Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

16

 

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2013.gada 8.augustā plkst.14.00

Domes mazajā zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par grozījuma izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.297

 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece

Jurate Kornutjaka

 

2.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja Lilija Žuromska

 

3.

Par noteikumu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja Lilija Rēķe

 

4.

Par valsts zemes pārņemšanu bez atlīdzības Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Īpašuma komitejas priekšsēdētājs

Aleksejs Nikolajevs

 

5.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 12.oktobra lēmumā Nr.935 „Par domes lēmuma „Par adrešu piešķiršanu” koriģēšanu”

Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta juriste

Santa Pupiņa

6.

Par Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un vides komisijas nolikuma apstiprināšanu

 

 

7.

Par Mazā Dārza ielas un A.Pumpura ielas posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai Daugavpilī rekonstrukcijas būvniecības ieceri

 

 

8.

Par nomas līguma izbeigšanu un lēmuma uzskatīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 

9.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

 

Īpašuma departamenta

vadītājs Pāvels Jaunzems

 

10.

Par dzīvojamās mājas 2.Preču ielā 19, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.35 nodošanu atsavināšanai

 

 

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes14.02.2013. lēmumā Nr.62 „Par dzīvojamās mājas Transporta ielā 34, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1A, kadastra Nr.0500 902 9913” izsoles noteikumu apstiprināšanu”

 

 

 

 

12.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.48 pārdošanu

 

 

 

13.

Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1434 Butļerova ielā 1 k-5 – 75, Daugavpilī, pārdošanu

 

 

 

14.

Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2042, Balvu ielā 1C k-3 – 316, Daugavpilī, pārdošanu

 

 

 

15.

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums               0500 029 2911 Dzintaru ielas 25 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

 

 

16.

Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

 

17.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

 

 

18.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 „Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

 

 

 

19.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu