“Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana”

Последний раз информация обновлена 21.06.2024, 10:04
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”
Дата публикации:
05.04.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Vispārīgā informācija

 

 1. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: L 2018/12.
 2. Iepirkuma procedūra – Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.
 3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”

PVN maksātāja reģistrācijas numurs

41503003033

Juridiskā adrese

1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401

Tālrunis, fakss

654 20210, 654 57652

Elektroniskā pasta adrese

info@labiekartosana.lv

Kontaktpunkts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”

Kontaktpunkta adrese

1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401

Kontaktpersona

Svetlana Pankeviča (juridiskajos jautājumos)

Tālruņa Nr.

654 57654

Faksa Nr.

654 57652

e-pasta adrese

iepirkumi@labiekartosana.lv

Darba laiks

Pirmdiena

08.00  – 12.00, 12.30  – 18.00

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena

08.00  – 12.00, 12.30 – 16.30

Piektdiena

08.00 – 12.00, 12.30 – 15.00

 

 1. Pasūtītājs, kuru labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējpuse iepirkumā: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, reģ. Nr. 41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.
 2. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas
 3. Iepirkuma priekšmets: kravas pašizgāzēja (ar operatoru) ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana Pasūtītāja būvdarbu objektos Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. (pielikums Nr.2).
 4. Ar Līguma priekšmetu saistītie darbi: nodrošināt kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšanu Pasūtītāja būvobjektos Daugavpils pilsētā un/vai Daugavpils novada teritorijā. Kravas pašizgāzēji tiek izmantoti aizsargzonu atjaunošanas darbos, dažādā veidā būvmateriālu iekraušanā, izkraušanā un pārvadāšanā, smagas kravas pacelšanai augstumā un tml.
 5. Iepirkuma nomenklatūra: 60180000-3 (Kravas transportlīdzekļu ar šoferi noma).
 6. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās:

8.1. 1.daļa- kravas pašizgāzēja ar manipulatoru vismaz 10 m garumā pakalpojumu sniegšana;

8.2. 2.daļa- kravas pašizgāzēja ar manipulatoru vismaz 5,5 m garumā pakalpojumu sniegšana.

8.3.      Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.

8.4.      Piedāvājumu var iesniegt uz katru (vienu vai visām) iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi. Pretendents izvērtē iespēju uzvaras gadījumā vienlaicīgi izpildīt visas daļas.

8.5.      Gadījumā, ja pretendents plāno iesniegt piedāvājumu visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.

 

 

 

 

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi

 1. Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (5.pielikums). Plānota līguma summa uz 1.daļu – EUR 15 000,00 bez PVN, uz 2.daļu – EUR 26 999,00 bez PVN.
 2. Līguma darbības termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
 3. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu katrā iepirkuma daļā. Pasūtītājs iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.
 4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
 5. Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpilī, LV-5401, kabinetā (lietvedības sekretārei), vai atsūtīt pa pastu pēc minētas adreses, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikumā noteiktajā vietā un termiņā.
 6. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada aprīlim, plkst.10:00 pēc vietējā laika.
 7. Saņemot piedāvājumu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D” lietvedības sekretāre uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.
 8. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc konkursa pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.
 9. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
 10. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to neatvērtu ierakstītā pasta sūtījumā nosūta atpakaļ pretendentam, vai izsniedz personīgi.
 11. Piedāvājumu atvēršana notiks gada 17.aprīlī, plkst.10.00, Sabiedrības ēkas 7.kabinetā (konferenču zālē), Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, Latvijas Republikā, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
 12. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 13. Ikvienam ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
 14. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un pretendentu piedāvāto cenu vai izmaksas.
 15. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
 16. Piedāvājums iesniedzams divos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.
 17. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, divos eksemplāros, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana –D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpilī, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

„Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana” L 2018/12, neatvērt līdz 2018.gada 17.aprīlim, plkst.10:00.

 1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
 2. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
 3. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.
 4. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras ir pārstāvības tiesības reģistrētas, vai kura ir tam pilnvarota.
 5. Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

 1. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam: piedāvājumu un saistību nodrošinājums nav paredzēts.

 

VIII. Prasības pretendentiem un iesniedzamā 

informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

 

 1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem.
 2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
  1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
  2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
  3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
  4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.
 3. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām iepirkuma daļās (Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti):
  • Titullapa (pēc izvēles);
  • Satura rādītājs (pēc izvēles);
  • parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);
  • parakstīts Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sastādīts saskaņā ar Nolikuma 33.punktu un 3., 3.1. un 4., 4.1. pielikumu;
  • Prasības profesionālās darbības veikšanai:
   • Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju).
   • Līdz līguma noslēgšanai, Pretendentam iepriekšējo divu gadu laikā (2016., 2017. un 2018. līdz piedāvājuma iesniegšanai, vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) izpildot līgumus ir pieredze iepirkuma priekšmeta pakalpojumu sniegšanā.
  • Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē.
  • Pretendents iesniedz pieredzes aprakstu saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu, pievienojot vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi par to, ka pakalpojumi tika veikti kvalitatīvi.
  • Ārvalstīs reģistrēts pretendents papildus iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas:
  • attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja pretendents ir juridiskā persona), vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);
  • attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora u.tml.) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru;
 4. Tehniskā un finanšu piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:
  • Parakstīts Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši nolikuma 3.,3.1 un 4.,4.1.pielikumam. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno tehnisko pasi (apliecināta kopija) par piedāvājumā iekļauto tehniku. Ja kravas transporta līdzeklis nav Pretendenta īpašums, papildus jāiesniedz transportlīdzekļa (-u) nomas līgums vai vienošanās par minēta līguma noslēgšanu, ja Pretendents iegūst tiesības noslēgt līgumu par kravas pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam.
  • Pakalpojumu cenā jāiekļauj: Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā  cenu EUR  bez PVN par vienu stundu, Daugavpils novada administratīvajā teritorijā cenu EUR bez PVN par vienu km,  maksimālās izmaksas, tas ir piedāvājumā ir iekļautas visas tiešās un netiešās pakalpojuma izmaksas, kas varētu rasties un ir saistītas ar Līgumā noteikto saistību izpildi. 
  • Piedāvājumā cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
  • Pasūtītājs ir tiesīgs šaubu gadījumā lūgt pretendentu iesniegt izmaksu kalkulācijas.
  • Pretendentu piedāvātās līgumcenas nav komercnoslēpums un pēc piedāvājumu atvēršanas var tikt paziņotas trešajām personām.
  • Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
 5. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
 6. Apakšuzņēmēji un piegādātāju apvienības
 7. Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.
  • Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
  • Pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
  • Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
  • Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
   • piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
   • tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
   • apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
  • Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
  • Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
 1. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība
 1. Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu (ņemot vērā divu pozīciju kopsummu katrai iepirkuma daļai atsevišķi).
 2. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Par piedāvājuma variantu iesniegšanu uzskatāmi arī gadījumi, ja piedāvājumus iesniedz divi vai vairāki saistīti uzņēmumi, kas uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē.
 3. Iepirkuma komisija vērtēs pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
 4. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
 5. Iepirkuma komisija:
  • Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;
  • Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;
  • Pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;
  • Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
  • veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un šajā nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
  • pieņems lēmumu par uzvarētāju.
 6. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.
 7. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
 8. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.
 9. Citi noteikumi
 10. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
 11. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
 12. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu par to, ka iepirkuma dokumentu sagatavotājiem (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem  nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē.
 13. Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 14. Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
 15. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.
 16. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
 17. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos nosacījumus.
 18. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

 1. Pieteikums;
 2. Tehniskā specifikācija;

3.,3.1. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma (1.daļa);

 1. 4.1. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma (2.daļa);
 2. Pakalpojuma līguma projekts;
 3. Pieredzes apraksta veidne.

 

 

 

 

 1. Pielikums

iepirkuma nolikumam

 “Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana” vajadzībām”, L 2018/12

 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

 

Daugavpilī, 2018.gada ____.________

 

Pretendents

_____________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________

 

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

 

Tālrunis, fakss _______________________, mobilais _________________________________

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)______________________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)______________________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts:___________________________________

Bankas rekvizīti: _____________________________________________________________________________

 

(vārds, uzvārds) (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. piesakās piedalīties iepirkumā Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana” vajadzībām”, L 2018/12, piekrīt visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
 2. iesniedz piedāvājumu šādās iepirkuma daļās ___________________________;
 3. apliecina, ka:

3.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

3.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

3.3.nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

3.4. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;

3.5. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu, Pasūtītāja noteiktā laikā;

 1. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[1].
 2. norāda, ka iepirkuma ___.DAĻAS līguma izpildei tiks piesaistīti šādi apakšuzņēmēji (ja tādi ir):

Nr.

Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam

Izpildei nododamā līguma daļa

Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma

(%)

Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pielikums

iepirkuma nolikumam

 “Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana” vajadzībām”, L 2018/12

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

 1. Vispārējas tehniskās prasības (divām iepirkuma daļām)

 

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Pasūtītāja minimālās prasības

1.

Kravas transportlīdzekļa piegādes veids

piegāde līdz objektam, pēc darbu pabeigšanas līdz Pārvadātāja stāvvietai.

2

Kravas transportlīdzekļa piegādes laiks (piezīme: tikai darba dienās no 08:00 - līdz 20:00).

spēja nodrošināt operatoru izbraukšanu uz objektu un pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu līdz 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc telefoniska pieprasījuma saņemšanas. Ārkārtas gadījumos jāspēj nodrošināt operatoru izbraukšanu uz objektu un pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu līdz 2 (divu) stundu laikā.

3.

Kravas transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis

Jābūt derīga Valsts tehniskā apskate. Kravas transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst MK noteikumu Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” minētajām būtiskajām prasībām transportlīdzekļu tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam, kā arī normatīvajos aktos par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu un transportlīdzekļu pārbūvi noteiktajām prasībām.

4.

Kravas transportlīdzekļa apdrošināšana

Ar obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, saskaņā ar likumu “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums”.

5.

Kravas transportlīdzekļa papildus aprīkojums

Tehnikai jābūt aprīkotai ar kontroles sistēmu - globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) iekārtu, kas nodrošina Pasūtītājam ikmēneša atskaites par izpildītāja nostrādāto laiku Pasūtītāja objektos, un atspoguļo vismaz šādu informāciju: datums, izbraukšanas/iebraukšanas laiks, izbraukšanas/iebraukšanas adrese, braukšanas/stāvēšanas laiks.

6.

Licence kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā

Jābūt Autotransporta direkcijas izsniegta speciāla atļauja (licence).

7.

Pārvadātāja tehniskais serviss

Degviela + vadītājs/operators

(pārvadājuma laikā kravas transportlīdzeklis ir nodrošināts ar nepieciešamo, smērvielu, degvielu atbilstoši plānotajam maršrutam un tās papildināšana, neradot lieku darbu izpildes  kavēšanos).

Tehnisku vai citu neparedzētu apstākļu gadījumā transportlīdzeklis un/vai tā vadītājs tiek nomainīts vienas stundas laikā.

8.

Operatoru (autovadītāju) darba pieredze

vismaz 2 gadi (pārvadātājam jābūt profesionālās kompetences sertifikāts attiecīgajā pārvadājumu jomā).

9.

Ceļu satiksme

Pārvadātājs pilnā mērā apmaksā soda naudu par satiksmes noteikumu pārkāpumiem u.tml.

10.

Pārvadātāja atbildība

Saskaņā ar likumu “Autopārvadājumu likums”, Civillikumu, citiem normatīviem aktiem, kā arī starptautiskiem līgumiem, kuri ir saistoši Latvijai kravu pārvadājumu jomā.

 

 

 1. Speciālas tehniskās prasības :

1.daļa- kravas pašizgāzēja ar manipulatoru vismaz 10 m garumā pakalpojumu sniegšana

Nr.

p.k.

Tehniskās prasības

 (kravas pašizgāzējs tiek izmantots aizsargzonu atjaunošanas darbos)

1.

Kravnesība:  ne mazāk kā 12 000 kg

2.

Kravas kastes tilpums: ne mazāka kā 8m3

3.

Izkraušana: vismaz uz 3 sāniem, iespēja strādāt ar asfalta klājēju

4.

Riteņu formula: 6 X 2 vai 6 X 4 vai 6 X 6

5.

Manipulators: teleskopiskais manipulators vismaz 10m garums aprīkots ar greiferkausu (kausa tilpums ne vairāk kā 0.3 m3) un rotoru nodrošinot 360 grādu rotāciju, celtspēja no 3000kg pie kabīnes, līdz 800kg izbīdot 10m attālumā, iespēja salocīt manipulatoru aiz kabīnes un strādāt kā pašizgāzējs nodrošinot ātru kravas izkraušanu gaitā

6.

Tents: iespēja apsegt 160 c grādu kravu visas kravas kastes platumā

 

 

 

 

 

2.daļa- kravas pašizgāzēja ar manipulatoru vismaz 5,5 m garumā pakalpojumu sniegšana

 

Nr.

p.k.

Tehniskās prasības 

(Jābūt iespēja nodrošināt divus vienlīdzīgus transportlīdzekļus vienlaicīgi)

1.

Kravnesība:   ne mazāk kā 12 000 kg

2.

Kravas kastes tilpums: ne mazāk kā 11m3

3.

Kravas kastes garums: ne mazāka kā 5m

4.

Izkraušana: vismaz uz aizmuguri, iespēja strādāt ar asfalta klājēju

5.

Riteņu formula: 6 X 4 vai 6 X 6

6.

Manipulators: teleskopiskais manipulators vismaz 5.50m garums aprīkots ar greiferkausu (kausa tilpums ne mazāk kā,0.5 m3) un rotoru nodrošinot 360 grādu rotāciju, celtspēja no 3000kg pie kabīnes, līdz 1600 kg izbīdot 5.50m attālumā, iespēja salocīt manipulatoru aiz kabīnes un strādāt kā pašizgāzējs nodrošinot ātru kravas izkraušanu gaitā

7.

Tents: iespēja apsegt 160 c grādu kravu visas kravas kastes platumā

 

 

 

 

Sagatavoja A.Rudzinskis 29406407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pielikums

iepirkuma nolikumam

 “Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana” vajadzībām”, L 2018/12

 

 

Tehniskā  piedāvājuma forma  (1.daļa)

 

 

Iepazinies ar iepirkuma „Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana” vajadzībām”, L2018/12 prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums), ievērojot nolikuma tehniskā piedāvājuma minimālas prasības, piedāvājam sniegt sekojošus pakalpojumus.

 

 1. Vispārējo tehnisko prasību apraksts:

Tabula Nr.1

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Pretendenta pakalpojuma apraksts, ievērojot Pasūtītāja minimālas prasības

1.

Kravas transportlīdzekļa piegādes veids

 

2

Kravas transportlīdzekļa piegādes laiks (piezīme: tikai darba dienās no 08:00 – līdz 20:00).

 

3.

Kravas transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis

 

4.

Kravas transportlīdzekļa apdrošināšana

 

5.

Kravas transportlīdzekļa papildus aprīkojums

 

6.

Licence kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā (pievienot apliecinātu kopiju)

 

7.

Pārvadātāja tehniskais serviss

 

8.

Operatoru (autovadītāju) darba pieredze

 

9.

Ceļu satiksme

 

10.

Pārvadātāja atbildība

 

 

 

 

 

 1. Speciālas tehniskās prasības :

1.daļa- kravas pašizgāzēja ar manipulatoru vismaz 10 m garumā pakalpojumu sniegšana

Tabula Nr.2

Nr.

p.k.

Kravas transportlīdzekļa __________tehniskā specifikācija

(aizpilda Pretendents ievērojot Pasūtītāja minimālas prasības, norādot transportlīdzekļa marku, modeli, reģistrācijas datumu un numuru)

1.

Kravnesība

2.

Kravas kastes tilpums:

3.

Izkraušana:

4.

Riteņu formula:

5.

Manipulators:

6.

Tents:

 1. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno kravas transporta līdzekļa tehniskā pase.

3.1. Ja kravas transporta līdzeklis nav Pretendenta īpašums, papildus jāiesniedz transportlīdzekļa (-u) nomas līgums vai vienošanās par minēta līguma noslēgšanu, ja Pretendents iegūst tiesības noslēgt līgumu par kravas pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam.

 

 1. Īpašie noteikumi:

4.1. Apliecinām, ka autovadītāju/operatoru pieredze līdzīgu pakalpojumu izpildē ir _____ gadi;

4.2. Apliecinām, ka pēc katra pakalpojuma sniegšanas reizes nodrošināsim kontroles sistēmas (GPS)

braucienu atskaiti.

4.3. Ir informēti un piekrītam, ka samaksa par pakalpojumiem netiks veikta, kamēr netika iesniegta kontroles sistēmas (GPS) braucienu atskaite katrai pakalpojuma sniegšanas reizei.

4.4. Piekrītam, ka tehniku var pieteikt pa tālruni vai pa e-pastu.

4.5. Garantējam uzsākt Pakalpojumu sniegšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 24 stundu laikā, bet ārkārtas situācijās - ne vēlāk kā 2 stundu laikā.

4.6. Ir informēti un neiebilstam, ka pakalpojumu raksturs ir neregulārs (nav iepriekš paredzams), kā arī piekrītam, ka līguma darbības laikā līguma summa var būt neapgūta pilnā apmērā.

4.7. Pieteikumus par nepieciešamo Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītāja pārstāvis veic pa telefonu, zvanot uz tālr. Nr.____________, kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats__________________________.

4.8. Dot darba uzdevumus un nodot izpildītos darbus un Pakalpojumus, parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktus un /vai pavadzīmes, kontaktpersonas vārds, uzvārds___________, ___, tālr. ____, e-pasts:_____________.

 

 

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Pielikums

iepirkuma nolikumam

 “Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana” vajadzībām”, L 2018/12

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

1.daļa- kravas pašizgāzēja ar manipulatoru vismaz 10 m garumā pakalpojumu sniegšana

 

 

            Iepazinies ar iepirkuma „Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana”, L2018/12 prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums) piedāvā sniegt tehniskajā piedāvājumā pakalpojumus par šādu līgumcenu:

 

                                   

 

 • Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorija:

EUR _______(vārdiem) bez PVN par vienu stundu;

 

 • Daugavpils novada administratīvajā teritorija:

EUR _______(vārdiem) bez PVN par vienu km;

 

 • Divu pozīciju kopsumma:

EUR _______(vārdiem) bez PVN par vienu km un vienu stundu.

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pielikums

iepirkuma nolikumam

 “Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana” vajadzībām”, L 2018/12

 

 

Tehniskā  piedāvājuma forma  (2.daļa)

 

 

Iepazinies ar iepirkuma „Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana” vajadzībām”, L2018/12 prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums), ievērojot nolikuma tehniskā piedāvājuma minimālas prasības, piedāvājam sniegt sekojošus pakalpojumus.

 

 1. Vispārējo tehnisko prasību apraksts:

Tabula Nr.1

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Pretendenta pakalpojuma apraksts, ievērojot Pasūtītāja minimālas prasības

1.

Kravas transportlīdzekļa piegādes veids

 

2

Kravas transportlīdzekļa piegādes laiks (piezīme: tikai darba dienās no 08:00 – līdz 20:00).

 

3.

Kravas transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis

 

4.

Kravas transportlīdzekļa apdrošināšana

 

5.

Kravas transportlīdzekļa papildus aprīkojums

 

6.

Licence kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā (pievienot apliecinātu kopiju)

 

7.

Pārvadātāja tehniskais serviss

 

8.

Operatoru (autovadītāju) darba pieredze

 

9.

Ceļu satiksme

 

10.

Pārvadātāja atbildība

 

 

 1. Speciālas tehniskās prasības :

 

2.daļa- kravas pašizgāzēja ar manipulatoru vismaz 5,5 m garumā pakalpojumu sniegšana

Tabula Nr.2

Nr.

p.k.

2.1.

Kravas transportlīdzekļa __________tehniskā specifikācija

(aizpilda Pretendents ievērojot Pasūtītāja minimālas prasības, norādot transportlīdzekļa marku, modeli, reģistrācijas datumu un numuru)

1.

Kravnesība:  

2.

Kravas kastes tilpums:

3.

Kravas kastes garums:

4.

Izkraušana:

5.

Riteņu formula:

6.

Manipulators:

7.

Tents:

 

 

Tabula Nr.3

 

Nr.

p.k.

2.2.

Kravas transportlīdzekļa __________tehniskā specifikācija

(aizpilda Pretendents ievērojot Pasūtītāja minimālas prasības, norādot transportlīdzekļa marku, modeli, reģistrācijas datumu un numuru)

1.

Kravnesība:  

2.

Kravas kastes tilpums:

3.

Kravas kastes garums:

4.

Izkraušana:

5.

Riteņu formula:

6.

Manipulators:

7.

Tents:

 

Apliecinām, ka ir spējīgi nodrošināt augstāk norādītus transportlīdzekļus vienlaicīgi.

 

 1. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno kravas transporta līdzekļa tehniskā pase.

3.1. Ja kravas transporta līdzeklis nav Pretendenta īpašums, papildus jāiesniedz transportlīdzekļa (-u) nomas līgums vai vienošanās par minēta līguma noslēgšanu, ja Pretendents iegūst tiesības noslēgt līgumu par kravas pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam.

 

 1. Īpašie noteikumi:

4.1. Apliecinām, ka autovadītāju/operatoru pieredze līdzīgu pakalpojumu izpildē ir _____ gadi;

4.2. Apliecinām, ka pēc katra pakalpojuma sniegšanas reizes nodrošināsim kontroles sistēmas (GPS)

braucienu atskaiti.

4.3. Ir informēti un piekrītam, ka samaksa par pakalpojumiem netiks veikta, kamēr netika iesniegta kontroles sistēmas (GPS) braucienu atskaite katrai pakalpojuma sniegšanas reizei.

4.4. Piekrītam, ka tehniku var pieteikt pa tālruni vai pa e-pastu.

4.5. Garantējam uzsākt Pakalpojumu sniegšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 24 stundu laikā, bet ārkārtas situācijās - ne vēlāk kā 2 stundu laikā.

4.6. Ir informēti un neiebilstam, ka pakalpojumu raksturs ir neregulārs (nav iepriekš paredzams), kā arī piekrītam, ka līguma darbības laikā līguma summa var būt neapgūta pilnā apmērā.

4.7. Pieteikumus par nepieciešamo Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītāja pārstāvis veic pa telefonu, zvanot uz tālr. Nr.____________, kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats__________________________.

4.8. Dot darba uzdevumus un nodot izpildītos darbus un Pakalpojumus, parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktus un /vai pavadzīmes, kontaktpersonas vārds, uzvārds___________, ___, tālr. ____, e-pasts:_____________.

 

 

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

4.1. Pielikums

iepirkuma nolikumam

 “Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana” vajadzībām”, L 2018/12

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 2.daļa- kravas pašizgāzēja ar manipulatoru vismaz 5,5 m garumā pakalpojumu sniegšana

 

 

            Iepazinies ar iepirkuma „Kravas pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumu sniegšana”, L2018/12 prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums) piedāvā sniegt tehniskajā piedāvājumā pakalpojumus par šādu līgumcenu:

 

      &

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!