Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
10
Pieņemts:
17.05.2018
Publicēts:
17.05.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 14.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 14.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par atbalstu projektiem un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.
 2. Par atļauju līgumu noslēgšanai.
 3. Par aizņēmuma ņemšanu.
 4. Par aizņēmuma ņemšanu.
 5. Par aizņēmuma ņemšanu.
 6. Par aizņēmuma ņemšanu.
 7. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai.
 8. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem.
 9. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils neredzīgo biedrība”.
 11. Par Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” Attīstības un investīciju stratēģijas 2016. – 2020.gadam jaunās redakcijas saskaņošanu.
 12. Par apropriācijas pārdali.
 13. Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem un par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 14. Par atbalstu projektam.
 15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
 16. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.567 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”.
 17. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu.
 18. Par SIA „Labiekārtošana D”, SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” 2017.gada peļņas daļu neizmaksāšanu dividendēs.
 19. Par grozījumu Daugavpils pilsētas maksas autostāvvietu sarakstā.
 20. Par atļauju dāvinājuma saņemšanai un apropriācijas palielināšanu.
 21. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas reorganizāciju, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” dibināšanu.
 22. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Futbola centrs Daugavpils” nosaukuma maiņu.
 23. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.
 24. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
 25. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā.
 26. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 21.augusta lēmumā Nr.438 „Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000010137, Daugavpilī, Stadiona ielā 1, daļas bezatlīdzības lietošanu”.
 27. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000150051, daļas nomas tiesību izsoli.
 28. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000320010, Azovas ielas 14 rajons, Daugavpils, pārdošanu.
 29. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000080064, Sausās ielas 5 rajons, Daugavpils, pārdošanu.
 30. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000201710, Dunduru ielas 7O rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.
 31. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 32. Par projektētās būves Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 10 Domes deputāti – A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims,

                                                                    A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,                                                                                                                                                                                                              

                                                                    J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka,

                                                                                                                                       

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 5 Domes deputāti – A.Elksniņš –  iemesls nav zināms

                                                                         M.Ivanova-Jevsejeva  –  iemesls nav zināms

                                                                         L.Jankovska –  iemesls nav zināms 

                                                                         M.Lavrenovs –  iemesls nav zināms

                                                                         A.Zdanovskis –  atvaļinājumā

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                        I.Goldberga, Ž.Kobzeva, E.Upeniece, I.Andiņa, G.Vanaga, I.Funte,

                                        A.Nikolajevs, R.Golovans, M.Dimitrijeva, E.Piragova, E.Ugarinko,

                                        J.Oļenovs, S.Krapivina, I.Šalkovskis, A.Jemeļjanovs

                                        

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                        A.Pudāns, T.Binders, R.Ģiptere, J.Šapkova, L.Smikova,

                                        I.Sprindžuka, I.Utināns, M.Jenbajevs, N.Jakubovska, N.Mackevičs,

                                        E.Kuzmina

 

                                       SIA “Parkings D” valdes loceklis Jevgenijs Duškevičs

                                       SIA “Norddeck Manufacturing” valdes loceklis Ē.Kursišs

                                       Biedrības ”D and D” valdes loceklis D.Morderers 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  P.Gallers, D.Vasiļjevs.

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte  lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par atļauju izbūvēt vides objektu uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 010 1208, Cietokšņa un Daugavas ielas rajonā, Daugavpilī”, un noņemt no darba kārtības 26.jautājumu “Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 21.augusta lēmumā Nr.438 „Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000010137, Daugavpilī, Stadiona ielā 1, daļas bezatlīdzības lietošanu”.

 

Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vadītāja p.i. M.Jenbajevs lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par apropriācijas apstiprināšanu iestādei “Sporta pārvalde” un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Nonna Jakubovska lūdz deputātus izskatīt trīs papildjautājumus:

 1. “Par Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta lēmuma Nr.113 atcelšanu”.
 2. “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā Nr.151 “Par dalību projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I005 un priekšfinansējuma nodrošināšanu”.
 3. “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu”.

 

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas mārketinga projektu vadītāja Inese Andiņa lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas  Republikas Zemessardzi”.

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus balsot par papildjautājumu iekļaušanu darba kārtībā un 26. jautājuma svītrošanu no darba kārtības.

 

Atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis,  R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

        

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumus un svītrot no darba kārtības 26.jautājumu.

 

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt grozīto Domes sēdes darba kārtību, un papildjautājumus izskatīt pirms izsludinātās darba kārtības 32.jautājuma.

 

Atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

1.§       (210.)

 

Par atbalstu projektiem un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta

 programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

T.Binders, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 8.punktu, saskaņā ar Zivju fonda padomes 2018.gada 25.aprīļa sēdes protokola Nr.4.1-28e/4/2018 punktu 2.1.1., Zivju fonda padomes 2018.gada 16.marta sēdes protokola Nr.4.1-29e/690/2018 punktu 2.2.1., Zivju fonda padomes 2018.gada 28.marta sēdes protokola Nr.4.1-29e/789/2018 punktiem 2.3., 2.4., un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils) projektus:

1.1. „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā”;

1.2. „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas ūdensobjektu zivju resursu aizsardzībai”;

1.3. „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana”;

1.4. „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana”.

 1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai” 21 852 EUR (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit divi eiro 00 centi) Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

 

Pielikumā: 1. Projekta „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā” apraksts.

 1. Projekta „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas ūdensobjektu zivju resursu aizsardzībai” apraksts.
 2. Projekta „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” apraksts.
 3. Projekta „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana” apraksts.
 4. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”

      programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie

       projekti” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

 

 

 

 

 

2.§       (211.)

 

Par atļauju līgumu noslēgšanai

A.Pudāns, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2., 19., 27.punktu un Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2018.gada 16.aprīļa lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.5), 2018.gada 23.aprīļa lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.6), 2018.gada 2.maija lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.7) iepirkuma procedūras „Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils) slēgt līgumus ar SIA „JOE” (reģ.Nr.45403018537, juridiskā adrese: Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202) un SIA „Global Project” (reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, LV-1004) par Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrādi.
 2. Līguma saistību izpildei finansējumu paredzēt pašvaldības budžetā, ņemot aizņēmumu 2018.gadā.

 

Pielikumā: 1. Līguma projekts par būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde.

 1. Līguma projekts par būvprojekta „Darba un Aizpilsētas ielu no Smilšu ielas līdz Miera ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādi.
 2. Līguma projekts par būvprojekta „Kājnieku ielas posmā no Tirgoņu ielas līdz Transporta ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādi.
 3. Līguma projekts par būvprojekta “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī” izstrādi.
 4. Līguma projekts par būvprojekta “Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai, Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādi.
 5. Līguma projekts par būvprojekta “Ventspils ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādi.

 

 

3.§       (212.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2017.gada 13.septembra lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.6) iepirkuma procedūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu un auto stāvlaukumu pārbūve un izbūve”, identifikācijas numurs DPD 2017/100, Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2017.gada 15.septembra lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.4) iepirkuma procedūras „Viestura ielas pārbūve (brauktuves paplašināšana) posmā no 18.novembra ielas līdz K.Valdemāra ielai, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DPD 2017/113, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 314 146 EUR (trīs simti četrpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit seši eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem ceļu un to kompleksa investīciju projektam - „Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu pārbūve”.
 2. Pašvaldības līdzfinansējumu 104 716 EUR (viens simts četri tūkstoši septiņi simti sešpadsmit eiro 00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem.
 3. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada maiju.
 5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

4.§       (213.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2018.gada 16.aprīļa lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.5), 2018.gada 23.aprīļa lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.6), 2018.gada 2.maija lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.7) iepirkuma procedūras „Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 100 895 EUR (viens simts tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā, uz 5 gadiem investīciju projektu tehniskās dokumentācijas izstrādei projektam - „Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde”.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2019.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

5.§       (214.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās  daļas 2.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras „Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.)” identifikācijas numurs DPD 2017/84 komisijas 2018.gada 19.marta lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.11) un 2018.gada 02.marta lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.09), Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība būvobjektam: "Stāvlaukuma būvniecība zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 05000111001, Odu un Vaļņu ielu rajonā, Daugavpilī” (SAM 3.3.1.)” identifikācijas numurs DPD 2017/19 komisijas 2017.gada 24.marta lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.5), Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošanai (Siguldas, Odu un Vaļņu ielu rajonos)” identifikācijas numurs DPD 2016/109 komisijas 2016.gada 27.septembra lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.5), Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 154 305 EUR (viens simts piecdesmit četri tūkstoši trīs simts pieci eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem 3.3.1.SAM ierobežotā projektu iesniegumu atlases projekta „Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” būvdarbu uzsākšanai būvobjektiem: Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve, Odu ielas rajonā, Daugavpilī, Stāvlaukuma būvniecība zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 05000111001, Daugavpilī.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

6.§       (215.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

E.Upeniece, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 2018.gada 3.aprīļa Uzņēmuma līgumu "Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Latviešu kultūras centra vajadzībām”, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 11 858 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi eiro 00 centi) apmērā, uz 5 gadiem investīciju projektu tehniskās dokumentācijas izstrādei Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs” Vienības nama atjaunošanai.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2019.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

 

7.§       (216.)

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai

E.Upeniece, A.Broks, V.Kononovs, A.Gržibovskis, I.Kokina, R.Eigims

 

E.Upeniece informē deputātus, ka lēmuma projekts ir papildināts ar 3. punktu  “3. Izsludināt jaunu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai sakrālā mantojuma saglabāšanai līdz 2018.gada 30.jūnijam reliģiskām organizācijām, kuras nav pieteikušas līdz 2018.gada 1.maijam.”.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2008.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam”,  Domes 2018.gada 22.februāra        noteikumu Nr.1 “Noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai”, kas apstiprināti ar Domes 2018.gada 22.februāra lēmumu Nr.61, 7. un 16.punktu, ņemot vērā zemāk minēto reliģisko organizāciju pieteikumus, Domes komisijas 2018.gada 7.maija atzinumu, Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.10, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes  protokolu Nr.11, atklāti balsojot:   PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas budžeta programmas “Sakrālā mantojuma saglabāšana” līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai šādām reliģiskām organizācijām un šādā apmērā:

Nr.

p.k.

Reliģiskas organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs

Līdzfinansējuma mērķis

Līdzfinansējuma apmērs eiro

1.

Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze, reģ.Nr.90000297338

akustiskās sistēmas maiņa

5000

2.

Grīvas Romas katoļu draudze, reģ.Nr.90000237663

apkures katla uzstādīšana

5000

3.

Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudze, reģ.Nr.90000217544

dievnama kolonādes kreisā elementa remontdarbi

5000

4.

Daugavpils Svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo draudze, reģ.Nr.90000158306

fasādes un zvanu torņa remontdarbi

5000

5.

Daugavpils Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze, reģ.Nr.99500001066

pamatu un jumta kupolu remontdarbi

5000

6.

Daugavpils ebreju reliģiskā draudze, reģ.Nr.90000237606

malkas krāsns uzstādīšana

5000

 

 1. Pretendentiem pirms līguma slēgšanas ir jāsaņem Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas atļauja vai saskaņota projekta dokumentācija (būvprojekts, atjaunošanas apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts) par pieteikumā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai sakrālā mantojuma saglabāšanai minētiem darbiem vai pamatojums, ka šiem darbiem nav nepieciešama atļauja.
 2. Izsludināt jaunu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai sakrālā mantojuma saglabāšanai līdz 2018.gada 30.jūnijam reliģiskām organizācijām, kuras nav pieteikušas līdz 2018.gada 1.maijam.

 

8.§       (217.)

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

E.Upeniece, A.Broks, V.Kononovs, R.Eigims

 

V.Kononovs iesaka izstrādāt kārtību, kādā piešķirams atbalsts audzēkņu finansēšanai par piedalīšanos Starptautiskajos konkursos.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 7.punktu, ņemot vērā Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas 2018.gada 26.aprīļa vēstuli Nr.1-3/116, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.10 Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 1 165 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit pieci eiro 00 centi) Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai (reģ.Nr.90000066001, juridiskā adrese: Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401), II kursa divu audzēkņu braucienam uz Starptautisko konkursa Concour Musical de France finālu Francijā.
 2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta programmas ”Interešu izglītība”

                  ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

   9.§    (218.)

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

E.Upeniece, I.Kokina, V.Kononovs,  R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta  pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 6.punktu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas budžetu 2018.gadam” 7.punktu, ņemot vērā Biedrības „D and D iesniegumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 17.maija ārkārtas sēdes protokolu Nr.12,  atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro 00 centi) apmērā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” (reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, LV-5401) biedrības „D and D” (reģ.Nr.40008258109) rīkotā Pasaules Reitinga sporta deju „Daugavpils Open 2018” sacensību līdzfinansēšanai.
 2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” budžeta apakšprogrammas „Sporta pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

 

10.§     (219.)

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

R.Ģiptere, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz Domei pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu, saskaņā ar 2018.gada 20.marta projekta finansēšanas līgumu Nr.2018-1-KMA-M04013 starp Valsts kultūrkapitāla  fondu un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju,  ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.10, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11,  atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (reģ.Nr.90000030377, juridiskā adrese: Rīgas ielā 8, Daugavpilī) projektu “Multimediju programmas “Daugavpils. Latgale. Latvija” izveide.” saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 2. Palielināt apropriāciju Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pamatbudžeta programmai “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu Nr.2.

 

Pielikumā:  1.  Projekta “Multimediju programmas “Daugavpils. Latgale. Latvija” izveide.” apraksts.

 1.    Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pamatbudžeta programmas “ Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti ” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi  2018.gadam.

 

 

11.§     (220.)

 

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu

 bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils neredzīgo biedrība”

J.Šapkova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas ceturto prim punktu, trešo, trešo prim, piekto un sesto daļu, izskatot biedrības “Daugavpils neredzīgo biedrība”  2018.gada 9.aprīļa iesniegumu (reģistrēts Latgales Centrālajā bibliotēkā, turpmāk – Bibliotēka, 09.04.2018. ar Nr.1.-14./28) ar lūgumu atļaut turpmāk lietot neapdzīvojamās telpas 18.novembra ielā 161, Daugavpilī biedrības “Daugavpils neredzīgo biedrība” darbības nodrošināšanai, ņemot vērā to, ka biedrībai ar 2017.gada 22.maijā noslēgto Līgumu par īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā, telpas tika nodotas lietošanā līdz 2018.gada 31.maijam, biedrība labticīgi pilda līgumā noteiktos pienākumus, un to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2013.gada 8.novembra lēmumu Nr.8.-5-11/L-31836 biedrībai “Daugavpils neredzīgo biedrība” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Domes Īpašuma komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.10, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija  sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Daugavpils neredzīgo biedrība”, reģistrācijas Nr.40008195104, juridiskā adrese: Ezeru iela 59-70, Daugavpils, turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 004 5209, daļu – neapdzīvojamās telpas (telpu grupa 006, telpa Nr.2) 48,5 m2 platībā 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, būves kadastra apzīmējums 0500 004 5209 001, un zemesgabala 557 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 5209, 485/14247 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums.
 2. Ēkas 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 004 5209 001 bilances vērtība uz 01.05.2018. sastāda 51710,26 EUR (piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti desmit eiro un 26 centi), zemes gabala 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 0045209 bilances vērtība uz 01.05.2018. sastāda 2475,80 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro un 80 centi).
 3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2023.gada 31.maijam, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
 4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – aktīvās atpūtas organizēšana invalīdiem, tai skaitā redzes invalīdiem.
 5. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 4.punktā paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus.
 6. Nododamais Īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
 7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu atpakaļ, ja:

7.1. tiek lauzts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 3.punktā norādītā termiņa;

7.2. iestājies lēmuma 3.punktā noteiktais termiņš vai nosacījums;

7.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim.

 1. Uzdot Latgales Centrālajai bibliotēkai sagatavot līguma projektu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai.
 2. Pilnvarot Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāju parakstīt līgumu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

 

12.§     (221.)

 

Par Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils

 Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” Attīstības un investīciju

stratēģijas 2016. – 2020.gadam jaunās redakcijas saskaņošanu

I.Kokina, R.Eigims

 

Deputāte I.Kokina nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktu,       21.panta pirmās daļas 27. punktu, PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” Nolikuma 65.1. apakšpunktu un Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.10, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, kā arī, ņemot vērā Kultūras ministrijas 2018.gada 21.marta vēstuli Nr.4.3,2-1/613 un Daugavpils pilsētas domes       2018.gada 2.maija vēstuli Nr.1.6.-3.3/24, atklāti balsojot: PAR – 9 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Saskaņot PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” (reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules ielā 6/8, Daugavpilī) Attīstības un investīciju stratēģijas 2016. – 2020.gadam jauno redakciju, saskaņā ar pielikumu. 
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.105 (prot.Nr.7, 3.paragrāfs) “Par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” Attīstības un investīciju stratēģijas 2016. – 2020.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā”.

 

Pielikumā: PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” Attīstības un investīciju stratēģija 2016. – 2020.gadam” (jaunā redakcija).

 

 

 

 

 

 

13.§     (222.)

 

Par apropriācijas pārdali

L.Smikova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 12.punktu, kurš nosaka, ka budžeta izpildītājs var izstrādāt un iesniegt pieprasījumu par saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam apstiprinātās apropriācijas pārdali starp budžeta programmām/apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām – kodu pirmās  zīmes ietvaros, ja šīs izmaiņas neierobežo iespēju sasniegt programmās/apakšprogrammās paredzēto uzdevumu izpildi,  ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Bērnunamam-patversmei “Priedīte” (reģ.Nr.90010437371, juridiskā adrese: Turaidas ielā 36, Daugavpilī) saskaņa ar pielikumu.

 

Pielikumā: Bērnunamam-patversmei “Priedīte” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumi.

 

 

14.§     (223.)

 

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem un par līdzekļu

piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

I.Sprindžuka, V.Kononovs,  R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas budžetu 2018.gadam” 7.punktu,  ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.188 apstiprinātās kārtības “Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanas kārtība” 5., 9. un 10.punktu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītojamo sasniegumu apkopošanas komisijas 2018.gada 26.aprīļa sēdes protokolu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.10, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Izmaksāt naudas balvas Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem par iegūtajiem sasniegumiem saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 1080 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit eiro 00 centi) apmērā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei izglītojamo apbalvošanai.
 3. Apstiprināt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar 2.pielikumu.
 4. Naudas balvas izmaksāt no Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes budžeta.

 

Pielikumi: 1. 2017./2018.mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu laureātu saraksts.

 1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ieņēmumu un izdevumu tāme  

                      2018.gadam (funkcionālā kategorija 09.810).

 

 

15.§     (224.)

 

Par atbalstu projektam

G.Vanaga, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 8.punktu, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam    1.3.apakšsadaļu „Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī”, izskatot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras lēmumus Nr.2-23/59, Nr.2-23/91, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes    protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt projekta “Daugavpils pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde” īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam atklāta projektu konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vidējā līmenī” ietvaros.
 2. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu 200 EUR apmērā no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzekļi projektu realizācijai”.

 

Pielikumā: Projekta “Daugavpils pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde” apraksts.

 

 

16.§     (225.)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas

 „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ž.Kobzeva, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1  „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” (reģ.Nr. 40008002052) 2018.gada  2.maija pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10. maija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” (reģ.Nr.40008002052) 181,50 EUR apmērā (viens simts astoņdesmit viens eiro, 50 centi) dalības braucienam, lai piedalītos Kurzemes rajona politiski represēto kluba kopējā pieredzes apmaiņas pasākumā, Rīgā 2018.gada 29.maijā.

 

 1. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībai.

 

17.§     (226.)

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.567

 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

Ž.Kobzeva, V.Kononovs, A.Broks, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 45.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – 1 (V.Kononovs), ATTURAS – 1 (A.Gržibovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Izslēgt Ēriku Lociku no Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas sastāva.
 2. Ievēlēt Jāni Dukšinski Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.

 

18.§     (227.)

 

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

I.Andiņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nolikuma par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem, kas apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.279, 1.5., 6.1., 6.6.punktiem, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.10, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Par ilggadēju, godprātīgu, pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu Daugavpils pilsētas labā piešķirt apbalvojumu “Mūža ieguldījums” un naudas balvu 400 EUR (četri simti eiro) apmērā biedrības “Daugavpils pilsētas pensionēto pedagogu klubs “Sudraba ābele”” valdes priekšsēdētājai Janīnai Rakovskai-Vaļumai.

 

 

19.§     (228.)

 

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas  Republikas Zemessardzi

I.Andiņa, V.Kononovs, A.Broks, R.Eigi