darbojas kā atsevišķa iestāde. Vai Jūs plānojat šī gada laikā risināt šo jautājumu?

 

I.Cauņa skaidro, ka šis jautājums tika apspriests, bet šobrīd mēs to neaktualizējam.

 

A.Elksniņš lūdz izskaidrot tendenci, kas skar aizgādību tiesību atņemšanu vecākiem.

 

I.Cauņa skaidro, ka Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pastiprināti pievērš uzmanību bērnu tiesību nodrošināšanai un kopā ar pašvaldības un valsts policiju rīko reidus vakaros, kuros, bieži vien, tiek atklāti pārkāpumi.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Bāriņtiesa ne retāk, kā reizi gadā sniedz pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 17.aprīļa sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Saskaņot Daugavpils pilsētas bāriņtiesas 2017.gada pārskatu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas bāriņtiesas 2017.gada pārskats.

 

8.§       (181.)

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

Ž.Kobzeva, R.Eigims

 

   Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.2) 2.2.1., 3.1., 4.1. un 4.5. apakšpunktu, Domes un Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) 2014.gada 29.oktobrī noslēgto līgumu, izskatot SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) 2018.gada 5.aprīļa vēstuli Nr.1.14/239, ņemot vērā LU Medicīnas fakultātes (turpmāk – MF) 2018.gada 22.marta vēstuli Nr.MF-A46.1/146, kurā norādīts, ka LU MF studentes – Jūlija Blaževiča un Dana Cmaka (turpmāk – Studentes) studiju laikā ir parādījušas labas un teicamas sekmes, sekmīgi nokārtojušas nepieciešamos studiju pārbaudījumus un pilnībā ieguvušas 2017./2018. akadēmiskā gada rudens semestrī paredzētos kredītpunktus, ņemot vērā starp Studentēm un Slimnīcu noslēgtos 13.12.2016. līgumus, kuros Studentes apņēmās pēc studiju programmas un rezidentūras beigšanas turpmākos piecus gadus nostrādāt Slimnīcā, Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt pašvaldības stipendiju 43 EUR (četrdesmit trīs eiro) mēnesī šādām Latvijas Universitātes studentēm:

Nr.

p.k.

Studentes vārds, uzvārds

Studiju programma

1.

Jūlija Blaževiča

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” 5.kursa 10.semestra studējošā

2.

Dana Cmaka

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” 5.kursa 10.semestra studējošā

 

 1. Pašvaldības stipendiju piešķirt uz 6 mēnešiem.

 

9.§       (182.)

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

M.Jenbajevs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa saistošos noteikumus Nr.15 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtībā un apmērs””.

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa saistošie noteikumi Nr.15 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtībā un apmērs”” un to paskaidrojuma raksts.

 

10.§     (183.)

Par grozījumu 2017.gada 28.septembra noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām”

M.Jenbajevs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28.septembra lēmumu Nr.525 apstiprinātajos noteikumos Nr.5 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām” (turpmāk - noteikumi) grozījumu, aizstājot noteikumu tekstā vārdus “Domes Sporta un jaunatnes departaments” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde” (attiecīgā locījumā).

 

 

11.§     (184.)

Par grozījumu 2017.gada 28.septembra noteikumos Nr.4 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”

M.Jenbajevs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28.septembra lēmumu Nr.524 apstiprinātajos noteikumos Nr.4 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām” (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus “Domes Sporta un jaunatnes departaments” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde” (attiecīgā locījumā);

1.2. Izteikt noteikumu 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

         “12.1. Komandējumu izdevumiem, t.sk. dienas naudai, ceļa izdevumiem, ēdināšanas izdevumiem, vīzām, apdrošināšanai, dalības maksai un izmitināšanai”.

 

12.§     (185.)

Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi

M.Jenbajevs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a), b) un g) apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi:

Nr.

p.k.

 

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (eiro)

Cena bez PVN

(eiro) Daugavpils pilsētā reģistrētām personām*

Sporta komplekss „Celtnieks”

 

 

1.

Peldbaseins 25 m (grupu apmeklējumiem):

 

 

-        bez saunas

1 st.

42,33

42,33

-        ar saunu (grupa līdz 15 personām)

1 st.

51,74

51,74

-        ar 2 saunām

1 st.

62,32

62,32

2.

Peldbaseins 25 m (bez saunas) individuāliem apmeklējumiem:

 

 

-        pieaugušajiem no plkst.8.00-17.00

1 st./persona

2,07

2,07

-        pieaugušajiem no plkst.17.00-22.00

1 st./persona

2,23

2,23

 

-        personām līdz 18 gadiem no plkst.8.00-17.00

1 st./persona

1,40

1,40

-        personām līdz 18 gadiem no plkst.17.00-22.00

1 st./persona

1,57

1,57

-        invalīdiem (uzrādot apliecību) un senioriem no 60 g. vecuma

1 st./persona

1,65

1,65

-        abonements

     (8 apmeklējumi)

1 st./persona

14,88

14,88

3.

Peldbaseins 25 m (ar saunu):

 

 

-        pieaugušajiem  no plkst.8.00-17.00

1 st./persona

2,48

2,48

-        pieaugušajiem no plkst.17.00-22.00

1 st./persona

2,89

2,89

-        abonements (8 apmeklējumi)

1 st./persona

19,83

19,83

4.

Sauna Nr.1 ar atpūtas zāli:

 

 

-        pasākumiem (līdz 15 pers.)

1 st.

37,19

17,64

-        pasākumiem (līdz 15 pers.) par 3. un katru nāk. stundu

1 st.

18,60

8,82

-        par katru nākamo personu (virs 15 pers.)

1 st./persona

0,83

0,83

-        treniņprocesam

1 st.

17,64

17,64

5.

Sauna Nr.2:

 

 

-        grupai līdz 8 personām

1 st.

16,53

10,57

-        grupai līdz 8 personām par 2.un katru nākamo stundu

1 st.

10,74

9,92

-        par katru nākamo personu (virs 8 pers.)

1 st./persona

0,83

0,83

6.

Viesnīca:

 

 

-        vienvietīgs numurs ar ērtībām

diennakts

16,07

13,39

-        divvietīgs un četrvietīgs numurs ar ērtībām

diennakts/  gultasvieta

8,04

6,25

-        divvietīgs un trīsvietīgs numurs bez ērtībām

diennakts/ gultasvieta

7,14

5,45

7.

Futbola laukums:

 

 

-        futbola laukums ½ bez ģērbtuves (sporta nodarbību organizēšanai)

1 st.

16,53

16,53

-        futbola laukums ½ ar ģērbtuvi (sporta nodarbību organizēšanai)

1 st.

23,52

23,52

-        futbola laukums bez ģērbtuves (sporta nodarbību organizēšanai)

1,5 st.

24,79

24,79

-        ģērbtuve (līdz 25 pers.)

 

1,5 st.

20,66

20,66

-        par katru nāk. personu (virs 25 pers.)

1 st./persona

0,83

0,83

-        futbola laukums ar 2 ģērbtuvēm

sporta spēle

140,50

140,50

8.

Sporta laukums

1 st.

176,39

176,39

9.

Vieglatlētikas skrejceliņi un sektori:

 

 

-        vieglatlētikas skrejceliņi un sektori (sporta nodarbību organizēšanai)

1 st.

23,14

23,14

 

 

-        vieglatlētikas skrejceliņi un sektori ar 1 ģērbtuvi (sporta nodarbību organizēšanai)

1 st.

28,93

28,93

-        vieglatlētikas skrejceliņi un sektori (sporta sacensību organizēšanai)

1 st.

46,28

46,28

-        vieglatlētikas skrejceliņi un sektori ar 1 ģērbtuvi (sporta sacensību organizēšanai)

1.st.

58,68

58,68

-        ģērbtuve (līdz 25 pers.)

1 st.

20,66

20,66

-        par katru nāk. personu (virs 25 pers.)

1 st./persona

0,83

0,83

10.

1.stāva ģērbtuve (līdz 25 pers.)

1 st.

20,66

20,66

11.

Cīņas zāle:

 

 

-        cīņas zāle ar ģērbtuvi

1 st.

8,26

8,24

12.

Aerobikas zāle:

 

 

-        aerobikas zāle

1 st.

8,26

5,88

-        aerobikas zāle ar 1 ģērbtuvi

1 st.

15,70

9,40

-        ģērbtuve (līdz 15 pers.)

1 st.

7,44

7,44

ģērbtuve (par katru nākamo personu  virs 15 pers.)

1 st./persona

0,83

0,83

13.

Telpu noma

1 m2 mēnesī

1,76

1,76

14.

Seifa izmantošana

1 st./persona

0,12

0,12

Dienesta viesnīca

 

 

15.

Viesnīca:

 

 

-        viena gultas vieta

diennakts

8,04

7,14

-        2 vietīgs numurs ar ērtībām

diennakts

17,86

17,86

-        3 vietīgs numurs ar ērtībām

 

diennakts

26,79

26,79

-        3 vietīgs divistabu numurs

diennakts

31,25

31,25

16.

Sauna (grupa līdz 8 cilv.)

 

1 st.

9,40

9,40

17.

Trenažieru zāle:

 

 

-        trenažieru zāles viens  apmeklējums

persona

1,24

1,24

-        abonements (10 apmeklējumi mēnesī)

persona

8,26

8,26

18.

Horeogrāfijas zāle

1 st.

6,61

4,70

19.

Telpu noma

1 m2 mēnesī

3,07

3,07

Ledus halle

 

 

20.

Horeogrāfijas zāle ar ģērbtuvi un dušu

1 st.

8,26

5,88

21.

Žāvētava:

 

 

-        Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

diennakts

4,96

4,96

-        Nr.1, Nr.4

mēnesis

-

58,79

-        Nr.2, Nr.3

 

mēnesis

-

35,28

22.

Papildus ģērbtuve:

 

 

-        Nr.124, Nr.125, Nr.126, Nr.127

1 st.

 

11,57

11,57

-        Nr.124, Nr.125, Nr.126, Nr.127

diennakts

28,93

28,93

-        Nr.123, Nr.130

1 st.

 

9,09

9,09

-        Nr.123, Nr.130

diennakts

23,14

23,14

-        Nr.137, Nr.148, Nr.149

1 st.

 

14,04

14,04

-        Nr.137, Nr.148, Nr.149

diennakts

38,84

38,84

23.

Ledus laukums ar ģērbtuvi un dušas telpu sporta nodarbību organizēšanai

 

 

-        no plkst.6.00-12.00

1 st.

82,64

58,79

-        no plkst.12.00-17.00

1 st.

99,17

94,07

-        no plkst.17.00-21.00

1.st.

107,44

105,83

-        no plkst.21.00-06.00

1.st.

107,44

82,31

-        svētkos un brīvdienās

1.st.

107,44

-

24.

Ledus laukums ar divām ģērbtuvēm sporta spēlēm

sporta spēle

119,83

119,83

25.

Ledus laukums, kas tiek iznomāts  trīs un vairāk stundas

 

 

-        no plkst.6.00-12.00

1 st.

74,38

47,03

-        no plkst.12.00-17.00

1 st.

90,91

82,31

-        no plkst.17.00-21.00

1.st.

99,17

94,07

-        no plkst.21.00-06.00

1.st.