Šobrīd Daugavpilī

SĒDES PROTOKOLS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.12.2018, 11:23

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes sēžu protokoli un ieraksti
Dok. Nr.:
13
Pieņemts:
14.06.2018
Publicēts:
14.06.2018

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ

 

SĒDE SASAUKTA    plkst. 14.00

SĒDI ATKLĀJ           plkst. 14.00

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu.
 2. Par apropriācijas pārdali.
 3. Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai.
 4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kartība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.
 5. Par grozījumiem Daugavpils Valsts ģimnāzijas nolikumā.
 6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
 7. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
 8. Par aizņēmuma ņemšanu.
 9. Par kustamās mantas atsavināšanu.
 10. Par grozījumu Daugavpils pilsētas maksas autostāvietu sarakstā.
 11. Par apropriācijas palielināšanu.
 12. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 13. Par iekštelpu alternatīvo sporta veidu iekārtu izvietošanu Stacijas ielā 129A, Daugavpilī saimnieciski ekonomiskais pamatojums.
 14. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 15. Par zemes vienības pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
 16. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
 17. Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
 18. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
 19. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
 20. Par dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 pārdošanu.
 21. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 22. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.
 23. Par namīpašumu Viestura ielā 13, Daugavpilī.

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims

                         

SĒDĒ PIEDALĀS - 14 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,

                                                                        A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina,

                                                                        V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis,

                                                                        I.Prelatovs, H.Soldatjonoka,  A.Zdanovskis,

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 1 Domes deputāte –  M. Ivanova-Jevsejeva  – iemesls nav zināms

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:

                                        I.Goldberga, Ž.Kobzeva, R.Golovans, D.Krīviņa, D.Dimitrijeva,

                                        L.Bebriša, E.Ugarinko, J.Oļenovs, A.Nikolajevs, E.Piragova,

                                        I.Ruskule, G.Vanaga, I.Funte, A.Jemeļjanovs, I.Šalkovskis                                            

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:

                                        E.Kleščinska, M.Isupova, G.Mālniece, A.Pudāns, A.Stankeviča

 

                                        SIA “Parking D” valdes loceklis Jevgēnijs Duškevičs

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:

                                  L.Kirilova, A.Kaznačejeva, P.Gallers, A.Cvetkovs,

                                  A.Hlestovs, M.Rižkovs, A.Komarovs

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte lūdz deputātus izskatīt divus papildjautājumus:

 

 1. “Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” ēkas Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, telpu un esošo inženiertīklu atjaunošanai”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

        

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” ēkas Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, telpu un esošo inženiertīklu atjaunošanai”.

 

2.“Par mantas nodošanu apsaimniekošanai un uzturēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde””.

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

        

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu .“Par mantas nodošanu apsaimniekošanai un uzturēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde””.

 

Daugavpils pilsētas domes deputāte L.Jankovska lūdz izskatīt divus papildjautājumus:

 

 1. “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka I.Prelatova rīcības likumības izvērtēšanas komisijas ziņojumu”.

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

        

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka I.Prelatova rīcības likumības izvērtēšanas komisijas ziņojumu”.

 

 1. “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Igora Prelatova atlaišanu”.

 

Atklāti balsojot:  PAR – 4 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs, M.Lavrenovs), PRET – 3, (R.Eigims, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), ATTURAS – 7 (A.Broks, J.Dukšinskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Noraidīt lēmuma projekta iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā.

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem””.

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

        

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem””.

        

Domes sēdes vadītājs R.Eigims lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar četriem papildjautājumiem.

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.

 

1.§       (275.)

 

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

E.Kleščinska, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 13.punktu, kurš nosaka, ja 2018.gada valsts budžeta transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi pārsniedz saistošajos noteikumos plānoto apjomu, tad budžeta izpildītājs izstrādā un iesniedz pieprasījumu par apropriācijas palielināšanu,

saskaņā ar Latgales reģiona attīstības aģentūras 09.05.2018. projekta finansēšanas līgumiem Nr.LKP2018/045 un Nr.LKP2018/046, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.12, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes (reģ.Nr.90001206849, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī) Latgales reģiona attīstības aģentūras projektus:

1.1. „SENĀ DZIESMA. Latgales mūzikas leģendai grupai ELPA – 35” saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. „Grāmatas „Aiz ezera balti  bērzi …” izdošana” saskaņā ar 2.pielikumu.

 1. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar 3.pielikumu.

 

Pielikumā: 1. Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta „SENĀ DZIESMA. Latgales mūzikas leģendai grupai ELPA – 35” apraksts.

 1. Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta „Grāmatas „Aiz ezera balti bērzi …” izdošana” apraksts.
 2. Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2018.gadam.

 

2.§       (276.)

 

Par apropriācijas pārdali

E.Kleščinska, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 12.punktu, kurš nosaka, ka budžeta izpildītājs var izstrādāt un iesniegt pieprasījumu par saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam apstiprinātās apropriācijas pārdali starp budžeta programmām/apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām – kodu pirmās  zīmes ietvaros, ja šīs izmaiņas neierobežo iespēju sasniegt programmās/apakšprogrammās paredzēto uzdevumu izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.12, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes (reģ.Nr.90001206849, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī) pamatbudžeta apakšprogrammai “Kultūras pasākumi”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes pamatbudžeta apakšprogrammas “Kultūras pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumi.

 

3.§       (277.)

 

Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai

M.Isupova, A.Elksniņš,  R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta pirmo daļu, ņemot vērā Civillikuma 1402.pantu,  likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantu, apstākli, ka tiek nomāts privātpersonas nekustamais īpašums, kas nepieciešams Daugavpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai, kā arī īstenojot energoefektivitātes pasākumus, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.12, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

           

Atļaut Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) slēgt līgumu par zemesgabala Vienības ielā 32A, Daugavpils, Vienības ielā 34A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 001 0803  nomu uz termiņu – 12 gadi.

 

4.§       (278.)

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija

saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas

 kartība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”

M.Isupova, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija saistošos noteikumus     Nr.17 „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs””.

2. Atcelt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta lēmumu Nr.71 „Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.17 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos

                   Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas  izglītības iestādēs”” un to paskaidrojuma raksts.

 

 

5.§       (279.)

 

Par grozījumiem Daugavpils Valsts ģimnāzijas nolikumā

G.Mālniece, L.Jankovska, A.Broks, R.Eigims

 

A.Broks piedāvā veikt korekcijas lēmuma projekta 13.7 un 20. punktos.

 

G.Mālniece atbild, ka korekcijas nav būtiskas, jo tiek gatavots jauns Daugavpils Valsts ģimnāzijas nolikums.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.12, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 24.maija lēmumu Nr.241 „Par Daugavpils Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Daugavpils Valsts ģimnāzijas nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

 1. Izteikt nolikuma 1.3.punktu šādā redakcijā:

„1.3. Ģimnāzijai ir zīmogs ar mazo valsts ģerboni un zīmogs ar Daugavpils pilsētas ģerboni, sava simbolika – karogs, himna, noteikta parauga veidlapas.”

 1. Svītrot Nolikuma 1.5.punktā vārdus un apzīmējumus „e-pasts: dvg@dautkom.lv, mājas lapa: htp://www.daugrc.edu.lv”.
 2. Izteikt Nolikuma 4.2.punktu šādā redakcijā:

„4.2. Skolēnu uzņemšana ģimnāzijā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no ģimnāzijas notiek MK noteikumos noteiktajā kārtībā”.

 1. Aizstāt Nolikuma 4.7.punktā vārdus „klases stunda” ar vārdiem „fakultatīvās nodarbības”.
 2. Aizstāt Nolikuma 4.8.punkta otrajā teikumā vārdus „skolēnu, vecāku” ar vārdiem „vecāku vai pilngadīgu skolēnu”.
 3. Svītrot Nolikuma 5.2.punktā vārdus “kuru izdod ģimnāzijas direktors”.
 4. Aizstāt Nolikuma 5.4.punkta pirmajā teikumā vārdus „direktora vietnieks izglītības jomā” ar vārdiem “izglītības metodiķis”. Svītrot otrajā teikumā vārdus „kurš papildus pilda arī metodiķa pienākumus”.
 5. Aizstāt nolikuma 11.2. punktā vārdu „grāmatvedis” ar vārdu “lietvedis” un svītrot vārdus „ēdnīcas vadītājs”.
 6. Izteikt nolikuma 11.3.punktu šādā redakcijā:

„11.3. Ģimnāzijas struktūru veido:

11.3.1. administrācija;

11.3.2. Ģimnāzijas padome;

11.3.3. pedagoģiskā padome;

11.3.4. skolēnu līdzpārvalde;

11.3.5. konsultatīvā padome;

11.3.6. bibliotēka;

11.3.7. dienesta viesnīca;

11.3.8. sporta komplekss.”

 1. Izteikt Nolikuma 12.4. punktu šādā redakcijā: Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos izdod direktors, saskaņojot ar arodbiedrību”.
 2. Izteikt nolikuma 12.8. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:„Izglītības programmas apstiprina direktors, saskaņojot ar Ģimnāzijas padomi un pārvaldi, tās licencē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”
 3. Svītrot no nolikuma 12.11.punkta vārdus „Ģimnāzijas padomi un”.
 4. Izteikt Nolikuma 12.12.punktu šādā redakcijā: “Darba koplīgumu slēdz direktors ar arodbiedrību vai darbinieku pilnvaroto pārstāvi”.
 5. Svītrot nolikuma 12.16.punktu.
 6. Papildināt nolikuma 12.22. punktu ar vārdiem “saskaņojot pedagoģiskās padomes sēdē un Ģimnāzijas padomē” pēc vārda „direktors”.
 7. Aizstāt nolikuma 13.2.2. apakšpunktā vārdu „grāmatu” ar vārdu „līdzekļu”.
 8. Svītrot nolikuma 13.12.punktā vārdus „pamatbudžeta un speciālā”.
 9. Izteikt nolikuma 14.2.punktu jaunā redakcijā:

„14.2. Ģimnāzijas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Ģimnāzijai nepieciešamo preču iegādi, darbu un pakalpojumu veikšanu, iepriekš saskaņojot ar pārvaldi, ievērojot normatīvo aktu prasības par iepirkumu veikšanu, kā arī dibinātāja apstiprinātos līgumu reģistrēšanas noteikumus.”

 1. Svītrot nolikuma 14.5.punktā vārdus un iekavas “(peldbaseina instruktoru, treneru, kasieres, ēdnīcas darbinieku)”.
 2. Izteikt Nolikuma 14.6.punktu šādā redakcijā:„Ģimnāzijā tiek organizēta izglītojamo ēdināšana. Izglītības iestādes ēdnīcas darbu kontrolē direktors, to var kontrolēt Ģimnāzijas padome.”
 3. Aizstāt Nolikuma 18.5 punktā vārdus ”medicīniskais kabinets” ar vārdiem “veselības punkts”.

 

6.§       (280.)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ž.Kobzeva, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1  „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā biedrības “Punktu brālība” (reģ.Nr.40008235464) 2018.gada 22.maija pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 5.jūnija sēdes protokolu Nr.12, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Punktu brālība” (reģ.Nr.40008235464) 108,90 EUR apmērā (viens simts astoņi eiro, 90 centi ) dalības braucienam uz Z/S “Matīši” mūžizglītības pasākumu “Latvijas dabas dziedinātava”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā 2018.gada 17.jūlijā. 
 2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībai.

 

7.§       (281.)

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas

 „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Ž.Kobzeva, V.Kononovs,  R.Eigims

 

V.Kononovs atgādina H.Soldatjonokai, ka līdz gada beigām ir jāizstrādā programma par jauniešu invalīdu nodarbinātību.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 7.punktu, ņemot vērā Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrības “Ilgas” 2018.gada 10.maija lūgumu, piešķirt līdzekļus aktīvā nodarbinātības pasākuma  “Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 5.jūnija sēdes protokolu Nr.12, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 2 521 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit viens eiro ) Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai “Ilgas” (reģ.Nr.40008071196, juridiskā adrese: Vienības iela 4, Daugavpils, LV-5401) aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai.
 2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes budžeta  apakšprogrammas “Atbalsts sabiedriskajām organizācijām no pamatbudžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb citiem avotiem” ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam.

 

8.§       (282.)

 

Par aizņēmuma ņemšanu

L.Bebriša, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras „Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.)” identifikācijas numurs DPD 2017/84 komisijas 2018.gada 2.marta lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.9, “F” un “G” daļas), Daugavpils pilsētas domes atklāta konkursa „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācijai Daugavpils pilsētā” identifikācijas numurs DPD 2015/69 komisijas 2015.gada 23.decembra lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.5), Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.14,  atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 466793 EUR (četri simti sešdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem projekta „Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai (5.6.2. SAM)” būvdarbu uzsākšanai būvobjektiem: Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas līdz Vidus ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz Ūdensvada ielai, Gajoka rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī un Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai Gajoka rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī.
 2. Aizņēmumu izņemt 2018.gadā.
 3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu.
 4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos.

 

9.§       (283.)

 

Par kustamās mantas atsavināšanu

A.Pudāns, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto, piekto, septīto daļu, 10.pantu, 47.pantu, ņemot vērā 2018.gada 18.maija sertificēta eksperta S.Zīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” atsavināt, pārdodot atklātā izsolē iestādes bilancē esošo kustamo mantu – ciršu rezultātā sagatavotos kokmateriālus sekojošā daudzumā par nosacīto cenu:

1.1. Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī

 

Sortiments

Daudzums

m3

1 m3 nosacītā sākotnēja cena, EUR

Kopējā nosacītā cena

EUR

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā projektu realizācijas rezultātā iegūtie kokmateriāli:

 

 

 

Resnā lietkoksne (no projektiem)

63,10

45,00

2839,50

Kopā:

63,10

 

2839,50

 

 • Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī

 

Sortiments

Daudzums

m3

1 m3 nosacītā sākotnēja cena, EUR

Kopējā nosacītā cena

EUR

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā projektu realizācijas rezultātā iegūtie kokmateriāli:

 

 

 

Vidējā lietkoksne (no projektiem)

109,80

28,00

3074,40

Tievā lietkoksne (no projektiem)

10,00

22,00

220,00

Malka (no projektiem)

45,80

16,00

732,0

Kopā:

165,60

 

4027,20

 

1.3.Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī

 

Sortiments

Daudzums

m3

1 m3 nosacītā sākotnēja cena, EUR

Kopējā nosacītā cena

EUR

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā koku zāģēšanas rezultātā iegūtie kokmateriāli

 

 

 

Malka (no pilsētas)

211,00

12,00

2532,00

Malka_1 (no projektiem)

33,70

16,00

539,20

Kopā:

244,70

 

3071,20

 

 1. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” normatīvajos aktos noteiktā kārtībā organizēt un veikt kustamās mantas izsoli, un veikt citas ar izsoles procesa nodrošināšanu saistītās nepieciešamās darbības.
 2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku I.Prelatovu apstiprināt pārdodamās kustamās mantas izsoles noteikumus un veiktās izsoles rezultātus.
 3. Ieņēmumus no kustamas mantas atsavināšanas ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā.

 

10.§     (284.)

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas maksas autostāvvietu sarakstā

J.Duškevičs, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2001.gada 12.jūlija noteikumos Nr.21 “Par papildus maksas autostāvvietu organizēšanu” grozījumu un papildināt Pielikuma Nr.1 tabulu ar 20.rindu šādā redakcijā:

“ 

20.

Kandavas iela

No Cietokšņa ielas līdz Viestura ielai

”.

 

11.§     (285.)

 

Par apropriācijas palielināšanu

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1„Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam” 12. un 13.punktu,

ņemot vērā Attīstības komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.12, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot:          PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta programmas  „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018.gadam grozījumi.

 

12.§     (286.)

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

D.Krīviņa, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats.

 

 

13.§     (287.)

 

Par iekštelpu alternatīvo sporta veidu iekārtu izvietošanu Stacijas ielā 129A,

 Daugavpilī saimnieciski ekonomiskais pamatojums

G.Vanaga, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 50.pantu un Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 34.3 punktu un ņemot vērā Domes 2018.gada 27.februāra rīkojuma Nr.30 “Par darba grupas izveidošanu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Pieņemt zināšanai Domes Jaunatnes nodaļas vadītājas Gunitas Vanagas ziņojumu ar saimnieciski ekonomisko pamatojumu iekštelpu alternatīvo sporta veidu iekārtu izvietošanai ēkā Stacijas ielā 129, Daugavpilī.

 

14.§     (288.)

 

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

I.Funte, R.Eigims

 

I.Funte lūdz deputātus labot lēmuma projekta 16.punktu, “16. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.22 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.213). “

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu, 3.panta pirmo daļu, 1.4daļu, 9.panta otro daļu, atklāti balsojot, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija saistošos noteikumus Nr.18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”.

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” un to paskaidrojuma raksts.

 

 

15.§     (289.)

 

Par zemes vienības pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

I.Funte, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.141 ”Par zemesgabala daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā Latgales zoodārza vajadzībām”, 2017.gada 11.maija Priekšlīgumu (reģ.Domē 13.05.2017. indekss D-2017/342), Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2017.gada 8.novembra lēmumu Nr.2-4.5/31 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”, Zemesgrāmatu apliecību, nodalījums Nr.387, ņemot vērā, ka zemes vienība, kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības ielā 27, Daugavpilī, ir nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību, sertificēta vērtētāja SIA  “Eiroeksperts”, reģ. Nr.40003650352, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 20-9, Rīga,  noteikto tirgus vērtību 52000 EUR, Domes Īpašuma komitejas 2018.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.12, Domes Finanšu komitejas 2018.gada 7.jūnija protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Pirkt no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000010601 (nodalījuma Nr.387), Vienības ielā 27, Daugavpilī, kopīpašniekiem, sabiedriskajām vajadzībām, zemes vienību 5800 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības ielā 27, Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), kas atdalāma no nekustamā īpašuma Vienības iela 27, Daugavpils, par kopējo pirkuma maksu 52000 EUR  (piecdesmit divi tūkstoši eiro).
 2. Noteikt, ka visus izdevumus par Zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda, apmaksā Daugavpils pilsētas pašvaldība.
 3. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai:

    3.1. samaksāt Pārdevējiem, katram atbilstoši kopīpašuma domājamajām daļām, pirkuma maksu 52000 EUR  (piecdesmit divi tūkstoši eiro):

 • diviem kopīpašniekiem par 1/8 domājamo daļu – 6500 EUR (seši tūkstoši pieci simti eiro) katram;
 • trim kopīpašniekam par 1/4 domājamo daļu – 13000 EUR (trīspadsmit tūkstoši eiro) katram,

no budžetā paredzētajiem līdzekļiem nekustamo īpašumu iegādei Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām desmit darba dienu laikā kopš šā lēmuma 6.punktā norādīto dokumentu iesniegšanas un nekustamā  īpašuma nodokļa samaksas.

      3.2. apmaksāt notāra pakalpojumus un kancelejas nodevu par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

 1. Piešķirt no 2018.gada pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” papildus līdzekļus 8200 EUR (astoņi tūkstoši divi simti eiro) apmērā Domes budžeta programmai “Nekustamā īpašuma iegāde un nojaukšana”, zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības iela 27, Daugavpils, iegūšanai pašvaldības īpašumā un apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam.
 2. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot Zemesgabala pirkuma līguma projektu.
 3. Pārdevējam mēneša laikā kopš zemes pirkuma līguma noslēgšanas iesniegt Domei nostiprinājuma lūgumu, kas adresēts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, Zemesgabala reģistrēšanai uz Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) vārda un Zemesgabala pieņemšanas –nodošanas aktu.

 

16.§     (290.)

 

Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

I.Funte, R.Eigims

    

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktu, 11.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 17.05.2018. izziņas Nr.2-7/316, Nr.2-7/317, Nr.2-7/318, Nr.2-7/319, Daugavpils pilsētas zemes komisijas 22.05.2018. izziņas Nr.1.3.-6/54, Nr.1.3.-6/55, Nr.1.3.-6/56, Nr.1.3.-6/57, un to, ka zemes gabali, kadastra apzīmējumi 0500 011 0008, 0500 011 1723, 0500 011 0007, 0500 011 1504, atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” paredzēti pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), izpildei, atklāti balsojot: PAR – 14  (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atzīt par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošiem:
  • zemes gabalu Mihaila ielas 13 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 011 0008, ar aptuveno platību 580 m2,
  • zemes gabalu Nikolaja ielas 2 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 011 1723, ar aptuveno platību 1145 m2,
  • zemes gabalu ar nosaukumu Nikolaja ielā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 011 0007, ar aptuveno platību 3841 m2,
  • zemes gabalu ar nosaukumu Nikolaja ielā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 011 1504, ar aptuveno platību 1485 m2.

Veicot zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabalu platība var tikt precizēta.    

 1. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam informēt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālo nodaļu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 011 0008, 0500 011 1723, 0500 011 0007, 0500 011 1504 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

 

17.§     (291.)

 

Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

I.Funte, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 6.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktu, 11.punktu, Daugavpils pilsētas domes 12.02.2009. lēmumu Nr.93 “Par Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2018.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” izdošanu”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 08.05.2018. lēmumus Nr.2-4.1/31, Nr.2-4.1/32, Nr.2-4.1/33, Nr.2-4.1/34, 10.05.2018. lēmumu Nr.2-4.1/37, 09.05.2018. izziņas Nr.2-7/290, Nr.2-7/291, Nr.2-7/292, Nr.2-7/293, Nr.2-7/294, 11.05.2018. izziņu Nr.2-7/307, Daugavpils pilsētas zemes komisijas 15.05.2018. izziņas Nr.1.3.-6/47, Nr.1.3.-6/48, Nr.1.3.-6/49, Nr.1.3.-6/50, Nr.1.3.-6/51, 16.05.2018. izziņas Nr.1.3.-6/52, atklāti balsojot: PAR – 14  (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atzīt par zemes starpgabaliem:

     1.1. zemes vienību Robežu ielas 2B rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 037 0080, ar aptuveno platību 670 m2,

     1.2. zemes vienību Atpūtas ielas 26A rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 027 0020, ar aptuveno platību 265 m2,

     1.3. zemes vienību Kalupes ielas 2A rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 034 0720, ar aptuveno platību 226 m2,

     1.4. zemes vienību Stropu ielas 41 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 027 0021, ar aptuveno platību 89 m2,

     1.5. zemes vienību Ventas ielas 8D rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 037 0140, ar aptuveno platību 400 m2,

     1.6. zemes vienību Zvīņu ielā 3, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 037 0819, ar aptuveno platību 808 m2,

jo tās turpmāk nav izmantojamas zemes reformas pabeigšanai, to platības ir mazākas par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” paredzēto minimālo apbūves gabala platību, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 027 0021 konfigurācija nepieļauj tās izmantošanu apbūvei un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 0500 027 0020 un 0500 037 0140 nav iespējams nodrošināt pieslēgumus koplietošanas ielai, tādejādi, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 037 0080, 0500 027 0020, 0500 034 0720, 0500 027 0021, 0500 037 0140, 0500 037 0819 piekrīt pašvaldībai un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda.

     Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.

 1. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam:

     2.1. informēt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālo nodaļu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 037 0080, 0500 027 0020, 0500 034 0720, 0500 027 0021, 0500 037 0140, 0500 037 0819 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai;

     2.2. veikt nepieciešamās darbības zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 037 0080, 0500 027 0020, 0500 034 0720, 0500 027 0021, 0500 037 0140, 0500 037 0819, ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda (nodokļu maksātāja Nr.90000077325).

 

18.§     (292.)

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

I.Funte, R.Eigims

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, sakarā ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda, ko apliecina zemesgrāmatu apliecības (nodalījumi: Nr.100000037333, 339, 100000578102, 100000578103, 100000578104, 100000578108, 100000578338, 100000578345, 100000578344, 100000578350, 100000038146-7), atklāti balsojot: PAR – 14  (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē:

 1. nekustamo īpašumu, kadastra Nr.0500 005 2021, Smilšu ielā 92A, Daugavpilī, kas sastāv no zemes gabala 4183 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 005 2021 un ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2021 001, ar vērtību 22060,59 EUR (divdesmit divi tūkstoši sešdesmit eiro 59 centi);
 2. nekustamo īpašumu, kadastra Nr.0500 004 0502, Smilšu ielā 5, Daugavpilī, kas sastāv no zemes gabala 858 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 0502 un ēkām, būvju kadastra apzīmējumi 0500 004 0502 001, 0500 004 0502 002, 0500 004 0502 003, 0500 004 0502 004, ar vērtību 42000,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši eiro);
 3. zemes gabalu 374 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 027 0109, Vasarnīcu ielas 36 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 73,00 EUR (septiņdesmit trīs eiro);
 4. zemes gabalu 232 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0067 (nekustamā īpašuma kadastra nr.0500 008 0070, Ganību ielas 6 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 64,00 EUR (sešdesmit četri eiro);
 5. zemes gabalu 153 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 018 2712, Kriņicas ielas 3 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 43,00 EUR (četrdesmit trīs eiro);
 6. zemes gabalu 185 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 017 0103, Sēlijas ielas 121 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 52,00 EUR (piecdesmit divi eiro);
 7. zemes gabalu 326 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 015 0049 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 015 0055), Lielās ielas 79 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 83,00 EUR (astoņdesmit trīs eiro);
 8. zemes gabalu 324 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 015 0050 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 015 0056), Lielās ielas 85 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 83,00 EUR (astoņdesmit trīs eiro);
 9. zemes gabalu 509 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 018 0020 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 018 0022), Kriņicas ielas 5 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1303,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīs eiro);
 10. zemes gabalu 396 m2