Сейчас в Даугавпилсе

„Bērnu rotaļu laukuma iekārtu nomaiņa Daugavpils 10.vidusskolas teritorijā Tautas ielā 11, Daugavpilī ”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительные работы
Заказчик:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Дата публикации:
25.06.2018

25.06.2018. Nr.DPIP2018/58N

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu nr.: 65440576; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: izglitibas@ip.daugavpils.lv

             biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             dipceltnieks@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņš, tālr.nr.: 65440576

                            

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/58N

„Bērnu rotaļu laukuma iekārtu nomaiņa  Daugavpils 10.vidusskolas teritorijā Tautas ielā 11, Daugavpilī ”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Bērnu rotaļu laukuma iekārtu nomaiņa  Daugavpils 10.vidusskolas teritorijā Tautas ielā 11, Daugavpilī, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju  - 2.pielikums.

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 līdz 2018.gada 29.jūnijam plkst.14.00.
 2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts)- 1.pielikums;
 • pretendents iesniedz:
  1. Būvprakses sertifikāti:

„Ēku būvdarbu vadīšana”

 1. Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
 2. Apliecība par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos.
 3. Papildus prasības:

Pretendentam jābūt sertificētam atbilstoši vides vadības un kvalitātes vadības sistēmas standartam ISO 14001:2015 un 9001:2015, ko apliecina neatkarīgas sertificēšanas institūcijas izdots sertifikāts;

 

 1. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, t.sk. būvgružu utilizācija, pamatņu ierīkošana zem konstrukcijām u.c. palīgdarbi.
 2. Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: izglitiba.daugavpils.lv; www.daugavpils.lv

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.65407423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                                 1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā „Bērnu rotaļu laukuma iekārtu nomaiņa  Daugavpils 10.vidusskolas teritorijā Tautas ielā 11, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DPIP2018/58N, piekrīt visiem Darba uzdevumā uzrādītajiem darbiem  un garantē Darba uzdevumā  uzrādīto darbu un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

_____________________________________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:

 1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
 2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības.

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts, Datums