Šobrīd Daugavpilī

Darba piedāvājumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.08.2021, 19:42

Prasības kandidātam/-ei: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs un vismaz 3 (trīs) gadu praktiskā darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē, vēlama darba pieredze tiesībsargājošā iestādē.

Lasīt vairāk...

Darba īss apraksts:

 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa iecelšanu saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 40.panta prasībām;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa iecelšanu mantojumam;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa iecelšanu bezvēsts prombūtnē esošās personas mantai;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par viesģimenes statusa piešķiršanu un atņemšanu;
 • uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 41.panta prasībām;
 • veic aizgādņa rīcības kontroli saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 42.panta prasībām;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa atbrīvošanu/atcelšanu no pienākumu pildīšanas atbilstoši Bāriņtiesu likuma 42. un 43.panta prasībām;
 • sagatavo lēmumu projektus;
 • informē prokuratūru par aizgādnības nodibināšanu personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, ja tas nepieciešams šīs personas interešu aizsargāšanai;
 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv personas medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanā, grozīšanā, atcelšanā;
 • sniedz palīdzību aizgādnībā esošai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • veic dzīves apstākļu pārbaudes;
 • sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos;
 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm;
 • izskata iesniegumus un sūdzības, tai skaitā iesniegumus un sūdzības par aizgādņa rīcību;
 • piedalās Bāriņtiesas sēdēs, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veic darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā;
 • piedalās lietu izskatīšanā visu instanču tiesās un sniegt atzinumu atbilstoši pilnvarojuma apjomam;
 • sagatavo prasības pieteikumu, pieteikumu sevišķā kārtībā, apelācijas sūdzību, u.c. dokumentu projektus;
 • veic citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Lasīt vairāk...

Darba īss apraksts:

 • Izstrādāt, plānot un vadīt aģentūras darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi;
 • Nodrošināt Aģentūras mājaslapas izveidi, tās apkalpošanu, kā arī aktuālās informācijas izvietošanu mājaslapā;
 • Veikts dažāda līmeņa publiskos iepirkumus un nodrošināt attiecīgo līgumu slēgšanu;
 • Nodrošināt saimnieciski-tehnisko ārpakalpojumu līgumu slēgšanu, līgumu uzskaiti un izpildi;
 • Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;
 • Ieverot Aģentūras darbības atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • Nekavējoties informēt direktoru par visiem notikumiem (problēmām), kas radušās aģentūras darbības laikā;
 • Kompetences ietvaros izskatīt un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz iesniegumiem, pieprasījumiem, priekšlikumiem, sūdzībām;
 • Pēc aģentūras direktora norādījuma vai rīkojuma veikt citus uzdevumus;
 • Pēc aģentūras direktora pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru;
 • Aģentūras direktora prombūtnes laikā pildīt direktora pienākumus.

Lasīt vairāk...

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” aicina darbā uz vakanto

jurista amatu (uz noteiktu laiku ~1,9 g.)

Lasīt vairāk...

Daugavpils pilsētas pašvaldība Daugavpils pilsētas bāriņtiesa aicina darbā Bāriņtiesas locekli uz nenoteiktu laiku

Darba īss apraksts:

 • sagatavot lietas izskatīšanai par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par bērnam vai aizgādnībā esošai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par mantojuma sadalīšanu, bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 eiro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par bērnam vai aizgādnībā esošai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 eiro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par īpašuma iegūšanu bērnam vai aizgādnībā esošai personai
 • sagatavot lietas izskatīšanai par sevišķā aizbildņa iecelšanu bērnam tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem, vai aizgādnībā esošo personu un aizgādni;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • sagatavot lēmumu projektus;
 • piedalīties Bāriņtiesas sēdēs, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veikt darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā;
 • piedalīties lietu izskatīšanā visu instanču tiesās un sniegt atzinumu atbilstoši pilnvarojuma apjomam;
 • sagatavot prasības pieteikumu, pieteikumu sevišķā kārtībā, apelācijas sūdzību, u.c. dokumentu projektus;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka rīcību, sniegt konsultācijas;
 • ievadīt informāciju NPAIS sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Lasīt vairāk...

Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu, angļu valodas zināšanas;
 • izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Lasīt vairāk...

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu attīstības rādītājus;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • ievērot dalībnieku sapulces, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja interesēm;
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus

Lasīt vairāk...

Prasmes: prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta; prasme pieņemt lēmumus; spēja strādāt patstāvīgi un komandā; teicamas komunikācijas,  sadarbības un sarunu vešanas prasmes; teicama prasme sniegt prezentācijas; uz vajadzībām orientēta domāšana un spēja ātri pieņemt konstruktīvus lēmumus; izpratne par informācijas tehnoloģiju tehniskajiem dokumentiem un spējas to praktiskā pielietošanā, vispārēja izpratne par izglītības sistēmas organizatoriskiem jautājumiem.

Lasīt vairāk...

Prasmesprasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta; spēja strādāt patstāvīgi un komandā; teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes; izpratne par informācijas tehnoloģiju tehniskajiem dokumentiem un spējas to praktiskā pielietošanā. Tehniskās zināšanas un iemaņas šādos jautājumos: LAN (Ethernet) un Wi-Fi tīklu ierīkošana un uzturēšana, TCP/IP pārzināšana un izpratne par interneta maršrutēšanas protokoliem, labas Linux un Windows OS administrēšanas zināšanas un pieredze,  darbstaciju un drukājamās tehnikas apkalpošana un citas.

Lasīt vairāk...