Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Pašvaldības ziņas

1211

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2011.gada 13.janvārī plkst.14.00

Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

•1.    

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska

 

 

•2.    

Par noteikumu apstiprināšanu

 

 

•3.    

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības vispārējās un interešu izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu

 

 

 

•4.    

Par Daugavpils 3.vidusskolas direktora iecelšanu amatā

 

 

•5.    

Par Daugavpils 4.speciālās pamatskolas likvidācijas uzsākšanu, pievienojot to Daugavpils 11.pamatskolai

 

 

 

•6.    

Par atļauju Vladimiram Nadeždinam savienot amatus

Domes lietu pārvaldniece M.Isupova

 

 

•7.    

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas juriste M.Dimitrijeva

 

 

•8.    

Par nekustamā īpašuma - 18.novembra ielas daļas, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā akciju sabiedrībai "Tramvaju uzņēmums"

 

Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems

 

•9.    

Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Kauņas ielā 74B, domājamo daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

 

 

•10.   

Par zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 008 2749, Kalnu ielas 10 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!