Сейчас в Даугавпилсе

„ MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительные работы
Заказчик:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”
Дата публикации:
20.06.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Vispārīgā informācija

 

 1. Iepirkuma identifikācijas L 2018/24.
 2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”

PVN maksātāja reģistrācijas numurs

41503003033

Juridiskā adrese

 

Daugavpils, 1. Pasažieru iela 6, LV-5401

Tālrunis, fakss

654 20210, 654 57652

Elektroniskā pasta adrese

iepirkumi@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv

Kontaktpunkts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”

Kontaktpersona

Svetlana Pankeviča (juridiskajos jautājumos)

Tālruņa Nr.

654 57654

Faksa Nr.

654 57652

e-pasta adrese

svetlana.pankevica@labiekartosana.lv

Darbs

Pirmdiena

08.00  – 12.00, 12.30  – 18.00

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena

08.00  – 12.00, 12.30 – 16.30

Piektdiena

08.00 – 12.00, 12.30 – 15.00

Kontaktpersona

Antons Rudzinskis  (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

Tālruņa Nr.

+371 26079058

 1. Pasūtītājs, kura labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, reģ. Nr. 41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.
 2. Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
 3. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
 4. Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.
 5. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.
 6. Iepirkuma priekšmets
 7. Iepirkuma priekšmets: mākslīga seguma piegāde un ieklāšana futbola laukumā Ruģeļu mikrorajonā, Daugavpilī. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).
 8. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
 9. Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods: 45236110-4 (seguma līdzināšana sporta laukumiem). CPV papildkods: 45233250-6 (seguma būvdarbi, izņemot ceļu segumus).
 10. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma līguma projektā (6.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.
 11. Līguma vispārējie nosacījumi un termiņi: līdz 02.08.2018.
 12. Garantijas laiks – 5 (pieci) gadi pēc objekta nodošanas uz veiktajiem būvdarbiem.

III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

 1. Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, 4.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, reģ.Nr. 41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
 2. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada jūlijam, plkst.10:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.
 3. Piedāvājumu atvēršana notiks gada 03.jūlijā, plkst.10.00, Sabiedrības 7.kabinetā (konferenču zālē), atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
 4. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
 5. Piedāvājums iesniedzams trijos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un divas kopijas ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.
 6. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN IEKLĀŠANA

FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ”, L 2018/24

neatvērt līdz 2018.gada 03.jūlijam, plkst. 10:00.

 1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
 2. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
 3. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.
 4. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.
 5. Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.
 6. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.
 7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
 8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.
 9. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam
 10. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts. Saistību izpildes nodrošinājums, saskaņā ar līguma projektu IV. daļu “Līguma saistību izpildes nodrošinājums”.
 11. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu
 12. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem.
 13. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
  • pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
  • ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
  • iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
  • uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi;
  • pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
 14. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:
  • Pilnvara – ja nepieciešams.
  • Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);
  • Kvalifikācijas apraksts (5.pielikums) un atlases dokumenti atbilstoši iepirkuma Nolikuma 34.punkta prasībām;
  • Parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši iepirkuma Nolikuma 31.punktam un 3.pielikumam.
  • Parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši iepirkuma Nolikuma 32.punktam un 4.pielikumam, pievienojot izmaksu tāmi atbilstoši paraugam.
 15. Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:
  • tehnisko piedāvājumu sastāda atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.pielikuma prasībām, iekļaujot darbu izpildes grafiku nedēļās, darbu metodes īsu aprakstu, izmantojamās tehnikas sarakstu un galveno būvmateriālu un zistrādājumu sarakstu, pievienojot to ekspluatācijas īpašību deklarācijas. Tehniskajam piedāvājumam pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju, kā apliecinājumu par piekrišanu tās prasībām;
  • tehniskā piedāvājuma darba grafiku aizpilda, ņemot par pamatu darbu apjomu saraksta darbu veidus;
  • tehnisko piedāvājumu iesniedz par visu tehniskās specifikācijas darbu apjomu;
  • tehniskā piedāvājuma darba grafika termiņš var būt īsāks, bet nevar būt garāks par 02.08.2018.
 16. Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:
  • Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums).
  • Finanšu piedāvājumā norāda kopējo piedāvāto līgumcenu, ņemot vērā visas tiešās un netiešās izmaksas.
  • Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
  • Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
  • Finanšu piedāvājumam pievieno Būvniecības tāmi, ievērojot iepirkuma Nolikuma 33.punktā noteikto kārtību.
 17. Tāmju aizpildīšanas kārtība:
  • Tāme ir Finanšu piedāvājuma pielikums.
  • Pretendents sastāda un iesniedz Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” Lokālo tāmi (5.pielikums), pievienojot virsizdevumu daļu un peļņu (UZMANĪBU jaunais būvnormatīvs paredz atšķirīgu lokālās tāmes veidni!!!).
  • Tāmē iekļauj visus darbu veidus, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam;
  • Tāmju elementu apjomu kvantitatīvos rādītājus tāmē norāda ar šādu precizitāti:
   • līdz mazākajai naudas vienībai – izmaksām;
   • ne mazāk par četriem zīmīgiem cipariem – pārējiem elementiem.
  • Būvprojekta tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams
  • Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs ir atbildīgs par pamatotas būvprojekta tehniski ekonomiskās informācijas iekļaušanu būvprojekta aprakstos un aprēķinos, kā arī par objektīvu būvniecības ekonomisko apstākļu izvērtēšanu un šo apstākļu ievērošanu, nosakot izmaksu elementus. Tāmei jābūt sastādītai atbilstoši būvprojekta dokumentācijas noformēšanas prasībām.
 18. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

Pretendentu kvalifikācijas prasības

Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai

34.1.   Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona) un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

34.2.    Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Lai apliecinātu prasības izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

34.3. Piecos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., 2013. un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk) pretendents ir ieguvis pieredzi, kvalitatīvi izpildot vismaz vienu līgumu, par mākslīgā seguma ieklāšanu laukumā.

Lai apliecinātu kvalifikācijas prasības izpildi, pretendents kvalifikācijas aprakstā sniedz informāciju par iepriekšējo piecu gadu laikā kvalitatīvi izpildītajiem līgumiem par  mākslīga seguma ieklāšanu laukumos. Informācijai pievieno vismaz vienu pozitīvu pasūtītāja atsauksmi.

 

34.4. Pretendents līguma vadīšanai nodrošina kvalificēta būvspeciālista ceļu būvdarbu vadīšanā piesaisti.

Informācija par piedāvāto būvdarbu vadītāju (Nolikuma 5.pielikums), pievienojot būvdarbu vadītāja rakstveida piekrišanu vadīt būvdarbus.

34.5. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina savu un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

34.6. Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.

Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.

34.7. Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu bez priekšapmaksas.

Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama.

34.8. Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautos nosacījumus

Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

 1. Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu.
 2. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
 3. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
 4. Iepirkuma komisija:
  • Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;
  • Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;
  • Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;
  • Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
  • Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
  • Pieņems lēmumu par uzvarētāju.
 5. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;
 6. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

 

VIII. Citi noteikumi

 1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
 2. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
 3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.
 4. Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 5. Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
 6. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
 7. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
 8. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

 

Pielikumā:

 1. Pieteikums;
 2. Tehniskā specifikācija;
 1. Tehniskā piedāvājuma forma;
 2. Finanšu piedāvājuma forma;
 3. Kvalifikācijas apraksta forma;
 4. Uzņēmuma līguma projekts.

 

 

 

 1. Pielikums

iepirkuma Nolikumam “MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN

IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ”, ID Nr. L 2018/24

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

 

Daugavpilī, 2018.gada ___.__________

 

Komersants

______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

 

Juridiskā adrese _________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________

 

 ____________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā „MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ”, identifikācijas numurs L2018/24, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________apliecina, ka:

          2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

          2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

          2.4. apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.

 

Vārds, uzvārds, 

 

Amats, paraksts

 

 

 1. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam “MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN

IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ”, ID Nr. L 2018/24

 

Tehniskā specifikācija

 

MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN

IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ

 

I           MĒRĶIS

            Šis uzdevums sniedz Pasūtītāja nosacījumus mākslīgā seguma ieklāšanai futbola treniņu laukumā Ruģeļu mikrorajonā, Daugavpilī.  Mākslīgu segumu nodrošina Izpildītājs.

 

 

II         DARBA UZDEVUMS

2.1.      Izbūvēt mākslīgu segumu sagatavotā laukuma pamatnē.

         2.1.1. Darba apjoms.

Nr. p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 
 

1

3

4

5

 

1.

Mākslīgais segums Liga Turf Ultimate CoolPlus 250/17.4 (50mm) zāle ar smilts un gumijas pildījumu vai ekvivalents DOMO SLIDE DS 40M, ieskaitot futbola laukuma 43m x 64 m visu nepieciešamo marķējumu (futbola laukuma līniju marķēšana un krāsošana - vārtu un aizvārtu līnija, viduslīnija, laukuma sānu līnija un tml.).

2889.60

 

 

         2.1.2. Pretendentam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde. Piegādātajam futbola laukuma mākslīgajam segumam jāatbilst LVS EN 748:2013 par “Sporta laukumu aprīkojums” un LVS EN 15330-1:2014 par „Sporta laukumu segumi. Sintētiskie zālieni un perforētie segumi, kas galvenokārt paredzēti izmantošanai ārpus telpām”.

 

 1. DARBU IZPILDE

            3.1.Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt objekta izvietojumu esošajā teritorijā.

         3.2.Veicot zemes darbus saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Pasūtītāja un attiecīgo dienestu pārstāvi.

         3.3.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

         3.4.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju.

         3.5.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

         3.6.Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

         3.7.Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

 

 1. GARANTIJAS LAIKS

         4.1.Pieci gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz veiktajiem darbiem;

                

 1. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

         5.1.Pilnībā izpildītus darbus jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 02.08.2018.

 

 1. IZPILDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA

            6.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

            6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju divos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

            6.2.1.būvmateriālu un izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

            6.2.2.segto darbu aktus;

            6.2.3. izpilduzmērījumi papīrveidā un elektroniskā veidā (dwg);

            6.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

            6.4. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

 

 

Sastādīja:

Būvdarbu iecirkņa projektu vadītājs                                                        A.Rudzinskis

 


 1. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam “MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN

IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ”, ID Nr. L 2018/24

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2018.gada ____._________________

 

Uzņēmuma nosaukums_____________________________________________;

 

 1. Piedāvājam izpildīt seguma izbūves būvdarbus iepirkumā “MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ” _____ dienu laikā[1], atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam (paraugs):

Nr. p.k.

Darbu nosaukums

_____ nedēļas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Darbu metodes īss apraksts:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Izmantojamās tehnikas saraksts:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Galveno būvmateriālu un izstrādājumu saraksts, pievienojot to ekspluatācijas īpašību deklarācijas:

 

 1. Parakstīta tehniskā specifikācija:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vārds, uzvārds, 

 

Amats, paraksts

 


 1. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam “MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN

IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ”, ID Nr. L 2018/24

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

2018.gada ____.________________

 

Iepazinies ar iepirkumaMĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ”, ID Nr. L 2018/24 tehniskās specifikācijas prasībām un ņemot vērā tehniskajā piedāvājumā norādīto, ________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izpildīt mākslīga seguma ieklāšanu futbola laukumā Ruģeļu mikrorajonā, Daugavpilī par šādu kopējo summu:

EUR __________ (vārdiem) bez PVN.

 

Vārds, uzvārds, 

 

Amats, paraksts

 

 

Pielikums Finanšu piedāvājumam

Lokālā tāme Nr.____

 

 

 

 

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

 

Objekta nosaukums

 

Būves nosaukums

 

Objekta adrese

 

Pasūtījuma Nr.

 

       

Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.      Tāmes izmaksas ____________ euro

Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________

Nr. p. k.

Kods*

Būvdarbu

nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības izmaksas

Kopā uz visu apjomu

laika norma (c/h)

darba samaksas likme* (euro/h)

darba alga

būvizstrādājumi

mehānismi

kopā

darbietilpība (c/h)

darba alga

būvizstrādājumi

mehānismi

summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)

 

 

 

 

 

Piezīme. * Ailes aizpildāmas, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar 1. pielikumu.


Sastādīja

 

 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta _____. gada ____.____________

Pārbaudīja

 

 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

 

 

       

 

 1. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam “MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN

IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ”, ID Nr. L 2018/24

 

 

Kvalifikācijas apraksts

2018.gada ____.__________________

 

1) Pretendents norāda, ka galvenais būvdarbu veicējs būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).

2) Uzņēmuma __________ (pretendents vai persona uz kuras iespējam pretendents balstās nosaukums) pieredze mākslīgā seguma izbūvē laukumos:

Nr. p.k.

Pasūtītājs

Īss līguma apraksts

Izpildes vieta

Darbu izpildes laiks

(gads vai laikposms)

Līguma vērtība EUR bez PVN

Pasūtītāja

kontaktpersona, tālr.

 

 

 

 

 

 

 

3) Pretendents būvdarbu vadīšanai piedāvā šādu atbildīgo būvdarbu vadītāju:

Kompetences joma

Vārds, uzvārds

Sertifikāta numurs (ja jau ir saņemts Latvijā)

Tālrunis

Uzņēmums, kurā būvspeciālists ir nodarbināts

Būvspeciālists ceļu būvdarbu vadīšanā

 

 

 

 

4) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus (apakšuzņēmējus) (ja tādi ir):

Nr. p.k

 

Nosaukums

un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds

Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons

Nododamie darba uzdevumi

Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma

(%)

Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

….

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds, 

 

Amats, paraksts

 

 


 1. 6. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam “MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN

IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ”, ID Nr. L 2018/24

 

 

 

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par ________________

Daugavpilī, 2018.gada ___._________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana - D”, reģistrācijas Nr.41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – Pasūtītājs), valdes locekļa Nikolaja Ignatjeva personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un

(uzņēmēja pilns nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese ( ), (turpmāk – Būvdarbu veicējs), (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2018.gada ____.________ lēmumu (protokols Nr.__) iepirkumā iepirkuma Nolikumam “MĀKSLĪGA SEGUMA PIEGĀDE UN IEKLĀŠANA FUTBOLA LAUKUMĀ RUĢEĻU MIKRORAJONĀ, DAUGAVPILĪ”, ID Nr. L 2018/24, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

 1. Līguma priekšmets
 2. Pasūtītājs pasūta, bet Būvdarbu veicējs apņemas veikt mākslīga seguma ieklāšanu futbola laukumā Ruģeļu mikrorajonā, Daugavpilī, atbilstoši šī līguma, normatīvo aktu prasībām un pasūtītāja mutiskiem norādījumiem (turpmāk – Darbs).
 3. Darbs sevī ietver visus Līgumā un Lokālajā tāmē (pielikums) noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.
 4. Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.
 5. Līguma izpildes kārtība
 6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
 7. Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus līdz __.___.2018.
 8. Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 2. (otrājā) darba dienā no līguma noslēgšanas dienas.
 9. Objekts tiek nodots būvdarbu veikšanai ar aktu. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā 2. (otrājā) darba dienā no līguma noslēgšanas dienas. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvdarbu veicējam kā 2. (otrājā) darba dienā no līguma noslēgšanas dienas, un tam ir pienākums uzsākt būvdarbus.
 10. Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ iepirkuma piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju ______, sert.Nr. _________. Būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

 1. Ar šo līgumu Būvdarbu veicējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora
 2. Būvdarbu veicējs atbild par Noteikumu Nr.92 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši Būvdarbu veicējs izvērtē nepieciešamību sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.
 3. Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītāja nozīmētai komisijai.
 4. Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju divos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, obligāti pievienojot:
  • būvmateriālu un izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;
  • segto darbu aktus;
  • izpilduzmērījumi papīrveidā un elektroniskā veidā (dwg).
 5. Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz veiktajiem darbiem.
 6. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
 7. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai standartiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
 8. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvdarbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvdarbu veicējs.
 9. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

 1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda EUR______ (___________________________) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
 2. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvdarbu veicēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem tiešiem un netiešiem izdevumiem, kas minēti līguma 2.punktā un tāmē.
 3. Avansa samaksu Pasūtītājs neparedz. Norēķini par izpildītajiem būvdarbiem tiek veikti reizi mēnesī, atbilstoši