Сейчас в Даугавпилсе

DS/2021/2KF, Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai

Последний раз информация обновлена 09.04.2021, 14:33
Номер идентификации:
DS/2021/2KF
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Закупки поставщиков общественных услуг
Заказчик:
Daugavpils siltumtīkli
Дата публикации:
01.03.2021
Срок подачи:
06.04.2021 10:00:00

Atbilde uz pretendenta jautājumu

09.04.2021.

 

Jautājums

Lūgums veikt grozījumus iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, ID Nr. DS/2021/2KF, nolikumā, labojot piedāvājuma derīguma termiņu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam un Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Atbilde:

Iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, ID Nr. DS/2021/2KF, nolikumā veikti grozījumi (tika grozīts piedāvājumu derīguma termiņš, kā arī tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš). Iepirkuma nolikums ar grozījumiem ir publicēts Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” mājaslapā www.dsiltumtikli.lv.

********************************************************

Sludinājums iepirkuma procedūrā

 ID Nr. DS/2021/2KF

2021.gada 9.aprīlī

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludinātā iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” nolikumā veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2021.gada 28.aprīļa plkst. 10:00.

 

 Kontaktpersonas:

 • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja, tālr. 654 07543, 22830688, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;
 • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754.

*************************************

Atbilde uz pretendenta jautājumu

 

Jautājums

Lūgums precizēt iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, ID Nr. DS/2021/2KF, dokumentiem pievienotās 3.etapa tāmes Nr.3 un Nr.4, jo tāmē Nr.3 „Ārējie siltumtīkli” sadaļā „Citi darbi” un tāmē Nr.4 „Būvdarbi” pozīcijā Nr.6 trūkst darbu daudzumi (mērvienība ir, bet ailīte daudzums ir tukša)?

 

Atbilde:

Iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, ID Nr. DS/2021/2KF, nolikuma 8.pielikumā – tāmēs Nr.3 un Nr.4 iepirkuma 4.lotei (3.kārta) ir veikti grozījumi. Tāmes ar grozījumiem ir publicētas Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” mājaslapā www.dsiltumtikli.lv.

*****************************************

Sludinājums iepirkuma procedūrā

ID Nr. DS/2021/2KF

2021.gada 6.aprīlī

 

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludinātā iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” nolikumā un nolikuma 8.pielikumā (tāmēs 4.lotei) veikti grozījumi. Visas veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2021.gada 26.aprīļa plkst. 10:00.

 

Kontaktpersonas:

 • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja, tālr. 654 07543, 22830688, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;
 • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754.

**************************************

Atbilžu sniegšana uz pretendenta jautajumiem

24.03.2021.

ID Nr. DS/2021/2KF

 

1.jautājums:

            Kā Piedāvājums iesniedzams elektroniski – piemēram, kādā formātā piedāvājums iesniedzams (ieskanēts PDF, elektroniski parakstīts EDOC), kāds ir maksimālais faila izmērs, kādu var nosūtīt uz dsiltumtikli@apollo.lv, kā nodrošināt, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 2021.gada 6.aprīlim pulksten 10.00?

Atbilde:

          Elektroniski piedāvājumus Pretendentiem jāiesniedz elektroniski parakstīta EDOC formātā, maksimāli pieļaujamais faila izmērs ir 32 MB. Pretendentu elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi Iepirkumu komisijai darbam tiks nodoti uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz tam elektroniskā veidā iesniegtie Pretendentu piedāvājumi netiks izdrukāti un Iepirkumu komisijas locekļiem nebūs pieejami.

 

2.jautājums:

            Kā Pretendenti varēs  piedalīties videokonferencē piedāvājumu atvēršanai, pastāvot ārkārtas situācijas apstākļiem?

Atbilde:

            Pretendentam, kurš vēlas piedalīties Iepirkumu komisijas sēdē Pretendentu piedāvājumu atvēršanai videokonferences režīmā, nepieciešams nosūtīt pieteikumu dalībai videokonferencē uz pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” e-pasta adresi: dsiltumtikli@apollo.lv ne vēlāk kā vienu dienu pirms Piedāvājumu atvēršanas dienas, pēc kā Pretendentam tiks nosūtīta saite uz sapulces telpu dalībai videokonferencē. Pretendentam savā pieteikumā jānorāda e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt saiti uz sapulces telpu dalībai videokonferencē.

 

3.jautājums:

            Kādas ir prasības Pretendentiem – neatkarīgi no tā, cik lotēs Pretendents piedalās, pieredze jāapliecina ar diviem objektiem (minimālais diametrs 324/500 mm un trases garums 300 m) vai tomēr katrai lotei jāuzrāda divi objekti ar atbilstošām prasībām?

Atbilde:

            Pretendentam, neatkarīgi no tā, cik lotēs viņš piedalās, jāiesniedz pieredzi apliecinošus dokumentus katrā lotē atsevišķi atbilstoši iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām katrai lotei.

 

4.jautājums:

            Kādi apraksti jāpievieno pie izvērstās būvniecības tāmes un pie izvērstā darbu izpildes grafika?

Atbilde:

            Atsevišķi apraksti izvērstām būvniecības tāmēm un izvērstam darbu izpildes grafikam nav jāpievieno. Darbu izpildes grafiks jāsastāda atbilstoši vispārējiem nosacījumiem, atspoguļojot tajā veicamos darbus, to paredzamo veikšanas ilgumu, norādot aptuveno darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiku, utt. Būvniecības tāmes aizpildāmas saskaņā ar tajā norādītajiem nosacījumiem.  

 

5.jautājums:

            Kādām caurulēm un cauruļvadu elementiem jānodrošina 60 (sešdesmit) mēnešu garantija?

Atbilde:

            Pretendentam jānodrošina 60 (sešdesmit) mēnešu ilgu garantiju tiem cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem, kurus nodrošinās pats Pretendents.

 

6.jautājums:

            Vai Pretendenti drīkst iesniegt piedāvājuma nodrošinājumus, kuri ir spēkā sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, ar tiesībām pēc sešiem mēnešiem pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, ja tas būs nepieciešams.

Atbilde:

           Pretendenti drīkst iesniegt piedāvājuma nodrošinājumus, kuri ir spēkā sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, ar tiesībām pēc sešiem mēnešiem pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, ja objektīvu iemeslu dēļ tas būs nepieciešams.

**************************************

Sludinājums iepirkuma procedūrā

11.03.2021.

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludinātā iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” nolikuma 8.pielikumā (tāmēs 1. un 2.lotei) veikti grozījumi. Visas veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

 Kontaktpersonas:

 • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja, tālr. 654 07543, 22830688, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;
 • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754

******************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”

reģistrācijas Nr.41503002945  

adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

tel. 654 07533, fakss 654 07555

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros izsludina iepirkumu „Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”.

 1. Iepirkuma priekšmets – būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai (1.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1.; 2.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2.; 3.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2.; 4.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3.
 2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2021/2KF.
 3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
 4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski (e-pasta adrese: dsiltumtikli@apollo.lv), atsūtīt pa pastu (adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401) vai iesniegt personīgi PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kab. (ja iespējams) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00 līdz 2021.gada 6.aprīļa plkst.10.00. Piedāvājums pa pastu vai personīgi jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums: “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” (1.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. un/vai 2.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2. un/vai 3.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2. un/vai 4.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3.), neatvērt līdz 2021.gada 6.aprīļa plkst. 10:00.
 5. Kontaktpersonas:
 • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja, tālr. 654 07543, 22830688, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;
 • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754.