Сейчас в Даугавпилсе

„Avārijas stāvoklī esošo tehnoloģisko starpsienu atjaunošana Daugavpils 16.vidusskolas ēkā”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительные работы
Заказчик:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Дата публикации:
22.06.2018

22.06.2018. Nr.DPIP2018/57N

Būvdarbi

X

Piegāde

 

Pakalpojumi

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu Nr.: 65421623; 65407423;65440576

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             dipceltnieks@inbox.lv

Mājaslapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņš- 65440574

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/57N

„Avārijas stāvoklī esošo tehnoloģisko starpsienu atjaunošana Daugavpils 16.vidusskolas ēkā”

 

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Avārijas stāvoklī esošo tehnoloģisko starpsienu atjaunošana Daugavpils 16.vidusskolas ēkā, saskaņā ar Darba apjomu sarakstu

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12 līdz 2018.gada 26.jūnijam plkst.14.00.
 2. Līguma izpildes termiņš -30 kalendārās dienas pēc līguma noslēgšanas
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • pretendents iesniedz:
 • Būvprakses sertifikāti:

            - Ēku būvdarbu vadīšana

                    2)   Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

                   3) Apliecība par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos.

                   4) Pasūtītāja/ ēkas lietotāja apstiprināts apliecinājums par objektu apskates veikšanu.

 1. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

  „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 

 1. Ar lēmumu var iepazīties mājaslapā: www.izglitiba.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā „Avārijas stāvoklī esošo tehnoloģisko starpsienu atjaunošana Daugavpils 16.vidusskolas ēkā”, identifikācijas numurs DPIP2018/57N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

 1. _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums