Šobrīd Daugavpilī
Daugavpils 2027

KOPĪGA VALODA

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.09.2022, 12:43

Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas koncepcija nemainīgi ir LINGUA FRANCA: meklēt, radīt, runāt.

Šajā strauji mainīgā laikā, saskaroties ar nemitīgām pārmaiņām, neskaidrībām un izaicinājumiem, kopīga valoda kļūst par visvērtīgāko mūsu pasaulē. Lingua Franca ir praksē balstīta radoša vārdu, ideju, domu un pieredzes sintēze, ko rada vēlme saprast un saprasties, vienoties un savienoties. Ar to iespējams radīt iekļaujošu pasauli, kurā dažādais, īpašais, unikālais saglabā savu identitāti un piedalās kopīgas pasaules veidošanā. Tieši māksla un kultūra ir šāda Lingua Franca jeb kopīga valoda, ko nepieciešams meklēt un radīt, kuras galvenās iezīmes jāievij sarunās, lai risinātu mūsdienu laikmetam raksturīgos izaicinājumus: augošo nevienlīdzību, cilvēktiesību pārkāpumus, informācijas tehnoloģiju radīto apjukumu, netaisnīgumu, klimata un garīgās veselības krīzi, etniskās, kultūru, reliģiju nesaskaņas.

Kopīgas valodas meklēšana, radīšana un runāšana, veicinot starpdisciplināru projektu attīstību, starptautisku partnerību stiprināšanu un inovatīvu risinājumu meklēšana gan sadzīvisku, gan neierastu tēmu komunicēšanai ir mūsu atslēga, lai varētu nodrošināt mūsdienīgas, jēgpilnas (kritisko domāšanu veicinošas) un starptautiskai publikai pievilcīgas kultūras programmu.

Kultūras un mākslas programmas saturs balstās integrālās tematiskās daļās, kas aptver, savieno un iekļauj Latvijas un Latgales, Portugāles un citu Eiropas valstu dažādu apkaimju un kopienu iedzīvotājus, māksliniekus un organizācijas. Tematiskajās daļās iekļautos projektus ierosināja Daugavpils un Latgales dažādu kopienu un apkaimju iedzīvotāji, vietējie mākslinieki, dažādu kultūras jomu un organizāciju pārstāvji. Ņemot vērā EKG pieteikuma pirmās kārtas žūrijas komisijas ieteikumu, mēs uzlabojām programmas struktūru, atsakoties no strukturālas sadrumstalotības (daudzpakāpju dalījums pēc projektu apjoma un tematiskās piederības), veidojām piecas stabilas programmas daļas.

Katrai tematiskajai daļai ir divi kuratori, kuri sadarbojoties tandēmā, rūpējas par vienotu māksliniecisku skatījumu Lingua Franca aktuālajos jautājumos, tādējādi turpinot Daugavpils pirmās konkursa atlases kārtas mākslas un kultūras programmā izvirzīto, kas saskan ar Daugavpils kultūras attīstības programmu 2021-2027 un Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības stratēģiju un sadarbības memorandu par kopīgu darbu ar visām Latgales reģiona pašvaldībām. Šīs programmas tematisko daļu projektu saturā ierosinām ilglaicīgus un transformējošus procesus un pieredzes, risinām kopīgos humānos izaicinājumus, aicinām ilgtspējīgi domāt un radīt no projektu idejas līdz realizācijai, veicinām empātiju, cieņu un veselīgu pašapziņu, motivējam izprast atšķirīgo un dažādo, tādējādi ikvienam kļūstot par radošu un kulturāli aktīvu iedzīvotāju. Daugavpils un visas Eiropas iestrēgušie problēmjautājumi iet kopsolī ar profesionālās kultūras klātbūtni reģionā, nodrošinot kultūras satura līdzsvaru Eiropas kultūrtelpā. Ar mākslas un kultūras satura palīdzību risināsim Eiropas problēmsakarības, lai varētu veidot kultūrvidi, kas respektētu kultūrvēsturisko mantojumu. Programmā ir aktuāli projekti, kuros meklējam atbildi uz jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkam Eiropā un Eiropas cilvēkam, pētām tādas vērtības kā cieņa, brīvība, atbildība, tiesiskums, līdztiesība un to, kā tās izpaužas demokrātiskā sabiedrībā un kā tās veicina kultūras un radošo industriju izaugsmi reģionā.

Programmā integrēti projekti, kas balstās stāstos par Latgales personībām vai notikumiem. Tas ļauj izgaismot kopīgas valodas meklējumus un radīšanas sarežģījumus pagātnē, tagadnē un nākotnē, lai varētu nojaukt pieejamības barjeras un veidot jebkurai auditorijai pieejamus projektus neatkarīgi no sociālā statusa, piederības, vecuma un mobilitātes, lai varētu dot iespēju kļūt par notikuma līdzradītājiem, kā arī ietvert izglītojošo sadaļu, kas domāta bērniem un jauniešiem, lai varētu nodrošināt paaudžu pārmantojamību un sadarbību un daudzveidīgu, atvērtu un integrētu vietējo kopienu ikvienā Latgales vietā. Projekti ietvers dažādas sociālās / interešu / vecuma / dzimuma grupas, lai pēc iespējas daudzveidīgāk pētītu kopīgo un atšķirīgo starp cilvēkiem un grupām.

Visi projekti tiek īstenoti trīs līmeņos: vietējā, Latvijas, Eiropas spektrā. Kopīga valoda dažādās kopienās sadarbībā ar Latgales organizācijām un māksliniekiem, kā arī ar Latvijas vadošajiem māksliniekiem, nacionālajām kultūras organizācijām un ārvalstu partneriem. Tematiskās daļas projektu papildināšanai tiek plānoti vietēja un nacionāla līmeņa projekti, kas integratīvi un ilgtspējīgi iekļausies un papildinās jau dažādajās Daugavpils un Latgales kopienās ieaustās projektu idejas.

Projektu ieviešanā jānodrošina to plašāku pieejamību un ilgtspēju, jāplāno norišu atspoguļojumu digitālajā vidē, jaaktualizē dažādus norišu atspoguļojumus inovatīvos formātos, jāvieno māksla un kultūra ar zinātni un vidi, lai saturs būtu pieejams arī cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai citiem uztveres traucējumiem un cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti, lai tradicionālais ietu kopsolī ar laikmetīgo.

Mūsu programmas kopējo stāstu veido piecas daļas: Pieturzīmes: vietrade pilsētā un dabā; Burti un zilbes: nākotnes tilti; Vārdi: klusums, troksnis un jēga; Teikumi: es mantoju, es novērtēju, es protu, es jaunu radu; Stāsti: es saprotu tevi.

Tematiskajā daļā Pieturzīmes: vietrade pilsētā un dabā atgādināsim par tiesībām uz pilsētu un aicināsim ieraudzīt vietu ne tik daudz kā fiksētu un pabeigtu vidi, kurā esam, bet drīzāk kā līdzekli vai mediju, kurā daudz kas kļūst iespējams. Tiesības uz pilsētu ir daudz būtiskākas nekā piekļuve tās resursiem – tās ir tiesības mainīt pilsētu un mainīties pašiem. Pieturzīmes ir pasākumu un prakšu kopums, kura centrā ir vietrade - rūpes par vietu, kopīga telpas radīšana un pārradīšana, cienot tās atmiņu, materialitāti un iemītniekus.

Tematiskā daļa Burti un zilbes: nākotnes tilti ietver aktivitātes, ar mērķi veicināt sabiedrības līdzdalību kultūrvides veidošanā. Tajā ietilpst trīs projektu kopumi: Meklēt (izzināt, mēģināt, mācīties), Runāt (komunicēt, diskutēt, ieklausīties), Radīt (veidot vidi, apvienoties, līdzdarboties). Programmas mērķauditorija ir jaunatne, kas pateicoties strukturētai, stratēģiskai 20 projektu īstenošanai, veidos simbolisku tiltu starp paaudzēm, pagātni un nākotni, veco un jauno.

Tematiskās daļas Vārdi: klusums, troksnis un jēga integritāti veido kontemplācija. Mākslas darbi ir kā izcili darinājumi, kurus piedzīvojam un gremdējamies domās. Radošas, mākslinieciskas norises, kurās piedalāmies un atraisām spēkus dzīves mērķiem. Kopīgas sarunas par mākslu, kā arī Latgales garīgo tradīciju klātbūtne laikmetīgās norisēs. Klusums un vārds lieliskā harmonijā un mijiedarbībā.

Tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma tematiskā daļa Teikumi: es mantoju, es novērtēju, es protu, es jaunu radu izvērsta deviņās sadaļās – sākot ar piedāvājumu iepazīt Latgales tradicionālās prasmes un meistarus, ieraudzīt dažādo un līdzīgo citu tautu kultūrā, salīdzinoties un mijiedarbojoties, un beidzot ar Vispasaules latgaliešu dziesmu svētkiem. Šajā daļā mēs aicinām apgūt vērtības un pielāgot tās mūsdienu cilvēka vajadzībām. Tradicionālā kultūra mūsdienīgā saskarsmē iegūst jaunas iespējas un atrod jaunus interesentus, kas mantojumu padara par savējo, un jaunā kvalitātē turpina novatoriskās un eksperimentālās kultūras izpausmes.

Tematiskā daļa Stāsti: es saprotu tevi ietver pētniecības un mākslas notikumus, kuru centrā cilvēku satikšanās uzticības un cieņas pilnā vidē, dalīšanās ar dzīves pieredzēm, daudzveidīgu kopienu vajadzību izzināšana, saklausīšana un balss došana, cilvēka attiecību ar varu un sabiedrības analīze. Šīs daļas saturā radīsim vidi un notikumus, kas rada nozīmīgas izmaiņas vērtību izpratnē un sadarbībā. Visi mūsu projekti aicina uz kopradi un līdzdarbošanos visdažādāko kopienu, sociālo grupu, statusu un vecumu cilvēkus. Lielāko daļu no projektiem īstenosim publiskajā vidē, tādējādi uzsverot mākslas un kultūras nozīmi cilvēka ikdienas dzīvē un padarīsim to pieejamāku ikvienam. Nozīmīga projektu daļa ir uzticēta no Baltkrievijas un Krievijas emigrējušiem kuratoriem un māksliniekiem, kuri savos projektos brīdina par demokrātijas trauslo dabu un nepieciešamību atrast kopīgu valodu, lai to nosargātu esošajos politiskajos apstākļos.

Programmā ir visa veida un žanra mākslas procesi, darbi un notikumi, kuros tā veidotāji, dalībnieki un skatītāji rada stāstu par kopīgas valodas pastāvēšanas iespējām, pēta demokrātijas un totalitārisma attiecības, atrašanos robežsituācijās, dod balsi marginalizētām sabiedrības grupām, apzina daudzveidīgo kopienu spēku un rada drošu vidi visdažādāko stāstu stāstīšanai. 100 mākslas un kultūras notikumi iesaistīs un kopā ļaus darboties ap 1000 māksliniekiem no visas pasaules, Eiropas, Latvijas un Latgales. Te, Daugavpilī un Latgalē, uzplauks vēl spožāk rozā ugunspuķes toņos katras novada pašvaldības pagalms, iela, ceļš, kas bagātinās esošās kultūrvietas ar jauniem notikumiem, ar jaunām dimensijām kultūras ceļa kartē.