Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Pašvaldības ziņas

136

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2011.gada 17.martā plkst.14.00

Domes mazajā zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

•1.    

Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes 2010.gada pārskata apstiprināšanu

 

Sociālo lietu pārvaldes direktores vietniece B.Siliņa

 

 

•2.    

Par Daugavpils pilsētas domes bērnunama-patversmes "Priedīte" 2010.gada pārskata apstiprināšanu

 

 

 

•3.    

Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2010.gada pārskata apstiprināšanu

 

Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore R.Ģiptere

 

 

•4.    

Par Daugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" 2010.gada  pārskata apstiprināšanu

 

Mākslas vidusskolas "Saules skola" direktore I.Linarte-Ruža

 

 

•5.    

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes "Sporta centrs Daugavpils ledus" 2010.gada pārskata apstiprināšanu

 

Sporta centra Daugavpils ledus direktors V.Drelings

 

•6.    

Par pašvaldības budžeta iestādes "Sporta centra Daugavpils ledus" reorganizācijas pabeigšanu

 

 

 

•7.    

Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2010.gada pārskata apstiprināšanu

 

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors I.Utināns

 

 

•8.    

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes  iestādes "Kultūras pils" nolikumā

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes "Kultūras pils" vadītājs A.Rudzs

 

 

•9.    

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes iestādes "Kultūras pils" pamatbudžeta (funkcija 08.230) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam

 

 

 

•10.   

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes "Kultūras pils" 2010.gada pārskata apstiprināšanu

 

 

 

•11.   

Par Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta 2010.gada  pārskata apstiprināšanu

 

Glābšanas dienesta darba aizsardzības speciālists  E.Kozlovskis

 

 

•12.   

Par Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas 2010.gada pārskata apstiprināšanu

 

Pašvaldības policijas priekšnieks V.Gudakovskis

 

•13.   

Par pašvaldības budžeta iestādes "Krievu kultūras centrs" 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Krievu kultūras centra direktore G.Bogdanova

 

 

•14.   

Par pašvaldības budžeta iestādes "Baltkrievu kultūras centrs" 2010.gada pārskata apstiprināšanu

 

Baltkrievu kultūras centra direktors B.Ivanovs

 

•15.   

Par Poļu kultūras centra 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Poļu kultūras centra direktore Ž.Stankeviča

 

 

•16.   

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu nodaļas 2010.gada pārskata apstiprināšanu

Domes Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja I.Teikmane

 

 

•17.   

Par koncepcijas apstiprināšanu

 

 

•18.   

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes pamatbudžetā

Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

 

 

•19.   

Par telpu Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei

 

 

 

•20.   

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr.510 "Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"

 

Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska

 

 

•21.   

Par telpu, Daugavpilī, Ūdens ielā 24, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram "Jaunība"

 

 

 

•22.   

Par projekta "Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti" ietvaros izveidoto un iegādāto vērtību uzskaiti

 

Attīstības departamenta vadītāja S.Ķikuste

 

•23.   

Par apropriācijas pārdali pašvaldības speciālajā budžetā

Domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

•24.   

Par Bāriņtiesas locekles J.Gorjačevas atbrīvošanu no ieņemamā amata

Domes personāllietvedības pārzine A.Kokina

 

 

•25.   

Par Komunālās saimniecības nodaļas  reorganizāciju un pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" izveidošanu

Domes Juridiskā departamenta vadītāja L.Žuromska

 

 

•26.   

Par dzīvojamās mājas Daugavpilī, Tukuma ielā 106B, pārvaldīšanas tiesību nodošanu

 

Domes izpilddirektora vietnieks V.Kononovs

 

 

 

•27.   

Par neapdzīvojamo telpu Daugavpilī, 18.novembra ielā 161, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa"

 

Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems

 

 

•28.   

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

 

 

•29.   

Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

 

 

•30.   

Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 8, Daugavpilī, neprivatizētās neapdzīvojamās telpas ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

 

 

•31.   

Par zemes starpgabalu piekritību

 

 

•32.   

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

 

•33.   

Par zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 015 2205, Lielās ielas 79 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

 

 

•34.   

Par zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 002 0007, Bruģu ielas 19 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

 

 

•35.   

Par zemesgabala, kadastra Nr.0500 005 1902, Kastaņu ielā 22, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

 

 

•36.   

Par zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 004 3321, Smilšu ielas 32 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu