Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Pašvaldības Policija

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.10.2018, 17:47
Daugavpils Pašvaldības Policija

Daugavpils Pašvaldības Policija

Muzeja iela 6, Daugavpils, LV - 5401

Dežūrdaļa: 654 21500
Policijas priekšnieks: 654 21711
Policijas vadība: 654 23123
Iesniegumi, sūdzības: 654 21500
Iedzīvotāju pieņemšana: 654 21500

police@daugavpils.lv

www.police.daugavpils.lv

Pašvaldības policija

Iedzīvotāju pieņemšana katru otrdienu un ceturtdienu no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00, izņemot svētku dienas.
Policijas priekšnieks pieņem apmeklētājus katra mēneša pēdējā trešdienā no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00, izņemot svētku dienas (iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 654 21500 vai Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā Muzeja ielā 6, Daugavpilī).
Iesniegumi tiek pieņemti darba dienās no plkst. 08.30 līdz plkst. 17.00

Pašvaldības policijas darbības virzieni

  • Likumpārkāpumu profilakse;
  • Garantēt sabiedrisko kārtību un drošību;
  • Kontrole par to, kā tiek izpildīti pilsētas domes lēmumi un noteikumi;
  • Savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību;
  • Palīdzības sniegšana valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu;
  • Gadījumos, kad tiek saņemta informācija par iespējama nozieguma sagatavošanu, pieņemt mērus tā novēršanai.

Dokumenti

 

A T S K A I T E

par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbu

no 08.10.2018.  līdz 14.10.2018.

Ziņas par paveikto darbu ( galvenie darba rādītāji )

Rezultāti(skaits)

1.Profilaktējamās personas:

 

Personu skaits, kurām izteikti mutvārdu aizrādījumi

65

2.Profilaktiskais darbs ar jaunatni un nepilngadīgajiem:

 

2.1.Nepilngadīgie  likumpārkāpēji, individuālais darbs ar nepilngadīgajiem un to ģimenēm

31

2.2.Profilaktiskais darbs nepilngadīgo jautājumos un veiktie pasākumi (mācību, atpūtas u.c. vietās)

7

3.Personas, kuras nogādātas uz detoksikācijas palātu

69

3.1. Personas, kuras nogādāja Pašvaldības policijas darbinieki

48

3.2. Personas, kuras nogādāja Valsts policijas darbinieki

8

3.3. Personas, kuras nogādāja ātrās palīdzības darbinieki

2

3.4. Personas, kuras nogādāja slimnīcas darbinieki

11

3.5. Personas, kuras nogādāja citu iestāžu darbinieki

0

4.Personas, kuras nodotas ātrai medicīniskai palīdzībai, slimnīcām, poliklīnikām

10

5.Aizturētas personas par noziegumu izdarīšanu (nodotas valsts policijai)

2

6.Aizturētas personas, kuras atrodas meklēšanā

1

7.Videonovērošanā konstatētie notikumi, izsaukumi, kuri nodoti Valsts policijai

6

8. Aizturētas personas un nodotas citām iestādēm (t.sk. ceļu  satiksmes negadījumi)

7

9.Sastādīti administratīvie protokoli kopā un no tiem:

165

9.1.Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu, noteikumu pārkāpumiem

14

9.2.Par LAPK 42.1, p. pirmās daļas pārkāpumiem

19

9.3.Par LAPK 42.1, p. ceturtās daļas pārkāpumiem

4

9.4.Par LAPK 75. pārkāpumiem

14

9.5.Par LAPK 167. p. pārkāpumiem

11

9.6.Par LAPK 171. p. pirmās daļas pārkāpumiem

25

9.7.Par LAPK 171. p. otrās daļas pārkāpumiem

25

9.8.Par CSN Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem

31

9.9. Par pārējiem LAPK pārkāpumiem

22

10. Sauktas pie atbildības personas, par Daugavpils domes lēm., noteikumu pārkāpumiem

14

10.1.Piefiksētie DPD noteikumu pārkāpumi zaļajā zonā, pludmalēs

0

10.2.Piefiksētie dzīvnieku turēšanas noteikumu (LAPK 106. p., LAPK 108. p.) pārkāpumi

7

11. Uzsākta lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās

18

12. Uzliktie naudas sodi pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pieņemtiem lēmumiem (Euro)

6048

13.Pieņemti un atstrādāti telefoniski izsaukumi par administratīvajiem pārkāpumiem

265

14. Darbs ar pilsētas iedzīvotājiem:

 

14.1. Reģistrēti ienākošie dokumenti

102

14.2. Iedzīvotāji, kuri pieņemti pieņemšanas dienās

28

15.Apsargājamo objektu skaits

2

16.Dažādi kopējās sadarbības reidi ar citām institūcijām, iestādēm

0

17.Kārtības nodrošināšanas, uzturēšanas pasākumi, vietas

1

17.1.Nostrādātās stundas masu pasākumu laikā

11

18.Nodotās lietas izskatīšanai pēc piederības uz citām iestādēm:

 

18.1.Tiesai

0

18.2.Zvērinātiem tiesu izpildītājiem

0

18.3.Valsts policijai nodotās lietas (dokumenti)

2

18.4.Valsts policijai nodoti videomateriāli (pēc Valsts policijas pieprasījuma)

5

18.5.Nodoti videomateriāli citām iestādēm (pēc pieprasījuma)

8

18.6.Citām iestādēm

17

19.Administratīvie pārkāpumi kopā:

165