Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Pašvaldības ziņas

80

 

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja Žanna Kulakova sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2011.gada 12.maijā plkst.14.00

Domes mazajā zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

  1. 1.       

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” sagatavotā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” iesnieguma saskaņošanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu

 

SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklis S.Seļickis

 

  1. 2.       

Par līdzekļu piešķiršanu

Izglītības pārvaldes galvenā ekonomiste I.Andrejeva

 

 

  1. 3.       

Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu

 

Finanšu nodaļas vadītājas vietniece I.Funte

 

 

  1. 4.       

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.decembra lēmumā Nr.812 “Par administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas tiesībām”

 

Juridiskā departamenta vadītāja L.Žuromska

 

 

  1. 5.       

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra lēmumā Nr.3 “Par zemes gabala Raiņa ielā, Daugavpilī nomas līguma noslēgšanu”

 

 

 

  1. 6.       

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

 

  1. 7.       

Par Daugavpils pilsētas domes 2011.gada ___._____ saistošo noteikumu Nr.___ “Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā” apstiprināšanu

 

Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Kokina

 

 

  1. 8.       

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

 

  1. 9.       

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

Īpašuma departamenta Īpašuma reģistrācijas un zemes nodaļas vadītājs A.Nikolajevs

 

 

10.   

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Cietokšņa teritorijā, Daugavpilī, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu

 

 

 

11.   

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 020 1801, Rūpniecības ielā 5A, Daugavpilī, pārdošanu

 

 

 

12.   

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu uz sakņu dārziem

 

 

13.   

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu vajadzībām

 

 

 

14.   

Par detāplānojuma “Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveides Jauno Stropu mikrorajonā” nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja I.Kokina

 

15.

Par atļauju Irēnai Bujanovai savienot amatus

Domes lietu pārvaldniece M.Isupova

 

 

16.

Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu

Attīstības departamenta Ekonomikas un investīciju nodaļas vadītājas p.i. I.Jaunzeme