Сейчас в Даугавпилсе

Tirgus izpēte „Piekļuves kontroles sistēmas piegāde un uzstādīšana Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
Дата публикации:
27.06.2018
Прикрепленные файлы:

Pasūtītājs

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs

Tautas ielā 59, Daugavpilī, LV-5404

Tālruņi: 65476095, 65431076

Fakss: 65431076

e-pasts: ilgonis.dkl@inbox.lv

Kontaktpersona: Ilgonis Paegle (tālr.20557767)

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekļuves kontroles sistēmas piegāde un uzstādīšana Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 1. Piedāvājumu var iesniegt

pa pastu, faksu, elektroniski (sanētā veidā ar parakstu) vai personīgi Tautas ielā 59, Daugavpilī, kancelejā līdz 2018.gada 6.jūlijam plkst.12.00.

 1. Paredzamā līguma izpildes termiņš: līdz 25.08.2018.
 2. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju (2.pielikums). Cena jānorāda EUR ar PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.
 • Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv., www.daugavpils.lv

 

 

 

 

 

 

 

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā                                               I. Paegle

 

 

                                                                                                                                           1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ______________________________________________________________

Juridiskā adrese _________________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _________________________________________

tālr., fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti __________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Piekļuves kontroles sistēmas piegāde un uzstādīšana Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā” DKL 2018/2N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, datums

 


                                                                                                     2.pielikums

 

TIRGUS IZPĒTE

publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam

„Piekļuves kontroles sistēmas piegāde un uzstādīšana Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DKL 2018/2N

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

 

Preces nosaukums

Plānotais skaits

Cena par vienību EUR ar PVN

Summa EUR

Turnikets dubults TS1211 vai ekvivalents

2

 

 

Durvju modulis Sigur E500 vai ekvivalents

2

 

 

Nolasītājs Mifare vai ekvivalents

8

 

 

12V barošanas bloks ar akumulatoru

2

 

 

Kabelis UTP

130

 

 

Barošanas kabelis

50

 

 

Kabelis 2x0,8 E30

20

 

 

Programmnodrošinājums Sigur skola vai ekvivalents

1

 

 

Kartes MIFARE apdrukājamas vai ekvivalents

200

 

 

Karšu apdruka

200

 

 

Palīgmateriāli

1