Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

0

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2021.gada 6.maijā, plkst.15.00 videokonferences režīmā

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 006 0616, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā

2.

Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 39, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai

3.

Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.133 nodošanu atsavināšanai

4.

Par zemes vienības, Plūmju ielā 28, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

5.

Par zemes vienības, Senlejas ielā 35, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

6.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 007 0714, nomas tiesību izsoli

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

7.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem „Priedīte” reorganizēšanu, nododot bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma nodrošināšanas funkciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

8.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Ģimenes mājas „Pīlādzis” nolikuma apstiprināšanu

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” nolikumā

10.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde

 

 

11.

Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

 

Ziņotājs – Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” vadītāja L.Smikova

 

 

12.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmai „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

13.

Par ziedojuma pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes palielināšanu Marka Rotko mākslas centram

14.

Par apropriācijas samazināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” pamatbudžeta programmās

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs M.Čačka

 

 

15.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām

 

Ziņotājs – VSIA „Daugavpils teātris” valdes loceklis O.Šapošņikovs

 

 

16.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”

17.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

18.

Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Volejbola klubs „miLATss””

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš