Сейчас в Даугавпилсе

„Koku zāģēšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu teritorijās”

Последний раз информация обновлена 23.11.2020, 16:32
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Дата публикации:
23.03.2018
Прикрепленные файлы:

23.03.2018. Nr.DPIP2018/16N

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu nr.:  65421830; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             dipsagade@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Valērijs Losevs, tālr.65421830

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/16N

„Koku zāģēšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu teritorijās”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

2.1. Veikt koku zāģēšanu, veikt apakšējo zaru zāģēšanu, izvešanu Izglītības pārvaldes padotības iestādēs, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1).

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12 līdz 2018. gada 29.martam plkst.11:00.
 2. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 3.pielikums;
 • objektu apskates protokolu (Pielikums Nr.2);
 • finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši 1.pielikumam. Cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.
 • Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv; www.daugavpils.lv

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.65407423

                                                                                                          

  

 1.pielikums

 

Tehniskā specifikācija

 „Koku zāģēšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu teritorijās ”

Iestādes nosaukums

Iestādes adrese

Koka suga

Caurmērs

cm

Cena par iestādes apjomu bez PVN

2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Mihoelsa iela 4

Āra bērzs

Sauso, aizlauzto un ēkas ekspluatāciju traucējošo zaru zāģēšana

20

9 kokiem

 

 

11.pirmsskolas izglītības iestāde

Ķieģeļu iela 15a

Kanādas papele 2gb.

Kanādas papele

Kanādas papele

Kanādas papele

Sauso, aizlauzto un ēkas ekspluatāciju traucējošo zaru zāģēšana

66

54

46

60

12 kokiem

 

 

14.pirmsskolas izglītības iestāde

Vienības iela 36a

Sauso, aizlauzto un apakšējo sīkzaru zāģēšana

6 kokiem

 

 

 

17.pirmsskolas izglītības iestāde

Stadiona iela 6

Parastā liepa 3gb.

Nokaltušo un 4,5 metru augstumā apakšējo sīkzaru zāģēšana

12

58 kokiem

 

 

 

 

Kopā:

 

 

2.pielikums

 

Objektu apskates protokols

 „Koku zāģēšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu teritorijās ”

Iestādes nosaukums

Iestādes adrese

Koka suga

Caurmērs

cm

Iestādes vadītāja paraksts

2.pirmsskolas izglītības iestāde

Mihoelsa iela 4

Āra bērzs

Sauso, aizlauzto un ēkas ekspluatāciju traucējošo zaru zāģēšana

20

9 kokiem

 

 

11.pirmsskolas izglītības iestāde

Ķieģeļu iela 15a

Kanādas papele 2gb.

Kanādas papele

Kanādas papele

Kanādas papele

Sauso, aizlauzto un ēkas ekspluatāciju traucējošo zaru zāģēšana

66

54

46

60

12 kokiem

 

 

14.pirmsskolas izglītības iestāde

Vienības iela 36a

Sauso, aizlauzto un apakšējo sīkzaru zāģēšana

6 kokiem

 

 

 

17.pirmsskolas izglītības iestāde

Stadiona iela 6

Parastā liepa 3gb.

Nokaltušo un 4,5 metru augstumā apakšējo sīkzaru zāģēšana

12

58 kokiem

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       3.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā “Koku zāģēšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu teritorijās”, identifikācijas numurs DPIP2018/16N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums